• Zážitkové učenie

     • Počas hodiny vlastivedy sme navštívili Pamätnú izbu v našej obci Dohňany. Pútavým spôsobom sme sa dozvedeli od Evky Zigovej, ako sa v nej kedysi učili deti. Poukazovala nám rôzne veci, ktoré boli pre deti netradičné a zaujímavé. Napr. kroje, kolísku, kosu, staré fotografie... Tiež sme nazreli do kroniky obce a zahrali sme sa na poslancov, tentokrát bola starostkou Linda. Ďakujeme...

     • Oznámenie o výnimke z karantény

     • Vážení rodičia,

      Za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v škole a školských zariadeniach je rodič povinný predkladať

      Oznámenie o výnimke z karantény  za svoje dieťa.

      V termíne do 15. 9. 2021 prosíme rodičov žiakov, ktorých dieťa má výnimku z karantény, aby

      1. vyplnili tlačivo v papierovej forme   / ak rodič nemá možnosť vytlačiť tlačivo, vyzdvihne si ho u svojho triedneho učiteľa

      2. alebo použili elektronický formulár prostredníctvom prihlasovacích údajov žiaka cez EduPage

     • Oznam pre rodičov, ktorí požiadali o Ag samotesty

     • Vážení rodičia,

      Dňa 13. 9. 2021 od 8,00 – 16,00 hod.

       si môžete prísť prevziať Ag samotesty /5ks na žiaka/  na našej škole – vestibul. K prevzatiu Ag samotestu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Podľa pokynom MŠVVaŠ, ktoré boli zaslané riaditeľom škôl, musia rodičia, ktorí si prevzali Ag testy od školy, nahlasovať dátum a výsledok vykonaného Ag samotestu pre žiaka danej škole.

      Pre nahlasovanie dátumu a výsledku vykonaného Ag samotestu pre žiaka použite elektronický formulár prostredníctvom prihlasovacích údajov žiaka cez EduPage.

      Ďakujeme za porozumenie

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • 2. septembra sme začali nový školský rok netradične v DKT Dohňany. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová všetkých privítala, vysvetlila aktuálnu situáciu v škole a popriala veľa úspechov všetkým žiakom a pedagógom. Pozornosť venovala aj novým prváčikom, ktorí slávnostne zopakovali sľub o plnení povinností v škole. Boli odmenení medailou, sladkosťou a omaľovánkou. Slávnostný program dopĺňali svojimi recitáciami žiaci Oskar, Julka a Terezka. Všetkým prajeme veľa úspechov v novom školskom roku 2021/2022!

     • Akadémia ZŠ s MŠ Dohňany

     • 29.6.2021 sme netradične ukončili školský rok v priestoroch amfiteátra v Dohňanoch. Škôlkári a školáci po  dlhšom čase ukázali svoje zručnosti na javisku. Spievalo sa, tancovalo a recitovalo. Po príhovore pani riaditeľky Miškárovej boli odmenení najlepší žiaci školy, ale aj žiaci, ktorí sa zúčastňovali počas roka rôznych akcií a súťaží. Potom nasledovalo vystúpenie po ročníkoch. Po každom vystúpení  dostali deti vysvedčenie, pamätný list a darček. V závere sa štvrtáci rozlúčili s učiteľmi a školou v Dohňanoch. Akadémia sa vydarila a slávnostne sme ukončili školský rok. Prajeme všetkým príjemný oddych, načerpanie nových síl a VESELÉ PRÁZDNINY!

     • SmartBooks – vyhodnotenie

     • V urorok nás  v škole prekvapili tvorcovia  vzdelávacieho programu SmartBooks. Prišli osobne odmeniť najaktívnejších žiakov, ktorí sa  zapájali do progamu, plnili úlohy a vzdelávali sa vo voľnom čase. Odmenené boli tri štvrtáčky:

      1. Anastázia M.
      2. Karin K.
      3. Eliška V.

      Blahoželáme!

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ .

