• školský rok 2022/2023

    • 01.09.2022 bolo zaradených do MŠ 64 detí.

     Prevádzka MŠ je od 6:00 hod do 16:00 hod.
     Počet pedagogických zamestnancov: 6

     Počet nepedagogických pracovníkov : 1

     Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Katarína  Miškárová


     PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ:

     1. trieda: 3 - 4 ročné deti  
     triedne učiteľky: Bc. Jana Miškárová, Tatiana Skrčeska

     2. trieda: 4-5 ročné deti

     triedna učiteľka: Ela Vojteková

     3. trieda: 5-6 ročné deti                                                          

     triedna učiteľka: Marcela Šulíková, Terézia Klobučníková

      

     Asistent učiteľa: Ela Vojteková - projekt MPC

     školský psychológ :  Mgr. Barbora Scherková - projekt MPC                                                  

     Upratovačka: Marcela Matyšáková

      

     Materská škola v Dohňanoch je súčasťou Základnej školy.

     Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
     Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria so sústavy škôl. Od 1.9.2021 zmenou zákona 245/2008 je predprimárne vzdelávanie povinné a preto dieťa musí navštevovať predprimárne vzdelávanie od 5. roku života (teda jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou).
     V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý vzdelávací program. Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.
     Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov)  detí  so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia   docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.
     _____________________________________________________________________________

     Čo materská škola deťom ponúka :

     • predprimárne vzdelávanie detí vo veľmi peknom, estetickom a modernom prostredí
     • celodennú alebo poldennú starostlivosť o dieťa
     • zaškolenie detí a kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ
     • hry detí s novými, motivačnými hračkami
     • spoluprácu s CVČ a ZUŠ - objavovanie talentov
     • možnosť pracovať s počítačom, základy vyučovania informatiky
     • vyučovanie anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou
     • rozvíjanie osobnosti dieťaťa ako jedinečnej
     • logopedickú starostlivosť
     • plavecký výcvik pre deti
     • divadelné, športové, hudobné a iné kultúrne podujatia pre deti
     • pekný, kvalifikovaný a odborný prístup zamestnancov ZŠ s MŠ v Dohňanoch
     • kvalitné a racionálne stravovanie v školskej jedálni