• Školský rok 2020/2021

    • Organizácia školy 2020/2021

     Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Miškárová - štatutárny zástupca školy

     Zástupkyne riaditeľa školy: Mgr. Anna Michálková, zástupkyňa RŠ pre MŠ

     Vychovávateľka  ŠKD: Drahomíra Smatanová,

     Výchovný poradca: Mgr. Monika Paliesková

     Koordinátor - čitateľská a predčitateľská gramostnosť: Mgr. Anna Michálková 

     Koordinátor - prevencie závislostí a iných patologických javov: Drahomíra Smatanová

     Koordinátor - globálne vzdelávanie : Mgr. Marianna Porubčanová

     Koordinátor - finančná gramotnosť : Mgr. Katarína Miškárová

     Školská knižnica: Mgr. Katarína Miškárová , Mgr. Marianna Porubčanová

     Predseda Rady školy : Ing. Eva Zigová

     Predseda Rady rodičov : Lenka Ondejčíková

     Metodické združenia a predmetové komisie:

     Vedúca MZ 1.- 4.roč.                Mgr. Eva Gombárová

     Vedúca MZ MŠ                         Zuzana Bašková

     Asistent učiteľa ZŠ : Daša Gábiková, Jana Miškárová

     Počet žiakov ZŠ/ MŠ  :    55 / 56
     Počet tried ZŠ / MŠ :        4 /3
     Počet oddelení ŠKD:        2

     Počet pedagogických pracovníkov:     14
     Počet nepedagogických pracovníkov:   8

     Triedni učitelia

     Materská škola:          1. trieda              Anna Bašková, Terézia Klobučníková

                                         2. trieda              Tatian Skrčeska

                                         3. trieda              Zuzana Bašková, Mgr. Darina Janíčková,

     Základná škola:          1. trieda              Mgr. Anna Michalková  

                             2. trieda              Mgr. Monika Paliesková

                                         3. trieda              Mgr. Marianna Porubčanová 

                                         4. trieda              Mgr. Eva Gombárová  

     ŠKD:                          I. oddelenie         Drahomíra Smatanová

                                         II. oddelenie       Bc. Monika Lašáková

     Služby vedenia školy :

     Pondelok:     7.30 -  14.00 hod.         Mgr. Katarína Miškárová

     Utorok:         7.30 - 14.00 hod.          Mgr. Katarína Miškárová

     Streda:         7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Anna Michálková

     Štvrtok:        7.30 - 14.00 hod.           Mgr. Anna Michálková

     Organizácia školského roka 2020/2021

     1. Na základe Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2020/2021

     1. polrok sa začína 1. septembra 2020.  Slávnostné otvorenie školského roka  a

     vyučovanie sa začína 2. septembra 2020  a končí sa 29. januára 2021.

     2. polrok sa začína 2. februára 2021  a končí  30. júna 2021.

     2. Pracovné porady vždy prvý  pondelok v mesiaci , pedagogické porady na

         začiatku školského roka a štvrťročne.

     3.    TA RR zasadnú v tomto školskom roku nasledovne

     1.      TA     september 2019

     2.      TA     november 2019

     3.      TA     apríl 2020

     Rada rodičov zasadne každý tretí mesiac v roku.

     4.   Termíny Pedagogických rád.

     28. august 2020   (piatok)

     23. november 2020 (pondelok)

     25. január 2021  (pondelok)

     26. apríl 2021  (pondelok)

     23. jún 2021  (streda)

     5.   Školské prázdniny:

     • jesenné prázdniny  -  29.10.2020 – 30.10.2020  vyučovanie sa začne   02.11.2020 ( pondelok)
     • vianočné prázdniny -  23.12.2020 – 07.01.2021  vyučovanie sa začne  08.01.2021 (piatok)
     • polročné prázdniny  -  01.02.2021– vyučovanie sa začne  02.02.2021  (utorok )
     • jarné prázdniny       – 15.02.2021 – 19.02.2021   vyučovanie sa začne  22.02.2021 (pondelok)
     • veľkonočné prázdniny – 01.04.2021 – 06.04.2021   vyučovanie sa začne  07.04.2021 (streda)
     • letné prázdniny  -      01.07.2021 – 31.08.2021  vyučovanie sa začne   02.09.2021 (štvrtok )

     Pozn.

     O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole .(Rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.) Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. Príloha č.1

      

     Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

     Vyučovacia hodina trvá 45 minút,  stredajšie popoludnie - mimoškolská záujmová činnosť, oddych  žiakov.

