• Profil školy

    • Poslanie školy

      

     Poslaním materskej školy  ( v zmysle zákona) je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej; rozvíja schopnosti a zručnosti; utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.

     Poslaním základnej školy(v zmysle zákona) je podpora a rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.

     Poslaním ZŠ je poskytovať žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

     1.    Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

     Filozofia práce ZŠ s MŠ vychádza z profilu absolventov  predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole, absolventov primárneho vzdelávania. Je modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti prostredníctvom  moderných informačno – komunikačných technológií. Pripraví žiaka na život v treťom tisícročí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný. Bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu.Cieľom dennej práce pedagogických zamestnancov bude uplatňovať základný princíp humanistickej pedagogiky, slobodu jedinca spájať s mravnosťou založenou na poriadku a uvedomelej disciplíne v každej činnosti detí a žiakov. K tomuto cieľu dôjdeme vytvorením humánneho prostredia v materskej škole a v základnej škole ako centra denného stretávania sa detí a žiakov, živej diskusie a neustálej komunikácie medzi žiakmi, medzi vedením školy a zamestnancami, medzi pedagógmi a žiakmi a ostatnou verejnosťou. Škola sa bude naďalej profilovať podľa aprobačného zloženia pedagogického zboru, vhodným výberom variantov učebných plánov.

      

     Vzdelávacie priority školy:

     1.  Poskytovať kvalitné  základné vzdelávanie zamerané na „aktívne spôsobilosti“ žiakov.

     2. Rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov v slovenskom jazyku a v sociálnych vzťahoch.

     3. Rozvíjať individuálne schopnosti žiakov v jednotlivých ročníkoch a napomáhať im v ich profesijnej orientácii.

     4. Posilniť vyučovanie cudzích jazykov .

     5. Podporovať rozvíjanie pohybových spôsobilostí žiakov v školských a mimoškolských aktivitách.

     6. Viesť žiakov k využívaniu komunikačných a informačných technológií, podporovať zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov, podporovať výučbu na počítačoch a ich využívanie.

     7. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a uplatňovaniu princípov environmentálnej výchovy.

     8. Pomáhať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ich vzdelávaní a uplatnení sa.

     Vzdelávacie priority školy vychádzajú a rešpektujú vzdelávacie ciele štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

     Primárne vzdelávanie poskytuje východiská pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov školy.

      

     2.    Ciele výchovy a vzdelávania               

     Ciele výchovy a vzdelávaniav školskom vzdelávacom programe vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne, primárne vzdelávanie.

     Cieľom výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákonaje umožniť dieťaťu a žiakovi:

     získať vzdelanie,

     získať kompetencie potrebné pre život,

     ovládať aspoň dva cudzie jazyky,

     naučiť sa identifikovať problémy a riešiť ich,

     rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky,

     posilňovať úctu k rodičom a ostatným ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,

     získavať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,

     pripravovať sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti,

     naučiť sa kultivovať a naďalej rozvíjať svoju osobnosť, celoživotne sa vzdelávať, pracovať v tíme a preberať na seba zodpovednosť,

     naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie.

      

     Ciele výchovy a vzdelávania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu na úrovni:

     Predprimárneho vzdelávania – ISCED0

      

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

     Cieľmi inštitucionálnej predškolskej výchovy sú:

     ·         napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

     ·         uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),

     ·         hrou podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

     ·         rozvíjaťcieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

     ·         prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

     ·         uplatňovať achrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,

     ·         získavať dôveru rodičovv individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať  ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

      

     Primárneho vzdelávania – ISCED1

      

     Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

      

     • poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,

     ·         umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého,

     ·         podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo  myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

     ·         vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

     ·         podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

     ·         viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudía ich duchovno- kultúrnych hodnôt,

     ·         naučiť žiakov uplatňovať svoje právaa súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

     Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov a pripravovať ich na ďalšie štúdium, ale aj formovať   ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, vychovávať ich. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

     Ciele školského vzdelávacieho programu

     Hlavným cieľom vzdelávacieho programu „Dúhová škola“ je vytvoriť miesto aktívneho a radostného poznávania , miesto, kde sa plne rešpektujú individuálne potreby každého dieťaťa, jeho danosti, pracovné tempo, temperament...s veľkým dôrazom na výchovné pôsobenie školy.

     Základnými východiskami úspešnosti našej pedagogickej práce je , aby žiaci dosahovali nielen dobré výsledky ale aby nemali problémy ani so správaním sú:

     -vybudovanie partnerského vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktorý je založený na vzájomnom rešpekte;

     -vytvorenie bezpečnej a pozitívnej sociálnej klímy, ktorá je podmienkou kvalitného učenia a je založená na rešpektovaní spolu zostavených a vopred dohodnutých pravidiel a dodržiavaní noriem;

     -každodenný a systematický rozvoj sociálnych a komunikačných schopností detí;

     -rozvoj vnútornej motivácie založenej na zmysluplnosti obsahu učiva, možnosti výberu a možnosti aktívneho zapojenia sa žiaka do procesu vyučovania a učenia sa .

