• ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM


    • ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM
     v školskom roku 2022/2023
     Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie.
     Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“).
     Tento dokument sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP, CPP a ŠCPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. Dokument je určený aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania (tzv. nesieťové zariadenia), ktoré sú zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.
     Bezpríznakovosť
     Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.
     Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
     Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1).
     V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
     Izolačná miestnosť
     Škola a školské zariadenie má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.
     Ospravedlnenie neprítomnosti
     Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
     Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom
     školu informovať telefonicky.
     Ošetrovné člena rodiny (OČR)
     Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne
     https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia,nárok na OČR mu nevzniká.
     Na základe rozhodnutia ministra školstva škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.
     Domáce samotestovanie
     Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob.
     Riaditeľ školy kontaktuje miestne príslušný RÚŠS e-mailom. Kontaktné údaje na jednotlivé RÚŠS sú dostupné na webovej stránke: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/, v časti Súbory na stiahnutie.
     Riaditeľ školy do e-mailu zadá:
     1. EDUID školy,
     2. celkový počet žiakov školy,
     3. celkový počet pozitívnych žiakov na ochorenie COVID-19,
     4. počet žiakov, ktorých rodičia hlásia škole nedostatok samotestov. RÚŠS vydá pre každého nahláseného žiaka 5 ks samotestov (1 balenie).
     Riaditeľ školy zabezpečí vyzdvihnutie antigénových samotestov na RÚŠS a odovzdanie antigénových samotestov rodičom žiakov, resp. plnoletým žiakom, ktorí o ne prejavili záujem.
     Škola, ktorá preberá antigénové samotesty z RÚŠS, nahlasuje odovzdanie antigénových samotestov rodičom, resp. plnoletým žiakom, ktorí prejavili o ne záujem spôsobom, ktorý určí príslušný RÚŠS (napr. e-mail). Takýmto spôsobom sa preukáže spotreba antigénových samotestov. Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu. V prípade, že škola antigénové samotesty neodovzdá rodičovi, resp. plnoletému žiakovi, pričom nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinná ich RÚŠS vrátiť.
     Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
     Povinnosť informovať o ohniskách nákazy na COVID-19
     Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie (10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy) a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy, riaditeľ školy je povinný informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určení ohniska nákazy COVID-19 v danej škole prostredníctvom e-mailu covid19@minedu.sk najneskôr nasledujúci deň po určení RÚVZ.
     Izolácia a karanténa

     Izolácia
     Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľsa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkomalebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná
     mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
     Karanténa
     Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní:
     - pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo
     - pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.
     Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/
     Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom
     Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.
     Ranný filter
     Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčame ostatným druhom škôl vykonávať ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.
     Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia
     Škola a školské zariadenie zverejní „Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia na vchodových dverách a webovom sídle školy (Príloha č.2).
     Stravovanie
     Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Výdaj jedál pre cudzích stravníkov je možné umožniť len výdajným okienkom bez možnosti konzumácie jedla v priestoroch školskej jedálne. Prevádzka zariadení školského stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov sa do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády
     SR č. 142 z 26. februára 2022 umožňuje na základe rozhodnutia ministra školstva aj pre príslušníkov ozbrojených síl SR.
     Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli školy (napr. bufety) sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.
     Mimoriadne prerušenie školského vyučovania
     Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia poskytne voľno žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried a túto skutočnosť bezodkladne oznámi rodičom formou oznamu zverejneného spôsobom, ktorý určí škola (napr. prostredníctvom webového sídla školy, Edupage, písomným oznámením, a pod.).

      

     ZOZNAM AKTUÁLNE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH
     COVID-19 V ŠKOLÁCH
     1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     3. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
     4. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
     zákonov
     5. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
     6. Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie
     ochorenia COVID-19
     7. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
     8. Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022
     9. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia
     pre deti a mládež
     10. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
     11. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní
     verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do
     úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (zverejnená 20. 4. 2022)
     12. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 35/2022 V. v ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
     verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnená 9. 6. 2022)
     Formulácie a skratky
     Pre zjednodušenie textu sa v usmernení používajú nasledovné formulácie a skratky:
     rodič rodič alebo iná osoba (napr. zákonný zástupca), ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej
     starostlivosti. Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na rodiča, sa rovnako vzťahujú na plnoletého žiaka,
     žiak je dieťa, resp. žiak všetkých druhov škôl alebo dieťa, resp. žiak navštevujúci školské výchovno-vzdelávacie
     zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     RÚŠS regionálny úrad školskej správy, CPPPaP centrum pedagogicko-psychologického
     poradenstva a prevencie,
     RÚVZ regionálny úrad verejného
     zdravotníctva,
     CPP - centrum poradenstva a prevencie,
     ŠI školský internát, ŠCPP špecializované centrum poradenstva a prevencie,
     ŠJ školská jedáleň, CVČ centrum voľného času,
     VŠJ výdajná školská jedáleň, PPV povinné predprimárne vzdelávanie,
     CVČ centrum voľného času,
     ŠKD školský klub detí.