• Režim dňa

  •  

   Dobré, premyslené usporiadanie dňa určuje do značnej miery štýl života detí v MŠ, súlad v skupine.

   Režim dňa  je zložený z organizačných foriem výchovy a vzdelávania a tvoria základný spôsob

   organizácie v MŠ. Dôležitou požiadavkou v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych

   druhov činností, edukačných aktivít, ale aj primerané zaťaženie detského organizmu.

   Vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy, osobnej hygieny, samoobslužných

   činností a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny rozvoj dieťaťa.

    

    

   Čas

   Denný poriadok

   6:00 – 7:45

    

   HaHČ – otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ, ranný filter,

   hry a činnosti podľa výberu detí

   7:45 – 8:00

    

   ZC - zdravotné cvičenia
    

   8:00 – 8:45

   Desiata – činnosti zabezpečujúce životosprávu, stolovanie,

   stravovanie – sebaobslužné činnosti

   8:45 - 9:30   1.MŠ

   8:45 - 9:45   2.-3.MŠ

   DEA – dopoludňajšie edukačné  aktivity

   9:30 – 11:00  1.-2.MŠ

   9:45 - 11:15  3.MŠ

   PV – pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia,

   pobyt a hry na školskom dvore,  sebaobslužné činnosti

   11:00 – 12:00  1.-2.MŠ

   11:15 - 12:00  3.MŠ

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_06.jpg

   OBED– činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie,

   stravovanie – odchod detí, ktoré navštevujú MŠ len dopoludnia

   12:00 -14:00

    

   ODPOČINOK – sebaobslužné činnosti, telovýchovná chvíľka,

   otužovanie po odpočinku

   14:00 – 16:00

   PEA– popoludňajšie edukačné aktivity,

   HaHČ - hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku,

   hry na školskom dvore, odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