     Príchod do školy

     7,30  -  7,40 hod. hlavným vchodom

     Prestávka na obed

     V rozsahu najmenej 30 minút, najneskôr po 5. vyučovacej hodine,

     1. ročník po 4. vyučovacej hodine,

     Zvonenie:

     7,40 - 8,25 hod - 1. vyučovacia hodina

     8,25 - 8,35 hod - prestávka

     8,35 - 9,20 hod - 2. vyučovacia hodina

     9,20 - 9,40 hod - veľká prestávka

     9. 40 - 10,25 hod - 3. vyučovacia hodina

     10,25- 10,35 hod - prestávka

     10,35 - 11,20 hod - 4.vyučovacia hodina

     11,20 - 11,30 hod - prestávka

     11,30 - 12,15 hod - 5. vyučovacia hodina

     12,15 - 12,35 hod - obed

     12.35 - 13,20 hod - 6. vyučovacia hodina

     Varianty učebných plánov ISCED 1.

     Klasifikácia výchovných predmetov v 1. – 4. ročníku

     Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za jeden štvrťrok a nebude mať dostatočný počet známok, bude po dohovore s vyučujúcim pedagógom a oboznámení zákonnému zástupcovi, robiť doplnkové skúšky.

     Materská škola(MŠ) prevádzka

     - je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 8.00 h.  - príchod do MŠ . 
     • 8.00 - 11.30 h.  – vzdelávacie aktivity , pobyt vonku.
     • 1130 - 12.00 h.  – obed
     • 12.00 – 14.00  h. - spánok
     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku ,rekreačná činnosť

     Školské stravovacie zariadenie (ŠSZ)
     Obed začína výdajom obedov o 11,20 hod, končí výdajom obedov o 13,00 hod .

     Obed pre cudzích stravníkov a choré deti sa vydáva o 11,00 hod do 11,30 hod.

     Školský klub detí (ŠKD) - prevádzka

     - je v čase od 6.00 h. do 16.00 h. podľa nasledovného rozpisu činností:

     • 6.00 - 7.30 h.  - príchod do ŠKD (ranná služba)
     • 11.20 - 14.00 h.  - obed podľa rozpisu ,  oddych a relaxačná činnosť , hry na oddelení,  
     • 14.00 - 16.00 h.  - pobyt vonku (školský dvor, vychádzky mimo areál školy, rekreačná činnosť)

     V prípade, že Vaše dieťa odchádza v priebehu popoludnia na krúžkovú činnosť mimo budovy našej školy prosíme, aby ste si svoje dieťa vyzdvihli do 13.00 hod., nakoľko v neskoršom čase sa deti môžu, vzhľadom na poskytovanie kvalitnej všestrannej starostlivosti o Vaše deti,  zdržiavať aj mimo areálu školy. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.  Vychovávateľ uvoľní žiaka z klubu detí len na základe písomného oznámenia.

     Širšie vedenie školy, operatívne porady

     Mgr. Katarína Miškárová - riaditeľka školy

     Mgr. Anna Michalková - zástupca riad. školy

     Jana Valková - ŠJ

     Mgr. Eva Gombárová -   MZ  I. stupeň

     Drahomíra Smatanová - ŠKD

     Kabinety
     Správca kabinetu zodpovedá za školský majetok jemu zverený. Vedie evidenciu a 1x ročne vykonáva fyzickú inventarizáciu, dopĺňa a vyraďuje kabinetné zbierky.

     1. stupeň:     Mgr. Eva Gombárová

     Učebne výpočtovej techniky:    Miroslav Bartoš

     Telesná výchova:    Mgr. Monika Paliesková

     Školský klub detí:    Drahomíra Smatanová

     Žiacka a učiteľská knižnica:    Mgr. Marianna Porubčanová

     Kabinet MŠ:    Mgr. Anna Michálková

     Školská jedáleň a kuchyňa:    Jana Valková

     Nepedagogickí zamestnanci školy:

     Ekonómka:   Mgr. Lenka Jurčíková

     Upratovačky:   Ľubica Poláčková ZŠ a Marcela Matyšáková MŠ            

     Školník:  Miroslav Bartoš

     Školská jedáleň:

     Vedúca školskej jedálne:    Jana Valková

     Kuchárka:   Repíková  Monika

     Pomocná kuchárka:    Miroslava Kubišová, Martina Lešková