• školský rok 2020/2021

     • 01.09.2020 bolo zaradených do MŠ 57 detí.

      Prevádzka MŠ je od 6:00 hod do 16:00 hod.
      Počet pedagogických zamestnancov: 7

      Počet nepedagogických pracovníkov : 1

      Riaditeľka ZŠ s MŠ:             Mgr. Katarína  Miškárová

      Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:  Mgr. Anna Michálková

      PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ:

      1. trieda: 3 - 4 ročné deti  
      triedne učiteľky: Anna Bašková,  Terézia Klobučníková

      2. trieda 5 ročné deti

      triedna učiteľka : Tatiana Skrčeska

      3. trieda: 6 ročné deti                                                          

      triedna učiteľka: Zuzana Bašková, Mgr. Darina Janíčková

       Asistent učiteľa: Bc. Jana Miškárová

      Sociálny pedagóg: Mgr. Eva Bieliková                                                  

      upratovačka: Marcela Matyšáková

       

      Materská škola v Dohňanoch je  súčasťou Základnej školy .

      Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa  v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
      Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria so sústavy škôl.
      V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý vzdelávací program. Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.
      Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov ( rodičov )  detí  so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň  splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.
      _____________________________________________________________________________

      Čo materská škola deťom ponúka :

      • predprimárne vzdelávanie detí vo veľmi peknom, estetickom a modernom prostredí
      • celodennú, alebo poldennú starostlivosť o dieťa
      • zaškolenie detí a kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ
      • hry detí s novými, motivačnými hračkami
      • spoluprácu s CVČ a ZUŠ - objavovanie talentov
      • možnosť pracovať s počítačom, základy vyučovania informatiky
      • vyučovanie anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou
      • rozvíjanie osobnosti dieťaťa ako jedinečnej
      • logopedickú starostlivosť
      • plavecký výcvik pre deti
      • divadelné, športové, hudobné a iné kultúrne podujatia pre deti
      • pekný, kvalifikovaný a odborný prístup zamestnancov ZŠ s MŠ v Dohňanoch
      • kvalitné a racionálne stravovanie v školskej jedálni