• školský rok 2018/2019

    • 01.09.2018 bolo zaradených do MŠ 61 detí.

     Prevádzka MŠ je od 6:00 hod do 16:00 hod.
     Počet pedagogických zamestnancov: 5

     Počet nepedagogických pracovníkov : 1

     Riaditeľka ZŠ s MŠ:             Mgr. Katarína  Miškárová

     Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:  Mgr. Anna Michálková

     PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ:

     1. trieda: 3 - 4 roč. deti  
     triedne učiteľky: Mgr. Darina Janíčková,  Tatiana Skrčeska

     2. trieda: 4 - 5 roč. deti                                                           triedna učiteľka: Zuzana Bašková

     3. trieda: 5 - 6  ročné deti                                                    

     triedne učiteľky: Mgr. Anna Michálková, Anna Bašková

     pani upratovačka: Ľubica Vráblová

      

     Materská škola v Dohňanoch je  súčasťou Základnej školy .

     Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa  v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
     Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria so sústavy škôl.
     V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý vzdelávací program. Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.
     Našou snohou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov ( rodičov )  detí  so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň  splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.
     _____________________________________________________________________________

     Čo materská škola deťom ponúka :

     • predprimárne vzdelávanie detí vo veľmi peknom, estetickom a modernom prostredí
     • celodennú, alebo poldennú starostlivosť o dieťa
     • zaškolenie detí a kvalitnú prípravu detí na vstup do 1. ročníka ZŠ
     • hry detí s novými, motivačnými hračkami
     • spoluprácu s CVČ a ZUŠ - objavovanie talentov
     • možnosť pracovať s počítačom, základy vyučovania informatiky
     • vyučovanie anglického jazyka kvalifikovanou lektorkou
     • rozvíjanie osobnosti dieťaťa ako jedinečnej
     • logopedickú starostlivosť
     • plavecký výcvik pre deti
     • divadelné, športové, hudobné a iné kultúrne podujatia pre deti
     • pekný, kvalifikovaný a odborný prístup zamestnancov ZŠ s MŠ v Dohňanoch
     • kvalitné a racionálne stravovanie v školskej jedálni