• Povinné zverejňovanie informácii

    • Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Základné údaje o škole:

     Názov školy:       Základná škola s materskou školou, Dohňany 468

     Adresa školy:     Dohňany 468, 020 51 Dohňany

     IČO:                    37922386                  

     Dátum vzniku:   01.09.2005

     Spôsob zriadenia:

     Zriaďovateľ:   bec Dohňany, Dohňany 68, 02051 Dohňamy

     Právomoc:      samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou

                              a organizačnými  jednotkami  (MŠ, ŠJ, ŠKD)

     Popis organizačnej štruktúry:

     Miesto:   riaditeľstvo školy

     Čas:        v pracovných dňoch od 12. 00 h - 14. 00 h

     Spôsob: písomne,  elektronickou poštou,  poštou, podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

     Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

     • meno a priezvisko žiadateľa,
     • adresa žiadateľa,
     • obsah požadovaných informácií,
     • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
     • dátum,
     • podpis žiadateľa.

      

     Miesto: riaditeľstvo školy   v čase od 12. 00 h - 14.00 h)

     Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

     Spôsob: písomná forma

     O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán (zriaďovateľ- presná adresa). O odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom základnej školy(presná adresa podľa zriaďovacej listiny).

     1. Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
     2. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
     3. Ak škola nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
     4. Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
     5. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
     6. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.
     7. Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
     8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

                 

          Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

     1.  Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
     2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
     3. Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
     4. Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že  povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

      

          Prehľad predpisov:

     Ústava SR

     Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR

     https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/

     Listina základných práv a slobôd

     Pracovný poriadok ZŠ s MŠ  (adresa podľa zriaďovacej listiny)

     Organizačný poriadok ZŠ s MŠ  (adresa podľa zriaďovacej listiny)

     Školský poriadok ZŠ s MŠ  (adresa podľa zriaďovacej listiny)                                          

     S A D Z O B N Í K

     spoplatňovaných úkonov pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     1. Sprístupnenie informácie písomne:

     * kópia formát A4 0,10 €

     * obálka C 6 0,01 €

     * obálka C5 0,04 €

     * obálka A4 0,05 €

     * špeciálna bublinková obálka 0,66 €

     2/ za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná) 0,10 €

     3/ za sprístupnenie informácie,30,

      kopírovaním na disketu 0,66 €

     4/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD 0,66 €

     5/ informácie zasielané e-mailom a telefonicky bezplatne

     6/ náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

     Spôsob úhrady:

     ZŠ s MŠ Dohňany 468, 020 51 Dohňany

     Bankové spojenie: VUB

     Pobočka:               Púchov

     Číslo účtu :           SK09 5600 0000 0072 0030 1002 – príjmový účet

     ZŠ s MŠ Dohňany   môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

      

     V Dohňanoch                                                                         Mgr. Katarína Miškárová  

       01.07.2014                                                                                  riaditeľ školy