• Školský rok 2021/2022

    • Organizácia školy 2021/2022

     Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Miškárová - štatutárny zástupca školy

     Zástupkyne riaditeľa školy: Mgr. Anna Michálková, zástupkyňa RŠ pre MŠ

     Vychovávateľka  ŠKD: Drahomíra Smatanová, Sabina Drábová

     Školský  poradca: Mgr. Monika Paliesková

     Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Eva Gombárová 

     Koordinátor prevencie závislostí a iných patologických javov: Drahomíra Smatanová

     Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti: Mgr. Monika Paliesková

     Školský knihovník:    Mgr. Marianna Porubčanová

     Koordinátor pre ŠkVP: Mgr. Anna Michálková, Mgr. Katarína Miškárová

     Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Eva Gombárová

     Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Marianna  Porubčanová,

     Zástupca zamestnancov: Mgr. Lenka Jurčíková

     Zdravotník školy : Anna Bašková

     Predseda Rady školy : Ing. Eva Zigová

     Predseda Rady rodičov : Lenka Ondejčíková

     Metodické združenia a predmetové komisie:

     Ved. MZ 1.- 4.roč.                Mgr. Eva Gombárová

     Ved. MZ MŠ                         Terézia Klobučníková

     Asistent učiteľa ZŠ : Daša Gábiková, Simona Petreková – MPC

     Asistent učiteľa MŠ :  Bc. Jana Miškárová - MPC

     Počet žiakov ZŠ/ MŠ  :    58 / 59
     Počet tried ZŠ / MŠ :        4 /3
     Počet oddelení ŠKD:        2

     Počet pedagogických pracovníkov:     16
     Počet nepedagogických pracovníkov:   8

     Triedni učitelia

     Materská škola:          1. trieda              Mgr. Darina Janíčková, Tatiana Skrčeska

                                        2. trieda              Zuzana Bašková

                                         3. trieda              Terézia Klobučníková,  Anna Bašková,

     Základná škola:          1. trieda              Mgr. Eva Gombárová

                 2. trieda              Mgr. Anna Michálková

                                        3. trieda              Mgr. Monika Paliesková

                                        4. trieda              Mgr. Marianna Porubčanová 

     Služby vedenia školy :

     Pondelok:     7.30 -  14.00 hod.         Mgr. Katarína Miškárová

     Utorok:         7.30 - 14.00 hod.          Mgr. Anna Michálková

     Streda:         7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Katarína Miškárová

     Štvrtok:        7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Anna Michálková

      

     Organizácia školského roka 2021/2022

     1. Na základe Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2021/2022

     1. polrok sa začína 1. septembra 2021.  Slávnostné otvorenie školského roka  a

     vyučovanie sa začína 2. septembra 20  a21 končí sa 31. januára 2022.

     2. polrok sa začína 1. februára 2022  a končí 30. júna 2022.

     2. Pracovné porady vždy prvý  pondelok v mesiaci , pedagogické porady na

         začiatku školského roka a štvrťročne.

     3.    TA RR zasadnú v tomto školskom roku nasledovne

     1.      TA     september 2021

     2.      TA     november 2021

     3.      TA     apríl 2022

     Rada rodičov zasadne každý tretí mesiac v roku.

     4.   Termíny Pedagogických rád.

     27. august 2021   (piatok)

     22. november 2021 (pondelok)

     24. január 2022  (pondelok)

     25. apríl 2022  (pondelok)

     23. jún 2022  (pondelok)

     5.   Školské prázdniny:

     • jesenné prázdniny  -  28.10.2021– 29.11.2021  vyučovanie sa začne   02.11.2021 ( utorok)
     • vianočné prázdniny -  23.12.2021 – 07.01.2022  vyučovanie sa začne  10.01.2022 (pondelok)
     • polročné prázdniny  -  04.02.2022– vyučovanie sa začne  07.02.2022  (pondelok )
     • jarné prázdniny       – 07.03.2022 – 11.03.2022   vyučovanie sa začne  14.03.2022 (pondelok)
     • veľkonočné prázdniny – 14.04.2022 – 19.04.2022   vyučovanie sa začne  20.04.2022 (streda)
     • letné prázdniny  -      01.07.2022 – 02.09.2022  vyučovanie sa začne   05.09.2022 (pondelok )

      

     Pozn.

     O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole .(Rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.) Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. Príloha č.1

     Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

     Vyučovacia hodina trvá 45 minút,  stredajšie popoludnie - mimoškolská záujmová činnosť, oddych  žiakov.

     Príchod do školy

     7,30  -  7,40 hod. hlavným vchodom

     Prestávka na obed

     V rozsahu najmenej 30 minút, najneskôr po 5. vyučovacej hodine,

     1. ročník po 4. vyučovacej hodine,

     Zvonenie:

     7,40 - 8,25 hod - 1. vyučovacia hodina

     8,25 - 8,35 hod - prestávka

     8,35 - 9,20 hod - 2. vyučovacia hodina

     9,20 - 9,40 hod - veľká prestávka

     9. 40 - 10,25 hod - 3. vyučovacia hodina

     10,25- 10,35 hod - prestávka

     10,35 - 11,20 hod - 4.vyučovacia hodina

     11,20 - 11,30 hod - prestávka

     11,30 - 12,15 hod - 5. vyučovacia hodina

     12,15 - 12,35 hod - obed

     12.35 - 13,20 hod - 6. vyučovacia hodina

     Varianty učebných plánov ISCED 1.

     Klasifikácia výchovných predmetov v 1. – 4. ročníku

     Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za jeden štvrťrok a nebude mať dostatočný počet známok, bude po dohovore s vyučujúcim pedagógom a oboznámení zákonnému zástupcovi, robiť doplnkové skúšky.

      

      

      

      

     Materská škola(MŠ)

     prevádzka- je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 8.00 h.  - príchod do MŠ . 
     • 8.00 - 11.30 h.  – vzdelávacie aktivity , pobyt vonku.
     • 1130 - 12.00 h.  – obed
     • 12.00 – 14.00  h. - spánok
     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku ,rekreačná činnosť

     Školské stravovacie zariadenie (ŠSZ)
     Obed začína výdajom obedov o 11,20 hod, končí výdajom obedov o 13,00 hod .

     Obed pre cudzích stravníkov a choré deti sa vydáva o 11,00 hod do 11,30 hod.

     Školský klub detí (ŠKD)

      prevádzka- je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 7.30 h.  - príchod do ŠKD (ranná služba)
     • 11.20 - 14.00 h.  - obed podľa rozpisu ,  oddych a relaxačná činnosť , hry na oddelení,  
     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku (školský dvor, vychádzky mimo areál školy, rekreačná činnosť)

     V prípade, že Vaše dieťa odchádza v priebehu popoludnia na krúžkovú činnosť mimo budovy našej školy prosíme, aby ste si svoje dieťa vyzdvihli do 13.00 hod., nakoľko v neskoršom čase sa deti môžu, vzhľadom na poskytovanie kvalitnej všestrannej starostlivosti o Vaše deti,  zdržiavať aj mimo areálu školy. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.  Vychovávateľ uvoľní žiaka z klubu detí len na základe písomného oznámenia.

     Širšie vedenie školy, operatívne porady

     Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy

     Mgr. Anna Michálková zástupca riad. školy

     Jana Valková ŠJ,

     Mgr. Eva Gombárová -   MZ  I. stupeň.

     Terézia Klobučníková – MZ  MŠ

     Drahomíra Smatanová  - ŠKD,

     Kabinety
     Správca kabinetu zodpovedá za školský majetok jemu zverený. Vedie evidenciu a 1x ročne vykonáva fyzickú inventarizáciu, dopĺňa a vyraďuje kabinetné zbierky.

     1. stupeň Mgr. Eva Gombárová, Mgr. Monika Paliesková

     Učebne výpočtovej techniky Miroslav Bartoš

     Telesná výchova Mgr. Marianna Porubčanová

     Školský klub detí Drahomíra Smatanová

     Fond učebníc dasa Gábiková  (l. stupeň)

     Žiacka a učiteľská knižnica Mgr. Marianna Porubčanová

     Kabinet MŠ Mgr. Anna Michálková

     Školská jedáleň a kuchyňa Jana Valková

     Nepedagogickí zamestnanci školy:

     Ekonómka: Mgr. Lenka Jurčíková

     Upratovačky: Ľubica Poláčková ZŠ , Marcela Matyšáková MŠ            

     Školník: Miroslav Bartoš

     Školská jedáleň:

     Vedúca školskej jedálne: Jana Valková

     Kuchárka: Repíková  Monika ,

     Kuchárka / pomocná/: Martina Lešková, Miroslava Kubišová