• Materská škola

    • Materská škola

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade      § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

     Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

     - rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z).

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

     - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

     - dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

     - dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

     - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

     - ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

     - s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

     -a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

     Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

     Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“:

     - prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

     - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

     - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

     Zriaďovateľ nemá kompetenciu určovať ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy všeobecne záväzným nariadením.

     Poznámka: Zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje len výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a tiež podmienky uhrádzania, príp. neuhrádzania tohto príspevku.

     Prihláška