• Režim dňa

  •  

   Dobré, premyslené usporiadanie dňa určuje do značnej miery štýl života detí v MŠ, súlad v skupine. Režim dňa  je zložený z organizačných foriem výchovy a vzdelávania a tvoria základný spôsob organizácie v MŠ. Dôležitou požiadavkou v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov činností, edukačných aktivít, ale aj primerané zaťaženie detského organizmu. Vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy, osobnej hygieny, samoobslužných činností a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny rozvoj dieťaťa.

    

    

   Čas

   Denný poriadok

   6:00 – 8:00

    

   HaHČ – otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ, ranný filter, hry a činnosti podľa výberu detí

   8:00 – 8:15

    

   ZC - zdravotné cvičenia
    

   8:15 – 8:45

   Desiata – činnosti zabezpečujúce životosprávu, stolovanie, stravovanie
   – sebaobslužné činnosti

   8:45 - 9:30

   DEA – dopoludňajšie edukačné  aktivity

   9:30 – 11:00

   PV – pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore,  sebaobslužné činnosti

   11:00 – 12:00

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_06.jpg

   OBED– činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie
              – odchod detí, ktoré navštevujú MŠ len dopoludnia

   12:00 -14:00

   ODPOČINOK – sebaobslužné činnosti, telovýchovná chvíľka, otužovanie po odpočinku

   14:00 – 16:00

   PEA– popoludňajšie edukačné aktivity,

   HaHČ - hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku, hry na školskom dvore, odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