• elektronická prihláška do školy

    • Zápis do prvého ročníka

     O všetkých žiakoch prijímaných do školy je potrebné evidovať veľké množstvo informácií. Či už sú to informácie skutočne potrebné – ako napríklad emailový a telefónny kontakt na rodičov, alebo informácie zbierané z povinnosti – napríklad miesto narodenia, ktoré budete potrebovať akurát tak na tlač vysvedčení, alebo hoci aj bežné identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo... všetko by sa veľmi zišlo mať zadané v počítači.

     Preto je pre Vás pripravený formulár prihlášky, prístupný na akomkoľvek počítači prostredníctvom školskej www stránky.

     Zadať údaje už doma

     Keďže formulár prihlášky je možné sprístupniť cez Internet, môžete zápis zorganizovať aj tak, že údaje o žiakovi vypíšu rodičia vopred – doma, v kľude. Každý vypísaný a odoslaný formulár dostane svoj unikátny kód, ktorý stačí na to, aby ste si všetky zadané údaje prevzali zo systému.

     V sekcií žiaci a rodičiahttps://zsmsdohnany.edupage.org/register/

     Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ.

     Prevádzkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.