• ZMENA!

     • Od 21.9. 2020 rešpektujeme do odvolania všetky ospravedlnenia od rodičov aj po piatich a viac dňoch.

     • OZNAM

     • Nové  usmernenia MŠVVaV od 16.9.2020

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne  opatrenie . Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Didaktické hry

     • Pondelok sme využili na rôzne hry v priestoroch areálu športového ihriska. V jednotlivých skupinách sme plnili rôzne úlohy a cvičenia.

     • Zmena vyhlásenia pre zákonného zástupcu.

     • Zákonný zástupca:

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí naškolskýrok 2020/2021.

      Predkladá  po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy vtrvaní viac ako tri dni predkladá vyhlasenie_nove.docx

      Vprípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorastalebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa(žiak)zo školy vylúčené.