Navigácia

Navigácia

 • Oznam o zmene mesačného poplatku za MŠ

        Milí rodičia,
  dňa 21.08.2017 bolo obecným zastupiteľstvom Obce Dohňany  schválené nové všeobecne záväzné nariadenia o  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

  Zmena poplatku za materskú školu,
    
  V zmysle §28 zákona č. 245/2008Z.z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Dohňany   prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 15,00 EUR/mesiac
   
  Číslo účtu na platbu povinného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ:
  PRIMA BANKA SK09 5600 0000 0072 0030 1002

  Variabilný symbol : určený riaditeľkou školy / platí z predchádzajúceho školského roka /
   Tento príspevok sa uhrádza  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
  Prvá platba v mesiaci septemer.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 30. júna  sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných, hosťa pána farára Mgr. A. Gavlasa, zhodnotila prácu žiakov počas školského roka, vyhodnotila rôzne súťaže, zbery a ocenila žiakov za ich správanie a výsledky v škole. Do galérie najlepších žiakov školy  bola vybraná žiačka štvrtého ročníka Viktorka Satinová. Pani riaditeľka všetkým popriala veľa úspechov a príjemné prázdniny.  Svojím vystúpením prispeli aj Viktorka Štefancová a Adelka Mušáková. Krátkym programom sa rozlúčili aj štvrtáci, ktorí sa poďakovali triednej učiteľke, pani riaditeľke a všetkým pedagógom za vedomosti a zručnosti, ktoré ich naučili. Prajeme im veľa úspechov v nových školách a všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin. 

 • Posledná streda v tomto školskom roku sa niesla opäť v športovom duchu. Už tradične naši žiaci bojovali v rôznych športových disciplínach o medaily a poháre. Najvyšším ocenením bol putovný pohár riaditeľky školy. Každá disciplína bola zvlášť ocenená medailami, následne v dvoch kategóriách boli vyhodnotení super víťazi, ktorí získali poháre.

  I. kategória športovcov:

  1. miesto –  Rebeca Blahová – 2. ročník

  2. miesto – Barborka Komárová – 1. ročník

  3. miesto – Marek Vričan – 2. ročník

   

  II. kategória športovcov:

  1. miesto – Šimon Lichvár – 4. ročník

  2. miesto – Laura Barancová – 4. ročník

  3. miesto – Viki Satinová – 4. ročník.

   Putovný pohár p. riaditeľky školy získal Šimon Lichvár zo 4. ročníka.

  Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Výnimočné kultúrno - náučné podujatie Detské dni svätého Huberta v areáli Múzea vo Svätom Antone sme navštívili vo štvrtok. Koncoročný výlet si deti užili hravou, ale i náučnou formou.
  Lesníci, poľovníci a študenti zo SOŠL v Banskej Štiavnici, nám robili sprievodcov a sprevádzali nás po stanovištiach, kde sa žiaci dozvedeli všetko o prírode, zabavili sa, zasúťažili si, ale aj sa naučili nové veci. Veľmi zaujímavé bolo pre žiakov lezenie po rebríku a spúšťanie sa po lane, skladanie obrázkov, rozlišovanie zvierat podľa zvuku, rôzne hádanky, virtuálne strieľanie na diviaky, vystúpenie žiakov - sokoliarov, divadlo žiakov z tamojšej základnej školy, prehliadka múzea a rôzne iné aktivity.Domov si všetci odniesli pekné zážitky a veľa vedomostí o prírode.

 • Pondelok pokračoval ďalším prekvapením pre žiakov a to návštevou župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.  Pán predseda TSK odovzdal žiakom našej školy notebook a stavebnice Merkur, ktoré žiakov potešili a hneď ich aj rozbaľovali. Ďakujeme za vhodné didaktické pomôcky, ktoré nám pomôžu pri získavaní a rozvíjaní zručností pri skladaní stavebnice.

 • Pondelok bol pestrý pre školákov aj predškolákov, ktorých čakali zaujímavé edukačné aktivity spojené s témou o recyklovaní. Zábavnou formou si zopakovali všetko o odpadoch a o ich zaraďovaní do správnych kontajnerov. Každý dostal možnosť, aby si reálne vyskúšal vybrať a zaradiť odpadový materiál do farebných košíkov. Všetci to hravo zvládli a dostali zaujímavé darčeky.

 • 12. 6. 2017

  Naša škola sa zameriava na recyklovanie a zber rôznych materiálov a rozhodli sme sa využiť staré pneumatiky, ktoré naši štvrtáci pekne namaľovali. Postupne z nich budeme vytvárať rôzne dekorácie, postavičky, preliezky a iné užitočné veci, ktoré nám budú robiť radosť.