      Individuálne a skupinové stretnutia (apríl-jún) zamerané na: Využitie terapií, grafomotoriky, motorických schopností, jazykových rozcvičiek, fonematické uvedomovanie, verbálnu komunikáciu, vytváranie kauzálnych spojení, koncentráciu pozornosti, rozvíjanie jazykových schopností, podporu otvorenej komunikácie.., pravoľavej orientácie, orientáciu na ploche a v priestore, plynulosti, prácu s obrázkami, predložkami, slabikami, opismi, voľné písanie, rozvíjanie slovnej zásoby, kategorizáciu pojmov, hry so slovami, priraďovaní súvislostí, nácvik precvičovania textu, zrkadlenie, utvrdzovanie písania a čítania, logické uvažovanie, rozvíjanie vnímania, vizuálnej pamäte a myslenia.., projektovú činnosť, rozvíjanie ekologického povedomia, posilnenie sebareflexie, povedomia o zdraví a pohybu, online prostrediu, sebareflexie, rozvíjanie efektívnej podpory za účasti aktívnej pomoci..,voľných asociácií pri vytváraní príbehov, učeniu sa reakciám na záťažové situácie, posilnenie pozitívneho jadra v skupinách, rozvíjanie pocitu spravodlivosti prostredníctvom znižovania sociálnych a školských nerovností, rozvíjanie pocitu uznania a rešpektu prostredníctvom empatického a pozorného počúvania..,rozvíjanie predstavivosti, integrity, zmyslových vnemov, emocionálnej stability..

    • MDD
     • MDD

     • Rôzne hry, aktivity a pátranie po poklade na školskom dvore boli náplňou tohto dňa.Počasie nám prialo a deti sa vyšantili.

     • Deň detí v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí v MŠ.

      Prvý júnový týždeň, v materskej škole , bol venovaný deťom a ich sviatku. Od pondelka sme mali pripravený zaujímavý program. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti a šikovnosť v pohybových aktivitách, ktoré pripravili pani učiteľky. Deti kreslili na chodník, súťažili na školskom dvore a mali preteky na kolobežkách. Na koniec na deti čakala sladká odmena od organizácie Jednota dôchodcov Dohňany a pani riaditeľky. Deti boli veľmi šťastné a nadšené. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ.

     • Projektová úloha - RODINA

     • Koncom mája  sme sa v našej škole zamerali na tému RODINA. Počas vyučovacích hodín sa žiaci rozprávali a tvorili na danú tému rôzne výtvory. Žiaci  3. a 4. ročníka urobili krásne projekty o svojich rodinách v anglickom jazyku. Prváci, druháci a ostatní žiaci vytvorili svoje rodinné stromy a domčeky, vyplnili rôzne pracovné listy, dokreslili tváričky členov rodiny a ich emócie, nakreslili si vlastnú mačaciu rodinu a iné. Štvrtáci urobili veľký plagát, ktorý znázorňuje všetkých žiakov a zamestnancov školy s názvom VEĽKÁ ŠKOLSKÁ RODINA. Každý žiak školy si nakreslil svoj vlastný portrét, ktorý štvrtáci použili na plagáte. Nakoniec si upiekli veľmi chutnú bublaninu.

    • Projektová úloha Zem a príroda
     • Projektová úloha Zem a príroda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová úloha Zem a príroda.

      Každý rok 22. apríla je deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečiťovanie životného prostredia, a možností jeho ochrany. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Naše deti sa tiež zapojili do projektovej úlohy Zem a príroda .Úlohou bolo oboznámiť deti do významu triedenia odpadu, vyčistiť okolie školky. Deti sadili rastlinky a pomocou výtvarných prác si utvrdzovali poznatky o našej planéte.

     • Online vyučovanie

     • V minulom týždni sa deti z druhého ročníka učili online z domu spolu s deťmi, ktoré boli v škole. Takto žiaci, ktorí boli kvôli chorobe doma, využili možnosť, aby nevymeškali veľa učiva a pracovali  spolu  s ostatnými žiakmi v škole.

     • DEŇ ZEME

     • 22. apríl je DEŇ ZEME a aj na našej škole sme si ho pripomenuli. Robili sme rôzne aktivity v triede, v okolí školy, ale aj mimo areálu. Tvorili sme, čistili, hrabali a diskutovali  o ochrane našej planéty.

     • Zápis prváčikov

     • V stredu sme v našej škole privítali  budúcich prvákov. Vyskúšali si školské lavice, spoločne splnili rôzne úlohy, zarecitovali nám básničky a pani riaditeľka ich prijala medzi riadnych školákov. Dostali rôzne darčeky a pamätný list. Budúci prváci boli veľmi šikovní, tešíme sa na nich.