Hlavná stránka

Organizácia školy

Školský rok 2018/2019

Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Miškárová - štatutárny zástupca školy

Zástupkyne riaditeľa školy: Mgr. Anna Michálková, zástupkyňa RŠ pre MŠ

Vychovávateľka  ŠKD: Drahomíra Smatanová,

Výchovný poradca: Mgr. Monika Paliesková

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Eva Gombárová 

Koordinátor prevencie závislostí a iných patologických javov: Drahomíra Smatanová

Predseda Rady školy : Ing. Eva Zigová

Predseda Rady rodičov : Jozef Kováč

Environmentálna výchova: Mgr. Marianna  Porubčanová,

Metodické združenia a predmetové komisie:

Ved. MZ 1.- 4.roč.                Mgr. Eva Gombárová

Ved. MZ MŠ                         Anna Bašková

Asistent učiteľa ZŠ : Alena Peniaková

Počet žiakov ZŠ/ MŠ  :    54 / 55
Počet tried ZŠ / MŠ :        4 /3
Počet oddelení ŠKD:        2

Počet pedagogických pracovníkov:     12
Počet nepedagogických pracovníkov:   7

Triedni učitelia

Materská škola:          1. trieda              Anna Bašková, Tatiana Skrčeska

                                    2. trieda              Zuzana Bašková

                                    3. trieda              Mgr. Anna Michalková,  Mgr. Darina Janíčková,

Základná škola:          1. trieda              Mgr. Marianna Porubčanová 

            2. trieda              Mgr. Eva Gombárová

                                    3. trieda              Mgr. Helena Chalupčíková, Mgr. Veronika Chudivani 

                                    4. trieda              Mgr. Monika Paliesková

Služby vedenia školy :

Pondelok:     7.30 -  14.00 hod.         Mgr. Katarína Miškárová

Utorok:         7.30 - 14.00 hod.          Mgr. Anna Michálková

Streda:         7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Katarína Miškárová

Štvrtok:        7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Anna Michálková

 

 

 

Organizácia školského roka 2018/2019

1. Na základe Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2018/2019

1. polrok sa začína 1. septembra 2018.  Slávnostné otvorenie školského roka  a

vyučovanie sa začína 3. septembra 2018  a končí sa 31. januára 2019.

2. polrok sa začína 4. februára 2019  a končí 28. júna 2019.

2. Pracovné porady vždy prvý  pondelok v mesiaci , pedagogické porady na

    začiatku školského roka a štvrťročne.

3.    TA RR zasadnú v tomto školskom roku nasledovne

1.      TA     september 2018

2.      TA     november 2018

3.      TA     apríl 2019

Rada rodičov zasadne každý tretí mesiac v roku.

4.   Termíny Pedagogických rád.

31. august 2018   (piatok)

26. november 2018 (pondelok)

28. január 2019  (pondelok)

22. apríl 2019  (pondelok)

24. jún 2019  (pondelok)

5.   Školské prázdniny:

 • jesenné prázdniny  -  31.10.2018– 02.11.2018  vyučovanie sa začne   05.11.2018 ( pondelok)
 • vianočné prázdniny -  27.12.2018 – 07.01.2019  vyučovanie sa začne  08.01.2019 (utorok)
 • polročné prázdniny  -  01.02.2019– vyučovanie sa začne  04.02.2019  (pondelok )
 • jarné prázdniny       – 04.03.2019 – 08.03.2019   vyučovanie sa začne  11.03.2019 (pondelok)
 • veľkonočné prázdniny – 18.04.2019 – 23.04.2019   vyučovanie sa začne  24.04.2019 (streda)
 • letné prázdniny  -      01.07.2019 – 31.08.2019  vyučovanie sa začne   02.09.2019 (pondelok )

Pozn.

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole .(Rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.) Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. Príloha č.1

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

Vyučovacia hodina trvá 45 minút,  stredajšie popoludnie - mimoškolská záujmová činnosť, oddych  žiakov.

