Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou ,Dohňany 468
Adresa školyDohňany 468, 02051 Dohňany
Telefón+421 42/4671164
E-mailzsdohnany@zsdohnany.sk
WWW stránkahttps://zsmsdohnany.edupage.org
ZriaďovateľObec Dohňany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Katarína Miškárová0911747438 miskarova2@gmail.com
ZRŠMgr. Anna Michálková   
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Eva Zigová 
pedagogickí zamestnanciAnna Bašková 
 Mgr. Eva Gombárová 
   
ostatní zamestnanciJana Valková 
   
zástupcovia rodičovMgr. Lenka Jurčíková 
 Martina Lešková 
 Lenka Ondejčíková 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Milan Panáček 
iníAndrej Kozma 
 Stanislav Malo 
 Marián Mušák 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ I. stupeň Mgr. Eva Gombárová  
MZ pre MŠ Terézoia Klobučníková  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Katarína MiškárováRiaditeľka  
Mgr. Anna MichálkováZástupkyňa 2.trieda 
Anna BaškováUčiteľka 3. MŠ 
Zuzana BaškováUčiteľka 2. MŠ 
Mgr. Eva BielikováSociálna pedagogička  
Mgr. Dušan CinaUčiteľnáboženstvo  
Sabina DrábováVychovávateľkaI. oddelenie 
Daša Gábikováasistent učiteľa  
Mgr. Anton GavlasUčiteľnáboženstvo 
Mgr. Eva GombárováUčiteľka1.trieda 
Mgr. Darina JaníčkováUčiteľka1. MŠ 
Terézia KlobučníkováUčiteľka3. MŠ 
Bc. Monika LaššákováVychovávateľka  
Bc. Jana Miškárováasistent učiteľa  
Mgr. Monika PalieskováUčiteľka3.trieda 
Alena Peniakováasistent učiteľaMD 
Simona Petrekováasistent učiteľa  
Mgr. Marianna PorubčanováUčiteľka4.trieda 
Tatiana SkrčeskaUčiteľka1.MŠ 
Drahomíra SmatanováVychovávateľkaII. oddelenie 
Miroslav BartošŠkolník  
Mgr. Lenka JurčíkováEkonómka  
Miroslava KubišováKuchárka  
Martina LeškováKuchárka  
Marcela MatyšákováUpratovačka  
Ľubica PoláčkováUpratovačka  
Monika RepíkováKuchárka  
Jana Valkovávedäca školskej jedálne  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1. MŠ 2.MŠ3.MŠ1.A2.A3.A4.ASpolu
počet tried11111119
počet žiakov21142417131613118
z toho ŠVVP00112329
z toho v ŠKD0001510141049

Organizácia školského roka

1. polrok sa začína 1. septembra 2021. Slávnostné otvorenie školského roka a

vyučovanie sa začína 2. septembra 20 a21 končí sa 31. januára 2022.

2. polrok sa začína 1. februára 2022 a končí 30. júna 2022.

• jesenné prázdniny - 28.10.2021- 29.11.2021 vyučovanie sa začne 02.11.2021 ( utorok)

• vianočné prázdniny - 23.12.2021 - 07.01.2022 vyučovanie sa začne 10.01.2022 (pondelok)

• polročné prázdniny - 04.02.2022- vyučovanie sa začne 07.02.2022 (pondelok )

• jarné prázdniny - 07.03.2022 - 11.03.2022 vyučovanie sa začne 14.03.2022 (pondelok)

• veľkonočné prázdniny - 14.04.2022 - 19.04.2022 vyučovanie sa začne 20.04.2022 (streda)

• letné prázdniny - 01.07.2022 - 02.09.2022 vyučovanie sa začne 05.09.2022 (pondelok )


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár porád

Termíny Pedagogických rád.

27. august 2021 (piatok)

22. november 2021 (pondelok)

24. január 2022 (pondelok)

25. apríl 2022 (pondelok)

23. jún 2022 (pondelok)

SWOT analýza

Silné stránky školy

• dlhoročná tradícia ZŠ s MŠ v obci, dlhodobé tradície a skúsenosti

• pozitívne hodnotenie školy rodičmi a ŠŠI

• uplatňovanie moderných trendov výučby, ktoré

• podporujú samostatnosť a tvorivosť

• zapájanie a umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach

• humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu vo

• vzťahu učiteľ - žiak

• zvyšovanie počítačovej gramotnosti vyučujúcich

• absolvovaním kurzu využitia informačných

• a komunikačných technológii v práci učiteľa

• zvyšovanie kultúrnosti prostredia, v ktorom sa

• realizuje vyučovanie

• vhodná poloha školy v pokojnej časti obci,

• individuálna integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,

• práca asistenta učiteľa

• internetová dostupnosť

• pestrosť a rozmanitosť voľno-časových aktivít

Slabé stránky školy

• škola nemá telocvičňu

• nedostatočná prezentácia úspechov školy na verejnosti, v regionálnej tlači

• poloha školy blízko mesta /cca 6 km/

Príležitosti

• posilnenie voľno-časových aktivít zo strany ŠKD

• zvýšiť využitie počítačov priamo vo vyučovacom procese v rámci vyučovacích predmetov

• dobrá komunikácia a spolupráca so spádovými školami v meste

• prepojenosť s materskou školou

• budovanie image školy na verejnosti

• dobrá spolupráca so zriaďovateľom, podpora činnosti

Hrozby

• dlhodobý pokles počtu narodených detí v obci

• nedôverčivý postoj verejnosti k dedinským školám

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

PEDAGOGICKÁ OBLASŤ

• Dodržiavať a plniť všeobecne platné právne predpisy a normy MŠVVaŠ SR .

• Dodržiavať program Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a pridržiavať sa školského vzdelávacieho programu zosúladeného so štátnym.

• Plniť predpísané učebné osnovy a obsahové a výkonové štandardy v jednotlivých predmetoch.

• Viesť žiakov k zdravému spôsobu života a starostlivosti o zdravie.

• Pohybovými aktivitami počas relaxačných chvíľok, hodín telesnej výchovy, činnosti záujmových krúžkov a ŠKD viesť žiakov k zlepšeniu ich fyzických schopností a správnemu držaniu tela. Za pomoci rodičov zorganizovať školskú športovú olympiádu.

• Ako Škola budúcnosti využívať informačné a komunikačné technológie pri získavaní i osvojovaní si vedomostí a mimoškolskej činnosti.

• Zvýšenú pozornosť venovať osobnosti žiaka, rozvíjať jeho sebapoznanie, schopnosť vyjadriť svoj názor i obhájiť ho v kolektíve rovesníkov i dospelých ale aj rozvíjať jeho zodpovednosť za svoje konanie uplatňovaním metódy logických dôsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese. Primerane reagovať na individuálne potreby žiakov. Zohľadniť a dávať dôraz na práva detí.

• Zamerať sa na rozvoj čitateľských zručností žiakov, motivovať ich k čítaniu pravidelnými návštevami školskej knižnice Dohňany, využívaním ich výpožičných a prednáškových služieb.

• Pravidelnými projektovými aktivitami naučiť žiakov pracovať s literatúrou, vyhľadávať informácie na internete, spracovávať ich a prezentovať výsledky svojej práce. Zorganizovať školskú vedeckú konferenciu.

• Zvýšiť kvalitu vyučovania anglického jazyka, edukačných programov a anglickej detskej literatúry.

• Zamerať sa na protidrogovú prevenciu už od mladšieho školského veku, pripraviť žiakov na prvé stretnutia s touto hrozbou.

• Pôsobiť na žiakov v oblasti environmentálnej výchovy, začleniť ich primeranou formou do tvorby životného prostredia školy i obce. Zaviesť triedenie odpadu v škole.

• Rozvíjať tvorivosť všetkých žiakov a schopnosti talentovaných žiakov ich zapájaním do riešenia predmetových olympiád, súťaží a iných mimoškolských aktivít.

• Poskytnúť žiakom a študentom z obce kvalitné záujmové vzdelávanie v rôznych oblastiach.

• Skvalitniť spoluprácu školy a rodiny pri výchove a vzdelávaní žiakov, pripraviť pre rodičov vzdelávacie podujatia k výchovným a vzdelávacím problémom ich detí.

• Prezentáciou práce školy sa snažiť o jej spropagovanie s cieľom zvýšiť počet žiakov zapísaných do prvého ročníka školy. Pri tejto činnosti aktívne spolupracovať s materskou školou.

• Zlepšiť vnútroškolskú kontrolu a rozsah vzájomných hospitácií, zapojiť do vnútroškolskej kontroly aj vedúcu MZ.

• Úzko spolupracovať s Radou rodičov a Radou školy, Obecným úradom, s KŠÚ.

• V spolupráci s obecným úradom v Dohňanoch postupne dobudovať detské ihrisko a školský dvor.

• Vypracúvať projekty, prostredníctvom ktorých môže získať škola mimorozpočtové finančné prostriedky.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Spolupráca s inými školami a školskými zariadeniam, subjektmi:

- Rodičovská rada - výbor

- Rada školy -p. Zigová Eva /predseda RŠ/

- ZŠ v Púchove a púchovskej doliny

- Centrum voľného času v Púchove, Súkromná umelecká škola Ladce

- Centrum pedagogicko-psychologickej prevencie v Púchove, Pov.Bystrici

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Údržba a materiálne zabezpečenie školy:

Údržba a materiálne zabezpečenie školy okrem financií pridelených škole bude realizovaná formou projektov, sponzorskou činnosťou a mimorozpočtovými prostriedkami školy /napr. prenájmy, poplatky od rodičov.../.

Zodpovední za pravidelnú kontrolu celého objektu /najmenej 1x týždenne/ je p. školník Miroslav Bartoš. Závady, ktoré nemôže svojpomocne odstrániť, nahlási vedeniu školy. Za čistotu MŠ a ZŠ sú zodpovedné p. upratovačky Marcela Matyšáková, Ľuba Poláčková a školskej jedálne sú zodpovedné kuchárky Jana Valková, Monika Repíková, Miroslava Kubišová, Martina Lešková. Personálne a ekonomické záležitosti vybavuje p. Mgr. lenka Jurčíková. Za kvalitu a prípravu jedál zodpovedajú p. Jana Valková.

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Eko turistický krúžok 1. - 2. ročníkDaša Gábiková
Eko turistický krúžok 3. - 4. ročníkMgr. Marianna Porubčanová
I. oddelenieSabina Drábová
II. oddelenie Drahomíra Smatanová
Ranné oddelenie ŠKDDrahomíra Smatanová
S úsmevom po nemecky Mgr. Lenka Jurčíková
Tvorivé dielneSimona Petreková
VšetkovedkoMgr. Eva Gombárová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Miškárová

V Dohňanoch, 26. augusta 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 27.08.2021