• Projektové vyučovanie

    • V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola s materskou školou, Dohňany 468, 020 51 Dohňany uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     p.č.

     druh programu vzdelávania

     názov programu

     termín/trvanie

     rozsah v hodinách

     1

     aktualizačné vzdelávanie

     Projektové vyučovanie v MŠ

     08.03.2022

     2 h.

     Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku (v prílohe)

     Výsledok hodnotenia

     Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:       5 osôb

     5

     4

     3

     2

     1

     úplne súhlasím

     súhlasím

     nedokážem plne zhodnotiť

     nesúhlasím

     úplne nesúhlasím

     Hodnotená oblasť

     1

     2

     3

     4

     5

     Vzdelávanie splnilo moje očakávania

      

      

      

     2

     3

     Na vzdelávaní som sa cítil dobre

      

      

      

     2

     3

     Program splnil to, čo bolo sľúbené/

      

      

      

     1

     4

     Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času 

      

      

      

     3

     2

     Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.

      

      

      

     2

     3

     Boli poučné príklady z praxe

      

      

      

     1

     4

     Mali sme k dispozícii podporné materiály

      

      

      

     1

     4

     Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi

      

      

      

     1

     4

     Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi

      

      

      

     1

     4

     Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe

      

      

      

     2

     3