 • Školský maratón

  14.júna sme si vyučovanie spríjemnili školským maratónom na bicykli. Týmto zaujímavým podujatím sme sa zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci aj deti materskej školy sa vyzbrojili svojimi tátošmi a za doprovodu pani učiteliek si obzreli trasu na maratón. Do školy sme si pozvali aj cyklistu z cyklistického klubu EPIC , ktorý nás doprevádzal. Úlohou žiakov bolo jazdiť  na bicykli počas vymedzeného času . Po skončení sme si zapísali vzdialenosť, ktorú sme prekonali za 30 min. Celkovo sme najazdili 389 km. Do maratónu sa zapojilo 45 žiakov a 37 detí z materskej školy.  Priemerne každý žiak najazdil 8,5 km za 30 min.  Počas celej akcie sme dbali aj na bezpečnosť všetkých účastníkov. Odmenou bola karta Petra Sagana a diplom za účasť na školskom maratóne.

  Veľká pochvala a poďakovanie patrí p. učiteľkám. Za pomoc a spoluprácu chceme poďakovať klubu EPIC , Jánovi Chalupčíkovi ml.,ktorý sa aktívne zapojil do našej akcie a bol veľkou oporou detí. foto

   

 • Na bicykli do školy

  vyhlasuje v týždni 12.06. – 16.06. 2017

  kampaň

  Cieľom projektu:

  1. priniesť radosť z cesty do školy;
  2. zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a detí;
  3. povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, korčuliach, pešo;
  4. zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

   

   

  Každý žiak/ dieťa  získa kartu Petra Sagana, ktorý príde v ten deň do školy/škôlky na bicykli, kolobežke, korčuliach.

 • Didaktické hry v prírode

  9. 6. 2017

  V minulom týždni sa žiaci našej školy zúčastnili didaktických hier v prírode spojených s turistickým pochodom. Počas túry spoznávali nové rastliny, stromy a spoznávali okolie Dohnian. Počas prestávky si zahrali rôzne hry a súťaže, v ktorých si zmerali svoje sily, vedomosti a zručnosti. Domov sa vrátili unavení, ale plní zážitkov.

 • Podporte projekt  

   
   

  z projektu Učebňa v prírode máme dobrý pocit, a preto postúpil do verejného hlasovania.
  Srdečne gratulujeme
  Využite naše dobré rady, ako dať o svojom projekte vedieť okoliu a zabezpečiť mu tak čo najviac hlasov:
   
  Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. júna do 30. júna 2017.
  Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/puchov/959

  Výherné projekty sa túto príjemnú správu dozvedia e-mailom 1. júla 2017, zároveň budú zverejnené na stránke www.gestopremesto.sk.

  Želáme veľa úspechov!


   
 • MDD

  Deň detí v Dohňanoch  nedeľa 29.05.2017

  Deti aj  rodičia mali možnosť súťažiť a ukázať svoje schopnosti -  viesť  sa na  fúriku, hádzať do terča        s loptou, chytať rybičky, hádať s ujom poľovníkom  a mnoho iných súťaží. Videli výcvik psov, policajné poriadkové mužstvo , ukážku cyklotriálového klubu Kamikadze, voziť  sa na koni a pod.  Deti si  celé popoludnie užívali pripravený  program . Na záver boli odmenení   balíčkom. Súčasťou podujatia bolo rezbárske sympózium, kde šikovní rezbári ukázali svoje umenie.  Veľké  poďakovanie patrí všetkým organizátorom akcie a sponzorom –starosta Obce Dohňany, PZ Bukovina ,JDS , FS Konôpka, DHZ, športový klub, Urbárske spoločenstvo, ZŠ s MŠ,  ELOP- Podobeň  Elo. foto

 • Deň matiek

  14. 5. 2017

  Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek a naši škôlkári a školáci si pripravili pre ne pestrý program spojený s básničkami, pesničkami, tancami a inými prekvapeniami. Deti boli odmenené veľkým potleskom a sladkosťami.

 • 19. apríla sa konal v našej škole zápis prvákov. Budúci prváčikovia si vyskúšali školské lavice, v ktorých si plnili  svoje prvé úlohy a ukázali svoje doterajšie zručnosti. Všetko zvládli na jednotku, sú pripravení na získavanie nových vedomostí a tešia sa do školy.

 • SLÁVIK

  V školskom kole speváckej súťaže žiaci súťažili medzi sebou v speve ľudovej a modernej piesne.

  V prvej kategórii sa umiestnili: 1.Eliáš  Fedor – 2. ročník, 2.Adam Kováč – 2. ročník, 3.Vaneska Ruláková – 1. ročník.

  V druhej kategórii sa umiestnili: 1.Anetka Ruláková – 4. ročník, 2.Adelka Mušáková – 3. ročník, 3.Samko Klinovský – 3. ročník.

  Blahoželáme!!!

 • Matematický klokan

       Výsledky  medzinárodnej matematickej súťaže, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.

  Matematický klokan. Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výslledkom. Najlepší matematik je Lea Ondejčíková žiačka 4. triedy.

  Základná škola s MŠ, Dohňany 468, Dohňany

  Kategória

  Meno

  Odpovede súťažiaceho (A, B, C, D, E, X = žiadna odpoveď, Y = neplatná odpoveď)

  Body

  Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov

  Miesto v SR vo svojej kategórii

  Koľko % žiakov malo menej bodov

  Klokanko 1

  Elizabeth Bartošová

  DCABBCDCAABD

  28

  46,7 %

  8183. - 8734.

  24,5

  Klokanko 1

  Viktória Pitvorcová

  DCDBBAACCABC

  34

  56,7 %

  6070. - 6483.

  44

  Klokanko 1

  Barborka Komárová

  DCBBBADBCBBD

  34

  56,7 %

  6070. - 6483.

  44

  Klokanko 1

  Zarka Markovičová

  DCEBBABCBADE

  26

  43,3 %

  8986. - 9146.

  19,1

  Klokanko 1

  Matej Satina

  DDDDBADBCABD

  26

  43,3 %

  8986. - 9146.

  19,1

  Klokanko 2

  Rebeca Blahová

  DCDEBEAEEEAXAADBBE

  38

  42,2 %

  6052. - 6369.

  43

  Klokanko 2

  Samuel Katreňák

  DCCABEECAEADXXDBBA

  59

  65,6 %

  1491. - 1647.

  85,6

  Klokanko 2

  AdamKováč

  DCDAAEACADCDAABXXX

  30

  33,3 %

  8439. - 8649.

  21,6

  Klokanko 2

  Šimon Mušák

  DCCABEDAXXXAAEEBEA

  29

  32,2 %

  8650. - 8819.

  19,9

  Klokanko 2

  Timotej Loduha

  DCCEBEEAACDDADBDBX

  57

  63,3 %

  1854. - 2011.

  82,3

  Klokanko 3

  Vráblová Marcelka

  BCDEADAABCCBADADDE

  32

  35,6 %

  6708. - 6813.

  14,7

  Klokanko 3

  Oliver Žiak

  BCDEBCEBBBEADDDDDD

  37

  41,1 %

  5996. - 6113.

  23,6

  Klokanko 3

  Matej Markovič

  ACDEBDEEBACCDDBDEE

  48

  53,3 %

  4206. - 4392.

  45,8

  Klokanko 3

  Samuel Klinovský

  BCDEACEDDACAEBADDA

  50

  55,6 %

  3815. - 4011.

  50,7

  Klokanko 3

  Adelka Mušáková

  BCDEADEADCEDABBDCA

  65

  72,2 %

  1509. - 1698.

  79,8

  Klokanko 4

  Kamilka Kováčová

  ACEAADCCACEDXACBBX

  43

  47,8 %

  5941. - 6029.

  15,7

  Klokanko 4

  Lea Ondejčíková

  ACEEADCABCABDDDBAE

  72

  80 %

  1550. - 1815.

  76,3

  Klokanko 4

  Jakub Lašák

  ABEDADCBBCEBBDEAEA

  59

  65,6 %

  3754. - 3926.

  45,9

  Klokanko 4

  Matej Hija

  ACDEADXBBCEBBDAECA

  59

  65,6 %

  3754. - 3926.

  45,9

  Klokanko 4

  Viktória Satinová

  ACXEADCCBCDXXAEBBA

  61

  67,8 %

  3465. - 3639.

  50

               

   

  najlepší žiaci z ročníka

           
 • V DKT Dohňany bola v nedeľu výstava veľkonočných výrobkov, do ktorej sa zapojili aj žiaci a škôlkári našej školy. Spoločne sme ju navštívili v pondelok, kde sme sa mohli potešiť krásnymi nápadmi na veľkonočnú výzdobu.

 • Vítanie jari - interaktívne divadelné predstavenie pre deti, ktoré bolo prepojené známymi ľudovými pesničkami o rastlinách, kvetoch a zobúdzaní sa jari. 

 • Zápis do prvého ročníka

  18. 4. 2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria