Hlavná stránka

Dôležité informácie pre stravníkov Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka Školské ovocie a školské mlieko

Školská jedáleň

Dôležité informácie pre stravníkov

Vážení rodičia!

Školské jedálne sú jednou z možností, ako deťom zabezpečiť zdravšiu variantu kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.

Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané, musia spĺňať prísne hygienické normy. Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku ovocia a zeleniny, najmä v surovom stave v podobe šalátov.

Šošovicová polievka so zeleninou, žemľovka s ovocím, rybie filé so zemiakmi, ovocie či kompót. Aj tieto jedlá sa vyskytujú na jedálnych lístkoch v základných školách. Stravovanie v týchto zariadeniach podlieha prísnym predpisom a čo je hlavné – strava je pestrá, nespôsobuje obezitu a obsahuje všetky výživné látky. U detí školského veku sa vyskytujú najčastejšie nedostatky vo forme vynechávania raňajok, nevhodného zloženia desiatej a vynechávania obedov, respektíve nahrádzanie obedov fast foodmi. Všetkým nám záleží na tom, aby boli naše deti zdravé, na vyučovaní sústredené, primerane živé, ale nie agresívne. K tomu všetkému napomáha aj strava, pripravovaná v školskej jedálni. Prihlásením Vašich detí na obed preberáme na seba časť Vašich starostí ohľadom výživy.

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

 • deti MŠ – desiata, obed, olovrant
 • žiakov I. stupňa  - desiata, obed
 • dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ
 • obed - cudzí stravníci  

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku (žiaci podpísanú zákonným zástupcom).

Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne

1. Úhrada stravného

 

 

2.Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Dohňany  č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dohňany  zo dňa 21.08.2017 s účinnosťou od 01.09.2017. 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca a cudzí dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

a) Stravníci od 2 –6 rokov /dieťa v MŠ denné/                                        1,19 €

desiata                                               0,30 €

obed                                                  0,66 €

olovrant                                              0,23 €

Spolu : 20 dní                                    23,80 €

b) Stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ obed/                                             1,01 €

Spolu : 19dní                                   19,19  €

c) Stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ desiata/                                         0,40 €

Spolu : 19dní                                   7,60    €

Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je za každý mesiac určený príspevok na réžiu:

3,00 €  za jedného detského stravníka v materskej škole  – (0,50 € desiata, 2,00 € obed, 0.50 €  olovrant )

Spolu 23,80 + 3 = 26,80 €

2,00 € za jedného žiaka základnej školy –obed

Spolu 19,19+ 2 = 21,19 €

2,50 € za jedného žiaka základnej školy – obed , desiata.

Spolu 7,60 + 0,50 = 8,10 €

bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza:

a) zamestnanec školy a školského zariadenia:                       2,50 € (obed)

     príspevok zamestnávateľa 55 %:                                      1,31 € (obed)

     zamestnanec dopláca                                                     1,19 € (obed)

b)iná fyzická osoba vo výške /1,19 € strava + 1,31 réžia /                2,50 €,

c)občan v dôchodkovom veku / 1,19 € strava + 1,31 réžia /               2,50 €

 3.Výdaj obedov

Výdaj obedov v školskej jedálni:

OBED pre deti, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov

            od   11,20 hod. do  13,00 hod.

 • Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
 • Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si zákonný zástupca môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.
 • Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.
 • Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

4.  Zmena jedálneho lístka

Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom. (zmena sa nahlási len stravníkom, ktorí si uviedli v prihláške na stravovanie zdravotné problémy – alergie a priložili doklad od odborného lekára)
 

 5. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v daný deň ráno do 6.15 hod.  to:

 • Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 • Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod.
 • Ostatné dni musí byť stravník odhlásený.
 • Preplatky sa vracajú v mesiaci júl – august

 

6. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

 7. Správanie žiakov v školskej jedálni

 1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
 2. Do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom  na obed. a zdržujú sa len nevyhnutnú dobu na obed.
 3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas,  nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia  obrusy, taniere, poháre, príbory. Celý obed skonzumujú v ŠJ.
 4. Po skončení obeda svoje miesto zanechajú v poriadku a čistote, tanier a príbor odovzdajú pri okienku a opustia ŠJ.
 5. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
 6. Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.
 7. Žiaci, ktorí nerešpektujú pokyny, narúšajú poriadok alebo včas neplatia za stravu, môžu byť zo stravovania vylúčení.
 8. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú

 

8. Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ: Jana Valková

Kuchárky:  Monika Repíková, Veronika Žitniaková


V Dohňanoch dňa 02.09.2018                                  

                                     

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria