• Krízový plán - dištančné vzdelávanie

    • Krízový plán dištančného vzdelávania

      

     1.V prípade, že nie je možné pre celú školu alebo jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou.

     2. O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľka školy a oznámi ho všetkým žiakom aj pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky resp. cez edupage.

     3. Podľa dĺžky trvania sa dištančné vzdelávanie realizuje v rôznych variantoch:

     • vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov v triede: postupuje sa rovnako,  ako keď je žiak krátkodobo chorý
     • ak sa vyučovania krátkodobo (max 1 týždeň) nezúčastňuje 1 alebo 2 triedy : zadávajú sa jednorazové zadania, ktoré sa vyhodnotia po návrate do školy
     • ak sa vyučovania nezúčastňuje viac tried po dobu viac ako 1 týždeň- realizuje sa dištančné vzdelávanie v plnom režime

     4. Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

     • prioritne prostredníctvom školského portálu edupage
     • prostredníctvom stránky Bezkriedy
     • prostredníctvom aplikácie Smartbook
     • prostredníctvom sociálnych sietí
     • prostredníctvom emailovej komunikácie

      

     5.Učiteľ najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi a následne ju s nimi dohodne.

     6. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (podľa platného rozvrhu hodín –dištančné vzdelávanie) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

     • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
     • úlohy na precvičenie učiva,
     • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),
     • projekty na samostatnú prácu.

     7. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.

     8. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.

     9. Zadávanie učiva a úloh:

     • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
     • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
     • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

     10. Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod.

     11. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.

     12. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP.

     13. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

     14. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

     15. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh.

     16. Žiaci aj učitelia  sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovej stránke školy.