• 2021/2022

    •  Organizácia ŠKD

      

     Činnosť školského klubu detí (ŠKD) je usmerňovaná podľa vyhlášky MŠV SR

     č.28/1995 Z. z.o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov.

     • Prevádzka ŠKD začína rannou smenou od 6,00 do 7,30 hod. a pokračuje od 11,20 do 16,00 hod.
     • Činnosť s deťmi je rozdelená na výchovno-vzdelávaciu, odpočinkovú a rekreačnú činnosť.
     • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednotlivých oddeleniach podľa mesačných plánov, v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy dieťaťa mladšieho školského veku, princíp dobrovoľnosti, príťažlivosti a práv dieťaťa. Využívaním a striedaním rôznych metód a foriem práce sa vychovávateľky ŠKD snažia zaujať a aktívne zapojiť deti do činnosti s prihliadaním na kompetencie detí.
     • Odpočinkové, rekreačné a relaxačné činnosti, hry, kreslenie, čítanie, rozhovory a individuálny odpočinok prinášajú deťom uvoľnenie po vyučovaní. 

     • Významnou činnosťou ŠKD je príprava na vyučovanie, pri ktorej si deti osvojujú správny spôsob učenia sa. Príprava na vyučovanie poskytuje deťom aj možnosť vypracovať si domáce úlohy (spravidla okrem prvákov) a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní.

     Do ŠKD v školskom roku 2021/2022 bolo zapísaných  52 detí.

     Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD  je 9 EUR za mesiac.

      

              Ranná smena:

               od 6. 00 – 7.30 hod

               schádzacie oddelenie na prízemí

            7.25 odovzdávanie detí do tried

             Popoludňajšia smena :

               11. 20 – 15.30 h

             po jednotlivých oddeleniach ŠKD

     činnosť odpočinková, relaxačná, obed, rekreačná činnosť, príprava na vyučovanie, krúžková činnosť (mimo ŠKD)

     Dlhá smena :

     15.30 – 16.00

               schádzacie oddelenie spojené s materskou školou

            v priestoroch MŠ.

      

     Preberanie a odchody detí - do 16.00 a podľa pokynov na vypísanej žiadosti prihlásenia dieťaťa do ŠKD. Zmenu odchodu dieťaťa je potrebné nahlásiť písomne (tlačivá sú k dispozícii), na telefonické oznámenie dieťa vychovávateľka nepustí z bezpečnostných dôvodov.

      

     Bezpečnosť a ochrana zdravia

      

     Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. Na začiatku školského roka sú deti vychovávateľkou oboznámené s vnútorným poriadkom školy (zdokumentované v triednej knihe výchovnej činnosti); dieťa sa riadi pokynmi vychovávateľky a dodržuje bezpečnostné predpisy.

     Ak dieťa úmyselne poškodí zariadenie v ŠKD, jeho zákonný zástupca je povinný vzniknutú škodu uhradiť;

     v súlade s vnútorným poriadkom školy sa nedoporučuje, aby deti nosili do ŠKD cenné predmety (mobilné telefóny, finančnú hotovosť,...);

     straty z uzavretých priestorov ŠKD a školy u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

     Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné ťažkosti napr. nevoľnosť, zvýšenú teplotu telefonicky upovedomí o zdravotnom stave dieťaťa rodičov.

      

     Správanie sa detí

      

     Na hodnotenie a klasifikáciu správania dieťaťa v ŠKD sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky o základnej škole, t.j. udeľovanie napomenutia vychovávateľom, triednym učiteľom, riaditeľom školy, klasifikácia zníženou známkou zo správania na vysvedčení;

     zo ŠKD môže byť riaditeľom na návrh vychovávateľky vylúčené dieťa, ktoré opakovaným spôsobom narušuje činnosť zariadenia ŠKD, ohrozuje bezpečnosť svojich spolužiakov, nerešpektuje vnútorný poriadok školy.

      

     Oddelenia ŠKD

      

     V školskom roku 2021/2022 sme otvorili tieto oddelenia

     I. oddelenie: 1. A. , 2. A.    p. vych. Sabina Drábová     

     II. oddelenie: 3. A. , 4. A.  p. vych. Drahomíra Smatanová

      

     Prihlasovanie a odhlasovanie detí v ŠKD

      

     ·  Rodič, alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa na jeden školský rok do ŠKD na základe písomnej žiadosti, vyplní zápisný lístok, údaj o spôsobe a čase odchodu dieťaťa z ŠKD.

     ·  o zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy písomným rozhodnutím.

     ·  Rodič písomne oznámi počas šk.roka neprítomnosť dieťaťa v ŠKD, odchod dieťaťa z ŠKD s inou osobou, prerušenie dochádzky (návštevy ZUŠ, CVČ a iných krúžkov) na vopred oznámený čas.

     ·  Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť a denný režim v ŠKD, dieťa by malo byť vyzdvihované/uvoľnené z ŠKD len v čase a spôsobom podľa vopred odovzdaného písomného oznámenia rodičov, zákonných zástupcov.

     ·  Pri odhlásení dieťaťa z ŠKD rodič písomne ohlási  ukončenie dochádzky

      do ŠKD.