• Otázky a odpovede.

    • Zápis do prvého ročníka - otázky a odpovede

     ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2017/2018

     Termíny zápisu do prvého ročníka. Ako a kedy zapísať dieťa do prvého ročníka? Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa? Na ktorú školu je možné zapísať dieťa?

      

     Aké sú termíny zápisu do prvého ročníka?
     V tomto roku sa zápis do základnej školy  uskutoční 17. apríla 2019 (streda) o 15:30 hod. Zápisu podliehajú deti narodené do 31. augusta 2013 vrátane uvedeného dátumu.

     Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?
     Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť a to aj v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa o odklad školskej dochádzky. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je zo zákona povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

     Čo je spádová škola?
     Spádová škola je základná škola so sídlom, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. V zákone o výchove a vzdelávaní č. 245/2008, §20, ods.5 sa uvádza: "Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie."

     Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa?
     Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

     Je možné zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?
     Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný zákonný zástupca by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa na spôsobe zápisu. Dieťa teda je možné zapísať aj v neprítomnosti na základe predložených dokladov.

     Je potrebné v deň zápisu uviesť, či dieťa bude navštevovať školský klub detí, resp. stravovať sa v školskej jedálni?
     Škola môže zisťovať predbežný záujem o školský klub detí, školské stravovanie a pod., tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.

     Kto je prítomný pri zápise?
     Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, spravidla budúca pani učiteľka, prísediaca pani učiteľka, školský špeciálny pedagóg. V rovnakom čase je možné vykonávať zápis i s viacerými deťmi.

     Ako prebieha zápis?
     Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. K dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s priateľským prístupom.

     Čo sa očakáva od budúceho prváka?
     Základné požiadavky:
     - čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
     - dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.
     - dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru apod.
     Dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.
     Dieťa by malo tiež vedieť:
     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy,
     - rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu,
     - vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
     - orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

     Je možné zapísať i dieťa mladšie ako šesť rokov?
     Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.
     Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. Takéto dieťa musí splniť školou stanovené kritériá pre vedomostnú, záujmovú, emocionálno-sociálnu a celkovú osobnostnú úroveň zrelosti.

     Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?
     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
     Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
     a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater),
     b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.     A takto to vyzerá pri zápise do našej školy :-) 
     https://zsmsdohnany.edupage.org/album/?#gallery/41