• Zápis

    •                            

     Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 sa bude realizovať zápisom dieťaťa elektronickou prihláškou a následne podpisom zákoného zástupcu v škole do 25.04.2020.

     Zápis do materskej školy je od 15. 04. do 25.05. 2020. Vypísaním elektronickej prihlášky , potvrdenie od lekára sa bude dokladať dodatočne.  Rozhodnutie  o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy bude po 15.06. 2020.