• Zápis

    •                                                                                          

     Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024 sa uskutoční

     12. 04. 2023 od 15,30 hod. v ZŠ s MŠ Dohňany

     Zápis bude prebiehať:

     • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
     • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

     Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

     • elektronicky:  na stránke školy bude od 31.03.2023 prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

     Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

     • vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole)

     Dôležité upozornenie:

     • prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi 

       Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

     V prípade že:

            a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie:

     cestne_prehlasenie__rodica.docx

      b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: 

     pisomny_suhlas.docx

     Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

     Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online

     1. Vypíšte a odošlite  elektronickú prihlášku

     2. Vyplňte  žiadosť o štúdium v zahraničí a zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu:: miskarova2@gmail.com, alebo  všetky dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školu, Dohňany 468, 020 51 Dohňany

     3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložiť riaditeľovi ZŠ s MŠ Dohňany potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. 2023.

     4. Ak máte aktívnu elektronickú - dátovú schránku na e-slovensko, priložte všetky dokumenty ako prílohy a zašlite najneskôr do 2.5.2023 do elektronickej schránky (dátová schránka, nie email) školy podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

     (IČO: 37922386 - pre ľahšie vyhľadanie našej elektronickej dátovej schránky.)

     V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, je o to možné požiadať v čase zápisu na telefónnom: 0911 747 438, alebo 042/4671164

     Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadam dodržať ho.

     Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové. 

     Prosíme Vás, sledujte našu stránku, kde Vás budeme informovať priebežne.

      

      

     Zákonom č. 245/2008 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.  „Odklad“ bol nahradený možnosťou pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní. (t.j.: dieťa navštevuje aj naďalej materskú školu a do 1.ročníka nenastúpi)

     Rodič/zákonný zástupca je však povinný aj v tomto prípade dieťa do 1.ročníka zapísať, hoci reálne do školy nenastúpi.

     Rodič/zákonný zástupca dieťa zapíše do 1.ročníka opäť v nasledujúcom  školskom roku.

     Ako má postupovať rodič ktorý chce aby jeho dieťa nastúpilo do 1. ročníka až o rok?

     Rodič (zákonný zástupca) požiada riaditeľku materskej školy ktorú jeho dieťa navštevuje o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:

     - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

     - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

     Suhlas_vseobecneho_lekara_pre_deti_a_dorast_s_pokracovanim_plnenia_povinneho_predprimarneho_vzd.docx

     - informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

     informovany_suhlas_predprimarne.docx

     Nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!