Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Činnosť oddychová, činnosť rekreačná COR
Dopravná výchova
Dramatická výchova DRA
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBVe
Náboženská výchova NBVk
Pracovné vyučovanie PVC
Príprava na vyučovanie PNV
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Tématické oblasti výchovy TOV
Terapeuticko - konzultačné cvičenia TKC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria