• Školský rok 2022/2023

    • Organizácia  školy  2022/2023

     Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Miškárová - štatutárny zástupca školy

     Zástupkyne riaditeľa školy: Mgr. Jana Siekliková, zástupkyňa RŠ pre MŠ

     Vychovávateľka  ŠKD: Drahomíra Smatanová, Sabina Drábová

     Školský  poradca: Mgr. Monika Paliesková

     Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Eva Gombárová 

     Koordinátor prevencie závislostí a iných patologických javov: Drahomíra Smatanová

     Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti: Bc. Nina Čmelová

     Školský knihovník:    Mgr. Marianna Porubčanová

     Koordinátor pre ŠkVP: Mgr. Jana Siekliková, Mgr. Katarína Miškárová

     Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Eva Gombárová

     Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Marianna  Porubčanová,

     Zástupca zamestnancov: Mgr. Lenka Jurčíková

     Predseda Rady školy : Ing. Eva Zigová

     Predseda Rady rodičov : Lenka Ondejčíková

     Metodické združenia a predmetové komisie:

     Ved. MZ MŠ                         Terézia Klobučníková

     Asistent učiteľa ZŠ : Daša Gábiková, Anna Šulíková – MPC

     Asistent učiteľa MŠ :  Ela VojtekováMPC

     Školský psychológ: Mgr. Barbora Scherková

     Počet žiakov ZŠ/ MŠ  :    58 / 63
     Počet tried ZŠ / MŠ :        4 /3
     Počet oddelení ŠKD:        2

     Počet pedagogických pracovníkov:     16
     Počet nepedagogických pracovníkov:   8

     Triedni učitelia

     Materská škola:          1. trieda              Bc.Jana Miškárová, Tatiana Skrčeska

                                         2. trieda              Mgr. Jana Siekliková

                                         3. trieda              Terézia Klobučníková,  Marcela Šulíková,

     Základná škola:          1. trieda              Mgr. Marianna Porubčanová 

                 2. trieda              Mgr. Eva Gombárová

                                         3. trieda              Bc. Nina Čmelová 

                                         4. trieda              Mgr. Monika Paliesková

     Služby vedenia školy :

     Pondelok:     7.30 -  14.00 hod.         Mgr. Katarína Miškárová

     Utorok:         7.30 - 14.00 hod.          Mgr. Jana Siekliková

     Streda:         7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Katarína Miškárová

     Štvrtok:        7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Jana Siekliková

      

     Organizácia školského roka 2022/2023

     1. Na základe Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2022/2023

     1. polrok sa začína 1. septembra 2022.  Slávnostné otvorenie školského roka  a

     vyučovanie sa začína 5. septembra 2022/2023 končí sa 31. januára 2023.

     2. polrok sa začína 1. februára 2023  a končí 30. júna 2023.

     2. Pracovné porady vždy prvý  pondelok v mesiaci , pedagogické porady na

         začiatku školského roka a štvrťročne.

     3.    TA RR zasadnú v tomto školskom roku nasledovne

     1.      TA     september 2022

     2.      TA     november 2022

     3.      TA     apríl 2023

     Rada rodičov zasadne každý tretí mesiac v roku.

     4.   Termíny Pedagogických rád.

     31. august 2022   (streda)

     28. november 2022 (pondelok)

     23. január 2023  (pondelok)

     24. apríl 2023  (pondelok)

     26. jún 2023  (pondelok)

     5.   Školské prázdniny:

     • jesenné prázdniny  -  28.10.2022– 31.10.2022  vyučovanie sa začne   02.11.2022 ( streda)
     • vianočné prázdniny -  23.12.2022 – 07.01.2023  vyučovanie sa začne  09.01.2023 (pondelok)
     • jarné prázdniny       – 27.02.2023– 03.03.2023   vyučovanie sa začne  06.03.2023 (pondelok)
     • veľkonočné prázdniny – 06.04.2023 – 11.04.2023   vyučovanie sa začne  12.04.2023 (streda)
     • letné prázdniny  -      01.07.2023 – 31.08.2023  vyučovanie sa začne   04.09.2023 (pondelok )

      

      

     Pozn.

     V priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami môže riaditeľka školy zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. Táto možnosť vyplýva z potreby včas aktuálne reagovať (zmenou organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozsahom a spôsobom zabezpečenia stravovania, vykurovania atď.) na prípadný znížený záujem zákonných zástupcov o materskú školu v danom čase. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.

     Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

     Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

     Príchod do školy

     7,30  -  7,40 hod. hlavným vchodom

     Prestávka na obed

     V rozsahu najmenej 30 minút, najneskôr po 5. vyučovacej hodine,

     1. ročník po 4. vyučovacej hodine,

     Zvonenie:

     7,40 - 8,25 hod - 1. vyučovacia hodina

     8,25 - 8,35 hod - prestávka

     8,35 - 9,20 hod - 2. vyučovacia hodina

     9,20 - 9,40 hod - veľká prestávka

     9. 40 - 10,25 hod - 3. vyučovacia hodina

     10,25- 10,35 hod - prestávka

     10,35 - 11,20 hod - 4.vyučovacia hodina

     11,20 - 11,30 hod - prestávka

     11,30 - 12,15 hod - 5. vyučovacia hodina

     12,15 - 12,35 hod - obed

     12.35 - 13,20 hod - 6. vyučovacia hodina

     Varianty učebných plánov primárne vzdelávanie .

     Klasifikácia predmetov v 1. – 4. ročníku

     Známkou – slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda,

     Slovné hodnotenie – informatika, výtvarná výchova, hudobný výchova, telesná výchova,

                                       dramatická výchova, pracovné vyučovanie, náboženská/etická  výchova,

     Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za polrok  a nebude mať dostatočný počet známok, bude po dohovore s vyučujúcim pedagógom a oboznámení zákonnému zástupcovi, robiť doplnkové skúšky.

      

     Materská škola(MŠ)

     prevádzka- je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 7.45 h.  - príchod do MŠ . 
     • 8.00 - 11.15 h.  – vzdelávacie aktivity , pobyt vonku.
     • 1115 - 11.45 h.  – obed
     • 12.00 – 14.00  h. - spánok
     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku ,rekreačná činnosť

     Školské stravovacie zariadenie (ŠSZ)
     Obed začína výdajom obedov o 11,20 hod, končí výdajom obedov o 13,00 hod .

     Obed pre cudzích stravníkov a choré deti sa vydáva o 11,00 hod do 11,30 hod.

     Školský klub detí (ŠKD)

      prevádzka- je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 7.30 h.  - príchod do ŠKD (ranná služba)
     • 11.20 - 14.00 h.  - obed podľa rozpisu ,  oddych a relaxačná činnosť , hry na oddelení,  
     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku (školský dvor, vychádzky mimo areál školy, rekreačná činnosť)

     V prípade, že Vaše dieťa odchádza v priebehu popoludnia na krúžkovú činnosť mimo budovy našej školy prosíme, aby ste si svoje dieťa vyzdvihli do 13.00 hod., nakoľko v neskoršom čase sa deti môžu, vzhľadom na poskytovanie kvalitnej všestrannej starostlivosti o Vaše deti,  zdržiavať aj mimo areálu školy. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.  Vychovávateľ uvoľní žiaka z klubu detí len na základe písomného oznámenia.

     Širšie vedenie školy, operatívne porady

     Mgr. Katarína Miškárová riaditeľka školy

     Mgr. Jana Siekliková zástupca riad. školy

     Jana Valková ŠJ,

     Kabinety
     Správca kabinetu zodpovedá za školský majetok jemu zverený. Vedie evidenciu a 1x ročne vykonáva fyzickú inventarizáciu, dopĺňa a vyraďuje kabinetné zbierky.

     1. stupeň Mgr. Eva Gombárová, Mgr. Monika Paliesková

     Učebne výpočtovej techniky Miroslav Bartoš

     Telesná výchova Mgr. Marianna Porubčanová

     Školský klub detí Drahomíra Smatanová

     Fond učebníc Dasa Gábiková  (l. stupeň)

     Žiacka a učiteľská knižnica Mgr. Marianna Porubčanová

      

     Kabinet MŠ Mgr. Jana Siekliková

     Školská jedáleň a kuchyňa Jana Valková

     Nepedagogickí zamestnanci školy:

     Ekonómka: Mgr. Lenka Jurčíková

     Upratovačky: Ľubica Poláčková ZŠ , Marcela Matyšáková MŠ            

     Školník: Miroslav Bartoš

     Školská jedáleň:

     Vedúca školskej jedálne: Jana Valková

     Kuchárka: Repíková  Monika ,

     Kuchárka / pomocná/: Martina Lešková, Mária Svorčíková,