• Poďakovanie

     • Poďakovanie pedagógom zo ZŠ Dohňany

      Tento školský rok nás prekvapil niečím novým, čo sme ako rodičia a ani naše deti ešte nezažili. Prekvapil nás tým, že deti zostali náhle doma a museli sme sa učiť z domu so svojimi deťmi. Nikto si nemyslel, že to bude trvať tak dlho, a preto sa chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať vedeniu školy a všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám v ZŠ s MŠ Dohňany za rýchle riešenie situácie, učenie na diaľku cez online hodiny a nekonečnú trpezlivosť pri opravovaní prác našich detí. Oceňujem sprístupnenie množstva vzdelávacích portálov, do ktorých ste nás prihlásili a uľahčili našu prácu doma.

      Patrí Vám jedno obrovské ďakujem.

      Klinovská G. (spokojný rodič)

       

     • Poďakovanie

     • Poďakovanie rodičom

      Chcem sa Vám v mene celého kolektívu ZŠ s MŠ Dohňany poďakovať za Vašu spoluprácu v tomto pre nás netradičnom období. Za Vašu činnosť v rámci online vyučovania a aktivít, ktorú ste vykonávali spolu s Vašimi a „našimi“ deťmi. Napriek tomu, že ste mali toho určite veľa v každodennej práci.Dôležité bolo , aby deti pracovali s radosťou a neboli nútené a tým pádom aj znechutené. Zvládli sme mnoho nových úloh a veľa sme sa spolu naučili. Dovoľte mi v závere sa ešte raz úprimne poďakovať, že ste vzali kúsok našej práce na svoje plecia. Taktiež ďakujeme za Vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomáhala k príprave aktivít. Vypracované aktivity budú a sú postupne zverejňované na stránke školy. Verím, že školský rok úspešne ukončíme a všetko zvládneme. Vaša pani riaditeľka

     • Pokyny k otvoreniu základnej školy a materskej školy.

     • Dňa 1. 6. 2020 (pondelok) obnovujeme v našej škole vyučovanie pre MŠ a 1. až 4. ročník a činnosť ŠKD aj ŠJ za týchto podmienok:

      • Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 15,30 
      • vyučovanie bude každý deň v čase od 8,00 do 12,00 (4 vyučovacie  bloky),
      • v pondelok (1.6.) pri príchode do školy rodič odovzdá podpísané VYHLÁSENIE o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, V MŠ aj prehlásenie
      • do budovy škôlky vstupuje rodič, dieťa s rúškom, ktorému bude následne zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk,
      • do budovy školy vstupuje len dieťa s rúškom, ktorému bude následne zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk, Rodič do budovy školy nevstupuje.
      • žiaci vstupujú do budovy postupne po ročníkoch podľa rozpisu, ktorý vám bude doručený.
      • rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
      • rodič po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni opakovane predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • ŠKD bude v prevádzke iba od 11,00 – 15.30 hod. pre žiakov, ktorí sú prihlásení do ŠKD.

      POZOR! Rannú prevádzku ŠKD pred vyučovaním nie je možné z organizačných dôvodov zabezpečiť.

      Po skončení vyučovania bude v každej triede pokračovať činnosť ŠKD.

      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ funguje len pre žiakov 1. až 4. ročníka, ktorí sú prihlásení na stravovanie v školskej jedálni a zároveň sa zúčastňujú vyučovania v škole. 
      • Mliečna desiata sa v mesiaci jún vydávať nebude.
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      radi by sme zistili záujem o dochádzku do školy a do materskej školy detí v júni.

      Prosím všetkých rodičov, aby vyjadrili svoj predbežný záujem alebo nezáujem do 21.05.2020, formou potvrdenia na webovej stránke školy . Po prihlásení na edupage sa vyjadrite v časti prihlásenie . Na obrázku máte popis prihlásenia .

      Prosím všetkých rodičov, aby si splnili povinnosť prihlásenia na jednotlivé akcie, inak nemôžeme my v škole pracovať, keďže nemáme možnosť zistiť informácie cez žiacku knižku.

     • Tvoríme a hýbeme sa, doma veru nenudíme sa!

     • Okrem pravidelných školských povinností sa naše deti opäť venovali aj aktívnemu oddychu. Tentokrát zbierali odpad v prírode, všakovako pomáhali, vyrábali darčeky, skákali na švihadle a prekonávali sami seba! Oslávili spolu Deň slnka a pripravovali darčeky pre svoje mamičky ku Dňu matiek. Spoločne si užívali čas so svojou rodinou a kamarátmi, pripravili rodinné raňajky a urobili tak mnoho radosti a potešenia svojim najbližším. 

     • Tvoríme a hýbeme sa, doma veru nenudíme sa!

     • Naše deti nezaháľali a svoju vytrvalosť, šikovnosť a zanietenosť nám predviedli v priebehu týždňa pri plnení dobrovoľných projektových úloh, ktoré preverili ich kondičku, schopnosti či zručnosti. Prekonali samých seba a v pondelok spoločne spravili viac ako 2 000 drepov, venovali sa svojim záľubám, spievali, tvorili a pomáhali v domácnosti.