• Organizácia školy 2021/2022

     Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Miškárová - štatutárny zástupca školy

     Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Anna Michálková - zástupkyňa RŠ pre MŠ

     Vychovávateľky v ŠKD: Drahomíra Smatanová, Sabina Drábová, Bc. Monika Laššáková - MD

     Školský poradca: Mgr. Monika Paliesková

     Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Eva Gombárová 

     Koordinátor prevencie závislostí a iných patologických javov: Drahomíra Smatanová

     Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti: Mgr. Monika Paliesková

     Školský knihovník: Mgr. Marianna Porubčanová

     Koordinátor pre ŠkVP: Mgr. Anna Michálková, Mgr. Katarína Miškárová

     Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Eva Gombárová

     Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Marianna  Porubčanová

     Zástupca zamestnancov: Mgr. Lenka Jurčíková

     Zdravotník školy: Anna Bašková

     Predseda Rady školy: Ing. Eva Zigová

     Predseda Rady rodičov: Lenka Ondejčíková

     Metodické združenia a predmetové komisie:

     Ved. MZ 1.- 4. ročník            Mgr. Eva Gombárová

     Ved. MZ MŠ                          Terézia Klobučníková

     Asistent učiteľa ZŠ: Alena Peniaková - na MD, Daša Gábiková, Simona Petreková – MPC

     Asistent učiteľa MŠ:  Bc. Jana Miškárová - MPC

     Počet žiakov ZŠ / MŠ:    59 / 58
     Počet tried ZŠ / MŠ:        4 /3
     Počet oddelení ŠKD:        2

     Počet pedagogických pracovníkov:     16 / 2 na MD
     Počet nepedagogických pracovníkov:   8

     Triedni učitelia

     Materská škola:        1. trieda              Mgr. Darina Janíčková, Tatiana Skrčeska

                                         2. trieda              Zuzana Bašková

                                         3. trieda              Terézia Klobučníková,  Anna Bašková

     Základná škola:       1. trieda              Mgr. Eva Gombárová

                              2. trieda              Mgr. Anna Michálková

                                        3. trieda              Mgr. Monika Paliesková

                                        4. trieda              Mgr. Marianna Porubčanová 

     Služby vedenia školy:

     Pondelok:     7.30 -  14.00 hod.         Mgr. Katarína Miškárová

     Utorok:         7.30 - 14.00 hod.          Mgr. Anna Michálková

     Streda:          7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Katarína Miškárová

     Štvrtok:         7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Anna Michálková

      

     Organizácia školského roka 2021/2022

     1. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2021/2022:

     1. polrok sa začína 1. septembra 2021.  Slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 a končí sa 31. januára 2022.

     2. polrok sa začína 1. februára 2022  a končí 30. júna 2022.

     2. Pracovné porady sú vždy v prvý pondelok v mesiaci, pedagogické porady na začiatku školského roka a štvrťročne.

     3.    TA RR zasadnú v tomto školskom roku nasledovne:

     1.      TA     september 2021

     2.      TA     november 2021

     3.      TA     apríl 2022

     Rada rodičov zasadne každý tretí mesiac v roku.

     4.   Termíny Pedagogických rád:

     27. august 2021 (piatok)

     22. november 2021 (pondelok)

     24. január 2022  (pondelok)

     25. apríl 2022  (pondelok)

     23. jún 2022  (pondelok)

     5.   Školské prázdniny:

     • jesenné prázdniny  -  28.10.2021 – 29.11.2021  vyučovanie sa začne 02.11.2021 (utorok)

     • vianočné prázdniny -  23.12.2021 – 07.01.2022  vyučovanie sa začne  10.01.2022 (pondelok)

     • polročné prázdniny  -  04.02.2022 – vyučovanie sa začne  07.02.2022  (pondelok )

     • jarné prázdniny - 07.03.2022 – 11.03.2022   vyučovanie sa začne  14.03.2022 (pondelok)

     • veľkonočné prázdniny - 14.04.2022 – 19.04.2022 vyučovanie sa začne  20.04.2022 (streda)

     • letné prázdniny - 01.07.2022 – 02.09.2022  vyučovanie sa začne   05.09.2022 (pondelok )

      

     Poznámka:

     O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole (rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov). Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. Príloha č.1

      

     Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

     Vyučovacia hodina trvá 45 minút,  stredajšie popoludnie - mimoškolská záujmová činnosť, oddych  žiakov.