Príchod do školy

7,30  -  7,40 hod. hlavným vchodom

Prestávka na obed

V rozsahu najmenej 30 minút, najneskôr po 5. vyučovacej hodine,

1. ročník po 4. vyučovacej hodine,

Zvonenie:

7,40 - 8,25 hod - 1. vyučovacia hodina

8,25 - 8,35 hod - prestávka

8,35 - 9,20 hod - 2. vyučovacia hodina

9,20 - 9,40 hod - veľká prestávka

9. 40 - 10,25 hod - 3. vyučovacia hodina

10,25- 10,35 hod - prestávka

10,35 - 11,20 hod - 4.vyučovacia hodina

11,20 - 11,30 hod - prestávka

11,30 - 12,15 hod - 5. vyučovacia hodina

12,15 - 12,35 hod - obed

12.35 - 13,20 hod - 6. vyučovacia hodina

Varianty učebných plánov ISCED 1.

Klasifikácia výchovných predmetov v 1. – 4. ročníku

Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za jeden štvrťrok a nebude mať dostatočný počet známok, bude po dohovore s vyučujúcim pedagógom a oboznámení zákonnému zástupcovi, robiť doplnkové skúšky.

Materská škola(MŠ) prevádzka

- je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

 • 6.00 - 8.00 h.  - príchod do MŠ . 
 • 8.00 - 11.30 h.  – vzdelávacie aktivity , pobyt vonku.
 • 1130 - 12.00 h.  – obed
 • 12.00 – 14.00  h. - spánok
 • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku ,rekreačná činnosť

Školské stravovacie zariadenie (ŠSZ)
Obed začína výdajom obedov o 11,20 hod, končí výdajom obedov o 13,00 hod .

Obed pre cudzích stravníkov a choré deti sa vydáva o 11,00 hod do 11,30 hod.

Školský klub detí (ŠKD) - prevádzka

- je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

 • 6.00 - 7.30 h.  - príchod do ŠKD (ranná služba)
 • 11.20 - 14.00 h.  - obed podľa rozpisu ,  oddych a relaxačná činnosť , hry na oddelení,  
 • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku (školský dvor, vychádzky mimo areál školy, rekreačná činnosť)

V prípade, že Vaše dieťa odchádza v priebehu popoludnia na krúžkovú činnosť mimo budovy našej školy prosíme, aby ste si svoje dieťa vyzdvihli do 13.00 hod., nakoľko v neskoršom čase sa deti môžu, vzhľadom na poskytovanie kvalitnej všestrannej starostlivosti o Vaše deti,  zdržiavať aj mimo areálu školy. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.  Vychovávateľ uvoľní žiaka z klubu detí len na základe písomného oznámenia.

Širšie vedenie školy, operatívne porady

Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy

Mgr. Anna Michalková zástupca riad. školy

Jana Valková ŠJ,

Mgr. Eva Gombárová -   MZ  I. stupeň.

Drahomíra Smatanová ŠKD,

Kabinety
Správca kabinetu zodpovedá za školský majetok jemu zverený. Vedie evidenciu a 1x ročne vykonáva fyzickú inventarizáciu, dopĺňa a vyraďuje kabinetné zbierky.

1. stupeň Mgr. Eva Gombárová

Učebne výpočtovej techniky Mgr. Monika Paliesková, Mgr.Anna Michálková

Telesná výchova Mgr. Veronika Chudiváni

Školský klub detí Drahomíra Smatanová

Fond učebníc Alena Peniaková   (l. stupeň)

Žiacka a učiteľská knižnica Mgr. Marianna Porubčanová

Kabinet MŠ Mgr. Anna Michálková

Školská jedáleň a kuchyňa Jana Valková

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ekonómka: Ing. Zuzana Dundeková

Upratovačky: Ľubica Poláčková ZŠ , Ľubica Vráblová MŠ            

Školník: Miroslav Bartoš

Školská jedáleň:

Vedúca školskej jedálne: Jana Valková

Kuchárka: Repíková  Monika

Kuchárka / pomocná/: Veronika Žitniaková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria