• Dôležité informácie pre stravníkov

    • Vážení rodičia!

     Školské jedálne sú jednou z možností, ako deťom zabezpečiť zdravšiu variantu kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživnou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.

     Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané, musia spĺňať prísne hygienické normy. Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku ovocia a zeleniny, najmä v surovom stave v podobe šalátov.

     Šošovicová polievka so zeleninou, žemľovka s ovocím, rybie filé so zemiakmi, ovocie či kompót. Aj tieto jedlá sa vyskytujú na jedálnych lístkoch v základných školách. Stravovanie v týchto zariadeniach podlieha prísnym predpisom a čo je hlavné – strava je pestrá, nespôsobuje obezitu a obsahuje všetky výživné látky. U detí školského veku sa vyskytujú najčastejšie nedostatky vo forme vynechávania raňajok, nevhodného zloženia desiatej a vynechávania obedov, respektíve nahrádzanie obedov fast foodmi. Všetkým nám záleží na tom, aby boli naše deti zdravé, na vyučovaní sústredené, primerane živé, ale nie agresívne. K tomu všetkému napomáha aj strava, pripravovaná v školskej jedálni. Prihlásením Vašich detí na obed preberáme na seba časť Vašich starostí ohľadom výživy.

     V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

     • deti MŠ – desiata, obed, olovrant
     • žiakov I. stupňa  - desiata, obed
     • dospelí stravníci - obed - zamestnanci ZŠ
     • obed - cudzí stravníci  

     Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku (žiaci podpísanú zákonným zástupcom).

     Informácie pre stravníkov našej školskej jedálne

     1. Úhrada stravného

     Stravný poplatok uhrádza zákoný zástupca dieťaťa, ktoré je prihlásené na stravovanie.

     2.Výška stravného

     Výška stravného poplatku je určená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Dohňany  č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dohňany  zo dňa 31.07.2019 s účinnosťou od 01.09.2019.

     Nákup potravín pre školské jedálne je zaradený do 2. finančného pásma:

      

      

     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo - 2. finančné pásmo

     Spolu náklady na nákup potravín

     Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

     Platba ZZ za jeden deň

     Platba ZZ za

     19 dní

     Platba ZZ za

     19 dní + réžia 2 €

     desiata

     obed

     olovrant

      

      

      

      

      

     Stravník - dieťa MŠ

     0,36 €

     0,85 €

     0,24 €

     1,45 €

     0,00 €

     1,45 €

     27,55 €

     29,55 €

     Stravník - dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

     0,36 €

     0,85 €

     0,24 €

     1,45 €

     1,20 €

     0,25 €

     4,75 €

     6,75 €

     Stravník – žiak prvého stupňa ZŠ

     _

     1,15 €

     _

     1,15 €

     1,20 €

     _

     _

     2,00 €

     Stravník – žiak prvého stupňa ZŠ

     0,49 €

     _

     _

     0,49 €

     0,00 €

     0,49 €

     9,31 €

     9,31 €

      

     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo - 2. finančné pásmo

     Platba za  1 deň + réžia1,37 €

     Zamestnanci

     1,33 €

     2,70 €

     Cudzí stravníci

     1,33 €

     2,70 €

      

      3. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

     Prosím rodičov o zodpovedné odhlasovanie obedov, ak sa žiak  nezúčastní vyučovania.

     Dotácia platí iba pre dieťa, ktoré je účastné na vyučovaní a vzdelávania v MŠ .

     Neodhlásené a neodobraté obedy hradí rodič.  / Rodič bude doplácať neodhlásenú stravu. /

     Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  dieťa zo stravy deň vopred do 14.00 hod. alebo v daný deň ráno do 6.15 hod.  to:

     • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ
     • telefonicky na číslach  042/4671164,  0911 379 313
     • sms 0911 379 313
     • e-mail:   jana.valkova555@gmail.com  (v e-maili uveďte meno a priezvisko , dátum odhlásenia) 
     • Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
     • Ostatné dni musí byť stravník odhlásený.
     • Preplatky sa vracajú v mesiaci júl – august

      4.Výdaj obedov

     Výdaj obedov v školskej jedálni:

     OBED pre deti, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov

                 od   11,20 hod. do  13,00 hod.

     • Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne.
     • Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si zákonný zástupca môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.
     • Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.
     • Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

     5.  Zmena jedálneho lístka

     Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom. (zmena sa nahlási len stravníkom, ktorí si uviedli v prihláške na stravovanie zdravotné problémy – alergie a priložili doklad od odborného lekára)

     6. Dozor v školskej jedálni

     Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

      7. Správanie žiakov v školskej jedálni

     1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
     2. Do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom  na obed. a zdržujú sa len nevyhnutnú dobu na obed.
     3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas,  nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia  obrusy, taniere, poháre, príbory. Celý obed skonzumujú v ŠJ.
     4. Po skončení obeda svoje miesto zanechajú v poriadku a čistote, tanier a príbor odovzdajú pri okienku a opustia ŠJ.
     5. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
     6. Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.
     7. Žiaci, ktorí nerešpektujú pokyny, narúšajú poriadok alebo včas neplatia za stravu, môžu byť zo stravovania vylúčení.
     8. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú

     8. Zamestnanci v ŠJ

     Vedúca ŠJ: Jana Valková

     Kuchárka:  Monika Repíková,

     pomocné kuchárky: Veronika Žitniaková, Martina Lešková


     V Dohňanoch dňa 02.09.2019