• Inkluzívny tím

    • https://zscidca.edupage.org/global/pics/iconspro/awards/offer_a.pngŠkolský špeciálny pedagóg vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov pre integrovaných žiakov a detí.Sleduje psychický vývin žiakov a detí  so ŠVVP, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia. Monitoruje sociálne vzťahy  týchto žiakov v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, v správaní počas vyučovania a výchovného procesu. Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Monitoruje deti v materskej škole počas prípravného ročníka a na základe včasnej diagnostiky informuje rodičov o školskej zrelosti a pripravenosti detí na vstup do ZŠ.

     Sociálny pedagóg pracuje ako koordinátor prevencie sociálnopatologických javov, zaoberá sa problematikou zanedbávania povinnej školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok. V poradenstve a v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, kriminalita maloletých detí, násilné konanie a pod.

      

     https://zscidca.edupage.org/global/pics/iconspro/awards/offer_a.pngNáplň práce :

     • vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho,  alebo skupinového poradenstva a intervencie deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom škôl,
     • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre deti so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
     • realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku sociálne a zdravotne znevýhodnených detí,
     • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených detí a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,
     • odborne zabezpečuje integráciu a inklúziu zdravotne znevýhodnených detí a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP,
     • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou MŠ,
     • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie,
     • vedie presnú evidenciu (záznamový hárok a portfólio každého dieťaťa) riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti s deťmi,
     • pripravuje deti so špeciálnopedagogickými potrebami pre vstup do základnej školy, aktívne pomáha rodičom a zamestnancom škôl pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia,
     • poskytuje konzultácie a poradenstvo ostatným pedagógom v MŠ  a aj rodičom dieťaťa počas celej školskej dochádzky,
     • spolupracuje s ostatnými poradenskými zariadeniami predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
     • zabezpečuje písomnú dokumentáciu potrebnú k odoslaniu do centier poradenstva od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkováva priamy kontakt so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, s pedopsychiatrom, s inými odbornými lekármi,
     • orientuje sa v diagnózach jednotlivých detí, v prognózach ich stavu, v anamnéze, socio-kultúrnom, prípadne aj ekonomickom zázemí dieťaťa,
     • podieľa sa na sociálnom, spoločenskom začlenení dieťaťa so ŠVVP do rovesníckych skupín,
     • dozerá na podporu budovania, v čo najvyššej možnej miere, samostatnosti znevýhodneného dieťaťa (napr. aj vo vzťahu k spolupráci s asistentom učiteľa), podieľa sa na učení dieťaťa k samostatnosti do takej miery, do akej to dovolí charakter jeho znevýhodnenia,
     • podieľa sa na koordinácii práce asistentov učiteľov,
     • podieľa sa na plánovaní inkluzívneho vzdelávania školy a tvorbe školského vzdelávacieho programu v oblasti práce s deťmi so ŠVVP,
     • odporúča a podľa potreby sa podieľa na úprave prostredia triedy, navrhuje úpravu interiéru tak, aby bol v súlade so ŠVVP dieťaťa, navrhuje zmeny v organizácii vyučovania v súlade so vzdelávacími programami pre jednotlivé druhy znevýhodnení,
     • zúčastňuje sa priamej výchovno - vzdelávacej činnosti s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivé deti, pozoruje ich prácu počas edukácie,
     • podieľa sa na budovaní špeciálnopedagogickej knižnice, pripravuje a zhromažďuje materiál pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
     • organizuje, prípadne realizuje prednáškovú činnosť (v prípade potreby oboznamuje pedagogických zamestnancov s aktuálnymi otázkami v oblasti špeciálnopedagogickej teórie a praxe,
     • zabezpečuje ochranu osobných údajov detí a citlivých informácií o nich,
     • podieľa sa na spracovaní štatistík materskej školy,
     • sleduje platnú legislatívu a legislatívne zmeny v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP a špeciálnopedagogického poradenstva,
     • priebežne a pravidelne sa vzdeláva (samoštúdium, účasť na odborných seminároch, prednáškach a vzdelávaniach), orientuje sa v inovatívnych prístupoch, metódach a formách práce s deťmi so ŠVVP,
     • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
     • Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť,
     • zabezpečuje sociálny servis detí,
     • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych mimoškolských aktívít, prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre deti, ich zákonných zástupcov  a iluzívny tím MŠ, venuje sa korekcii správania detí s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
     • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie detí, ako je šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
     • poskytuje pomoc deťom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
     • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
     • spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným deťom a pri tvorbe ich individuálneho  výchovno - vzdelávacieho plánu,
     • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného dieťaťa,
     • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre detí,
     • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
     • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
     • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,

     https://zscidca.edupage.org/global/pics/iconspro/awards/offer_a.pngAko sociálny pedagóg pracuje?

     Spolupracuje s poradenskými zariadeniami -  CPPP a P v Púchove , HELP-DYS v Púchove , SCŠPP v Púchove logopedickou ambulanciou, detským lekárom a pedopsychiatrom.

     So žiakmi a deťmi pracuje jednotlivo, skupinovo a pravidelne. Volí vhodné metódy tak, aby bolo v činnosti zapojených čím viac zmyslov (zrak, hmat, sluch). Poskytuje deťom viac možností, aby si osvojili spoje medzi  zvukovou, písomnou a obsahovou stránkou slov. Vyberá pre deti také činnosti, aby mali možnosť byť úspešné, rozvíja ich záujmy. Oceňuje a vyzdvihuje u detí aj malé čiastkové úspechy, všíma si, v čom je jednotlivý žiak,   šikovný, posilňuje jeho sebavedomie. Zaradené cvičenia zameriava napríklad na rozvoj motorických funkcií, alebo na uvoľnenie psychického a svalového napätia

     https://zscidca.edupage.org/global/pics/iconspro/awards/offer_a.pngSociálny pedagóg                       Mgr. Eva Bieliková