• Zápis do prvého ročníka ZŠ

     •                         

      Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 v Dohňanoch sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od        05. 04. do 21. 04. 2021 a to prostredníctvom:· elektronickej online prihlášky ,ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedie  ďalšie skutočností podľa predtlače formulára žiadosti. Po vyplnení a skontrolovaní údajov vyplnený formulár automaticky odošle na e-mail našej školy  do 19. apríla 2021.  21. 04. 2021 – v čase od 15:00 do 17:00 hod. sa budú odovzdávať rozhodnutia o prijatí do školy

      Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu, / čestné prehlásenie sa taktiež nachádza na webovej stránke/ o tom, že súhlasí so zápisom dieťaťa na  ZŠ sMŠ Dohňany príde do školy rozhodnutie  proti podpisu prevziať. Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do našej základnej školy pre školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8. 2021.

      Nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia (september-marec) zamerané na: Ako efektívne komunikovať, počúvať druhých, ako požiadať o pomoc, podporu etického a prosociálneho správania (sebareflexie, posilnenie emocionálnej stability), koncentráciu pozornosti, integritu a prevenciu šikany, vytváranie príležitostí k vyniknutiu – presadenie samého seba, zvládanie záťažových situácií, posilnenie pozitívnej perspektívy v skupinách, zvyšovanie povedomia hodnôt -Grafomotoriku (jemnú a hrubú motoriku), rozvíjanie zrakového vnímania, predstavivosti, pozornosti, pamäte, priestorovej orientácie, vizuomotorickej koordinácie , základných tvarov a farieb, postrehu a logiky (porovnávanie obrázkov, orientácia na ploche, zrkadlenie, časová postupnosť, priraďovanie súvislostí), opakujúce sa vzory, spájanie do celku, uvoľňovacie cviky, precvičovanie sekvencií -Jazykové rozcvičky -rozvíjanie verbálnej komunikácie, maľované čítanie, reprodukcia textu, slabikovanie, hra so slovami, reflektovanie maľovaného textu, obrázky s porozumením, vytváranie kauzálnych spojení, sluchové rozlišovanie, obrázkový abecedár, pomenovanie činností, fonematické uvedomovanie, lokalizácia hlások v slove, súvislý prejav, ustálené slovné spojenia, ukotvenie v pamäti -Arteterapia, biblioterapia, dramatoterapia (rozvíjanie emocionálnej stránky, zmiernenie vnútorného a motorického napätia, posilňovanie sebahodnotenia, rozvíjanie socializácie)

     • PÚCHOVSKÉ ČARBANICE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PÚCHOVSKÉ ČARBANICE.

      Deti MŠ Dohňany, pod vedením pani učiteľky Mgr. Darinky Janíčkovej, sa zapojili do súťaže Púchovské čarbanice a boli ocenené cenou poroty. Z ocenenia mali veľkú radosť.

     • VŠETKOVEDKO

     • Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Zapojili sa druháci, tretiaci a štvrtáci. Každý súťažiaci dostal pekný diplom za účasť v súťaži šikovných žiakov.

      Najlepší VŠETKOVEDKO, ktorý sa zaradil medzi 30% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku je Matúško z tretej triedy. Dve dievčatá dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž. Blahoželáme!!!

       

     • PÚCHOVSKÉ ČARBANICE

     • Naši žiaci sa zapojili do súťaže detských výtvarných prác. Práce poslali tretiaci a štvrtáci, ktorí dostali medaily, cenu poroty a pamätné listy za účasť. Ceny všetkých potešili.

     • Drak

     • Veronika nám poslala svoj krásny obrázok draka, ktorého si doma nakreslila. Tešíme sa, krásna kresba.

     • Otvorenie ZŠ s MŠ od 08.03.2021

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva 02.03.2021 a zriaďovateľa Obec Dohňany  bude prevádzka materskej školy a I. stupňa ZŠ od 8.  marca 2021 otvorená.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test (antigénový alebo PCR) zákonných zástupcov MŠ, ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní

      - čestné vyhlásenie zákonných zástupcov

      Prevádzka MŠ a ŠKD je :

      od 6.00 hod. - 16.00 hod..

      Školské zariadenie bude v prevádzke pre všetkých žiakov MŠ a ZŠ 

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

      a) manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021)

      b) „Covid školského semaforu“

      c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d) celoštátneho COVID AUTOMATU,  príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú, v prípade, že  bude epidemiologická situácia horšia a RUVZ rozhodne o zatvorení zariadenia vás budeme vopred informovať . / RUVZ  môže rozhodnúť o zatvorení len jednej triedy alebo celého zariadenia ./

      V prípade zatvorenia školského zariadenia RUVZ má rodič nárok na pandemickú OČR

      Čestné vyhlásenie    Cestne_vyhlasenie.docx