• Asistent učiteľa v MŠ

   • Náplň práce AU pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením v materskej škole .

     

            1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese:

    a)    spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,

    b)    uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka

    1. spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s  pokynmi učiteľa, resp. odporúčaní člena inkluzívneho tímu

    d)    vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok pomáhanie pri príprave učebných   pomôcok.

     

            2.  Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:

    a)    priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),

    b)    návšteva historických a kultúrnych pamiatok,

    c)    spoločenské aktivity,

    d)    športové podujatia a podobne,

     

            3.  V spolupráci s rodinou:

    a)    komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania,

    1. oboznamovanie sa v potrebnej miere so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím.

             4.  V oblasti vzdelávacích aktivít:

    a)    účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných   školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

     

    Bc. Jana Miškárová