     Príchod do školy

     7,30  -  7,40 hod. hlavným vchodom.

     Prestávka na obed

     V rozsahu najmenej 30 minút, najneskôr po 5. vyučovacej hodine, 1. ročník po 4. vyučovacej hodine.

     Zvonenie:

     7,40 - 8,25 hod - 1. vyučovacia hodina

     8,25 - 8,35 hod - prestávka

     8,35 - 9,20 hod - 2. vyučovacia hodina

     9,20 - 9,40 hod - veľká prestávka

     9. 40 - 10,25 hod - 3. vyučovacia hodina

     10,25- 10,35 hod - prestávka

     10,35 - 11,20 hod - 4. vyučovacia hodina

     11,20 - 11,30 hod - prestávka

     11,30 - 12,15 hod - 5. vyučovacia hodina

     12,15 - 12,35 hod - obed

     12.35 - 13,20 hod - 6. vyučovacia hodina

      

     Varianty učebných plánov ISCED 1.

     Klasifikácia výchovných predmetov v 1. – 4. ročníku

     Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za jeden štvrťrok a nebude mať dostatočný počet známok, bude po dohovore s vyučujúcim pedagógom a oboznámení zákonnému zástupcovi, robiť doplnkové skúšky.

      

     Materská škola

     Prevádzka materskej školy je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 8.00 h. -  príchod do MŠ 

     • 8.00 - 11.30 h. - vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

     • 1130 - 12.00 h. - obed

     • 12.00 – 14.00  h. - spánok

     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku, rekreačná činnosť.

      

     Školské stravovacie zariadenie (ŠSZ)
     Obed začína výdajom obedov o 11,20 hod a končí výdajom obedov o 13,00 hod. Obed pre cudzích stravníkov a choré deti sa vydáva od 11,00 hod do 11,30 hod.

      

     Školský klub detí (ŠKD)

     Prevádzka školského klubu detí je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 7.30 h.  - príchod do ŠKD (ranná služba),

     • 11.20 - 14.00 h.  - obed podľa rozpisu, oddych a relaxačná činnosť, hry na oddelení,  

     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku (školský dvor, vychádzky mimo areál školy, rekreačná činnosť).

     V prípade, že Vaše dieťa odchádza v priebehu popoludnia na krúžkovú činnosť mimo budovy našej školy prosíme, aby ste si svoje dieťa vyzdvihli do 13.00 hod., nakoľko v neskoršom čase sa deti môžu, vzhľadom na poskytovanie kvalitnej všestrannej starostlivosti o Vaše deti,  zdržiavať aj mimo areálu školy. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.  Vychovávateľ uvoľní žiaka z klubu detí len na základe písomného oznámenia.

      

     Širšie vedenie školy, operatívne porady

     Mgr. Katarína Miškárová - riaditeľka školy

     Mgr. Anna Michálková - zástupkyňa riaditeľky školy

     Jana Valková  - vedúca ŠJ

     Mgr. Eva Gombárová - MZ  I. stupeň

     Terézia Klobučníková - MZ  MŠ

     Drahomíra Smatanová - ŠKD

     Kabinety
     Správca kabinetu zodpovedá za školský majetok jemu zverený. Vedie evidenciu a 1x ročne vykonáva fyzickú inventarizáciu, dopĺňa a vyraďuje kabinetné zbierky.

     1. stupeň: Mgr. Eva Gombárová, Mgr. Monika Paliesková

     Učebne výpočtovej techniky: Miroslav Bartoš

     Telesná výchova: Mgr. Marianna Porubčanová

     Školský klub detí: Drahomíra Smatanová

     Fond učebníc: Daša Gábiková (l. stupeň)

     Žiacka a učiteľská knižnica: Mgr. Marianna Porubčanová

     Kabinet MŠ: Mgr. Anna Michálková

     Školská jedáleň a kuchyňa: Jana Valková

     Nepedagogickí zamestnanci školy:

     Ekonómka: Mgr. Lenka Jurčíková

     Upratovačky: Ľubica Poláčková ZŠ, Marcela Matyšáková MŠ            

     Školník: Miroslav Bartoš

     Školská jedáleň:

     Vedúca školskej jedálne: Jana Valková

     Kuchárka: Repíková  Monika

     Kuchárka pomocná: Martina Lešková, Miroslava Kubišová