• Textová podstrana

   • Pozor zmena platieb od 01.01.2023

    Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
    1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
    materskej školy
    mesačne na jedno dieťa sumu: 20,00 € (slovom dvadsať Eur).
    2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 2)
    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
    b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
    poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
    3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
    a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
    kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
    spôsobom,

    b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, ak prevádzka
    materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa z iných závažných dôvodov
    a nepredvídateľných okolností.

    4) V prípadoch podľa bodu 3, písm. a) až b) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
    príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa

    5) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet SK09 5600 0000 0072 0030 1002 vopred do 20-
    teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
    sa príspevok uhrádza.


    Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

    1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby
    pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení. Stravníkom v školských jedálňach
    sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení.

    2)  Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 1.
    tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

    3)  Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
    zástupca dieťaťa (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
    kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za každý stravovací deň
    nasledovne:


    Stravník dieťa    Desiata     0,50       
                                        Obed        1,20

                                        Olovrant   0,40

                                        Spolu        2,10 €         Spolu za 19 dní / mesiac   39,90 €
    Stravník dieťa MŠ s dotáciou

                                        Desiata     0,50       
                                        Obed        1,20

                                        Olovrant   0,40 €        Dotácia 1,30 €   

                                        Spolu        2,10 €         Spolu za 19 dní / mesiac   15,20 €


    Stravník žiak I. stupňa ZŠ

                                        Desiata    0,70

                                                                           Spolu za  19 dni /mesiac   13,3 €


    Stravník žiak I. stupňa ZŠ

                                       Obed    1,70 €             

                                                                          Spolu  za 19 dní / mesiac  32,30 €

    Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
    finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov:

    a) zamestnanec zariadenia vo výške (2,40 € strava + 2,30 € réžia) spolu 4,70,-
    b) iná fyzická osoba vo výške (2,40 € strava + 2,30 € réžia) spolu 4,70,-
    6) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet SK09 5600 0000 0072 0030 1002 vopred do 20-
    teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
    sa príspevok uhrádza, okrem osôb uvedených v bode 5, tohto článku.