• Zápis

    •                                                            

     Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 v Dohňanoch sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od        05. 04. do 21. 04. 2021 a to prostredníctvom:
     · elektronickej online prihlášky
     ,ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedie  ďalšie skutočností podľa predtlače formulára žiadosti. Po vyplnení a skontrolovaní údajov vyplnený formulár automaticky odošle na e-mail našej školy  do 19. apríla 2021.
      21. 04. 2021 – v čase od 15:00 do 17:00 hod. sa budú odovzdávať rozhodnutia o prijatí do školy

     Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu, / čestné prehlásenie sa taktiež nachádza na webovej stránke/ o tom, že súhlasí so zápisom dieťaťa na  ZŠ sMŠ Dohňany príde do školy rozhodnutie  proti podpisu prevziať. Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do našej základnej školy pre školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8. 2021.

     Nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!