• Poslanie Rady školy

    • Poslanie a hlavné úlohy rady školy:
     - RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania
     - posudzuje činnosť škôl z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska ich poslania ako vzdelávacích ustanovizní
     - plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie na danom území
     - navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
     - vyjadruje sa ku koncepčným zámerom školy a ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
     - riaditeľ školy predkladá príslušné dokumenty a informáciue RŠ v takom časovom predstihu, aby sa k nim mohla RŠ kompetentne vyjadriť. Predkladá tiež príslušné dokumenty na vyžiadanie RŠ
     - sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa v podmienkach školy