     Vychádzajúc z cieľov ŠVP a školského zákona sme na úrovni základného vzdelávania pre náš program stanovili tieto ciele:

     Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov s dôrazom na:

     • rešpektovanie ich individuálnych schopností;
     • uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a hľadania vzájomných súvislostí medzi získanými poznatkami;
     • zavádzaním podnetných metód a foriem vyučovania (projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, kooperatívne učenie, riešenie zaujímavých úloh a pod.).

      

     Viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii s dôrazom na:

     • správny výber komunikačných prostriedkov;
     • uplatňovanie aktívneho počúvania;
     • primeranosť, otvorenosť a asertívnosť komunikácie;
     • uplatňovanie pravidiel slušnosti a bontónu;
     • schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch;
     • možnosť prezentovať výsledky svojej práce.

      

     Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie s dôrazom na:

     • nácvik čítania s porozumením, prácu s textom - vyhľadávanie kľúčových slov a hlavných myšlienok textu...;
     • vyhľadávanie, triedenie, hodnotenie a spracovávanie informácií;
     • aktívne a zmysluplné využívanie žiackej knižnice;
     • vytváranie pozitívneho vzťahu k učeniu prostredníctvom vhodných metód a foriem práce, vhodnou motiváciou vrátane osobného príkladu podnetného prostredia (vzdelávanie sa učiteľov);
     • účasť vo vedomostných súťažiach;
     • rozvoj kritického myslenia a správneho sebahodnotenia;
     • možnosť zažiť v škole úspech.

      

     Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné aj druhých s dôrazom na:

     • vytváranie pozitívnej pracovnej klímy;
     • zavádzanie jasných noriem a pravidiel spolupráce;
     • povzbudzujúci štýl učenia.

      

     Podnecovať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, pri komunikácii, v prežívaní životných situácií s dôrazom na:

     • vzájomný empatický prístup na všetkých úrovniach (vedieť sa tešiť z úspechu iného, vedieť ho pochváliť a oceniť a podporiť; nevysmievať sa....;)
     • uplatňovanie zážitkových foriem učenia (organizácia súťaží, charitatívne akcie, práca v prospech chorých a starých ľudí...);
     • uplatňovanie pozitívneho hodnotenia v procese vyučovania.

      

     Učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické a duševné zdravie, naučiť sa byť zaň zodpovedný s dôrazom na:

     • propagáciu zdravého životného štýlu;
     • veľkú ponuku pohybových aktivít v škole (relaxačné chvíľky počas vyučovania, prestávky, športové krúžky a pod.);
     • vhodnú skladbu jedálneho lístka v školskom stravovaní;
     • zabezpečenie pitného režimu pre žiakov aj zamestnancov;
     • obsah učiva o BOZP, dopravnej výchovy, zdravotníckej prípravy a VMR;
     • zážitkové formy učenia.

      

     Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám, učiť ich žiť v spoločnosti s dôrazom na:

     • pozitívne vnímanie našich kultúrnych a historických tradícií, rovnako tradícií, zvykov a kultúrneho dedičstva iných národov;
     • zapojenie sa do projektov  medzinárodnej spolupráce,
     • neformálnym vplyvom prostredníctvom prierezovej témy Multikultúrna výchova

      

     Dosahovaním uvedených cieľov chceme dosiahnuť, aby škola bola pre našich žiakov nielen miestom vzdelávania a získavania nových vedomostí, ale aby bola pre ne miestom, kde sa cítia bezpečne, zažívajú úspech a pocit uspokojenia z vlastnej tvorivej práce a prospešnosti pre druhých, pocit pochopenia a podpory. Našim zámerom je vytvoriť školu, kde vládne priateľská a podporná pracovná klíma.

      

     3.    Profil absolventa školského stupňa

     je presne definovaný v štátnom vzdelávacom programe a konkretizovaný prostredníctvom kľúčových kompetencií na úrovni:

     primárneho vzdelania ISCED1 nasledovne:

     Charakteristika absolventa:

     Absolvent  programu primárneho vzdelania  má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.

     Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

     Kompetencie absolventa:

      

     sociálne komunikačné kompetencie

     -          vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,

     -          dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

     -          uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

     -          rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,

     -          na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medziosobnej komunikácie,

     -          chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

     -          v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

      

      kompetencia  v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

           -     používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

     -          je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

      

     kompetencie oblasti informačných a komunikačných technológií

     -       vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

           -    ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

     -       dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

     -       dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

     -       vie používať rôzne vyučovacie programy,

     -       získal základy algoritmického myslenia,

     -       chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

           -    vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

      kompetencia učiť sa učiť sa

     -          má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

     -          uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

     -          vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

     -          uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

      

     kompetencia riešiť problémy

     -          vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

     -          pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

     -          pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

      

          osobné, sociálne a občianske kompetencie 

     -          má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

     -          uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

     -          dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

     -          uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času

     -          dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

     -          uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

     -          má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

     -          dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci,

     -          uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

      

     kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     -          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

     -          dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

     -          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

     -          cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,

     -          rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

     -          ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

     -          pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

     -          správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

     -          má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr.

      

      

      

     Profil absolventa našej školy

     Absolvent 1.stupňa ZŠ: (primárne vzdelávanie)

     Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Svojim správaním robí dobré meno škole. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu.

     Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

     Je pripravený uplatniť sa v živote, v  zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.