Navigácia

Navigácia

Dôležité informácie pre stravníkov Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka

Školská jedáleň

Dôležité informácie pre stravníkov

Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. Zapojení sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia ,,Školské ovocie“ dotované EÚ v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 a ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

 • deti MŠ – desiata, obed, olovrant
 • žiakov I. stupňa  - desiata, obed
 • dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ
 • obed - cudzí stravníci  

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku (žiaci podpísanú zákonným zástupcom).

 

Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne

 

1. Úhrada stravného

Strava sa uhrádza :       -  prevodným príkazom

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné najneskôr do 20. dňa v predchádzajúcom  kalendárnom mesiaci.

Číslo potravinového účtu ŠJ  je :     SK71 5600 0000 0072 0030 9004 

Variabilný symbol:                          podľa  vedúcej jedálne                                      

Poznámka:                                        Priezvisko a meno stravníka


2.Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Dohňany  č. š/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dohňany  zo dňa 30.09.2015 s účinnosťou od 01.10.2015. 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca a cudzí dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

a) Stravníci od 2 –6 rokov /dieťa v MŠ denné/                                        1,19 €

desiata                                               0,30 €

obed                                                  0,66 €

olovrant                                              0,23 €

Spolu : 20 dní                                    23,80 €

b) Stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ obed/                                             1,01 €

Spolu : 19dní                                   19,19  €

c) Stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ desiata/                                         0,40 €

Spolu : 19dní                                   7,60    €

Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je za každý mesiac určený príspevok na réžiu:

3,00 €  za jedného detského stravníka v materskej škole  – (0,50 € desiata, 2,00 € obed, 0.50 €  olovrant )

Spolu 23,80 + 3 = 26,80 €

2,00 € za jedného žiaka základnej školy –obed

Spolu 19,19+ 2 = 21,19 €

2,50 € za jedného žiaka základnej školy – obed , desiata.

Spolu 8,00 + 0,50 = 8,10 €

bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza:

a) zamestnanec školy a školského zariadenia:                       2,50 € (obed)

     príspevok zamestnávateľa 55 %:                                      1,31 € (obed)

     zamestnanec dopláca                                                     1,19 € (obed)

b)iná fyzická osoba vo výške /1,19 € strava + 1,31 réžia /                2,50 €,

c)občan v dôchodkovom veku / 1,19 € strava + 1,31 réžia /               2,50 €

 3.Výdaj obedov

Výdaj obedov v školskej jedálni:

OBED pre deti, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov

            od   11,20 hod. do  13,00 hod.

 • Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
 • Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si zákonný zástupca môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.
 • Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.
 • Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

 4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v daný deň ráno do 6.15 hod.  to:

 • Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 • Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod.
 • Ostatné dni musí byť stravník odhlásený.
 • Preplatky sa vracajú v mesiaci júl – august

 

5. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

 6. Správanie žiakov v školskej jedálni

 1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
 2. Do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom  na obed. a zdržujú sa len nevyhnutnú dobu na obed.
 3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas,  nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia  obrusy, taniere, poháre, príbory. Celý obed skonzumujú v ŠJ.
 4. Po skončení obeda svoje miesto zanechajú v poriadku a čistote, tanier a príbor odovzdajú pri okienku a opustia ŠJ.
 5. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
 6. Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.
 7. Žiaci, ktorí nerešpektujú pokyny, narúšajú poriadok alebo včas neplatia za stravu, môžu byť zo stravovania vylúčení.
 8. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú

 

7. Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ: Jana Valková

Kuchárky: Gabriela Kapušová, Monika Repíková


V Dohňanoch dňa 02.09.2016                                      

                                     

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria