• Social active day 2021

     • ZŠ s MŠ Dohňany v spolupráci s poisťovňou Kooperativa uskutočnila 26.10. 2021 aktivity spojené s vysádzaním kríkov a okrasných liečivých rastlín, s vytvorením bylinkovej záhrady a vyčistením okolia školy. Boli to dve hodiny aktívnej práce v areáli školy. VEĽKÁ VĎAKA patrí PANI ŠTEFANCOVEJ A ZAMESTANCOM  POISŤOVNE KOOPERATÍVY z rôznych pobočiek Trenčianskeho kraja, ktorí priložili ruku k dielu pri výsadbe rastlín a úprave okolia školy. Bez ich pomoci by sme to nezvládli. Financie naša škola získala práve z projektu poisťovne Kooperatíva. Materiál, rastliny a dovoz za získané peniaze zabezpečilo ZÁHRADNÍCTVO ROSINA, NOSICE.  Pán Rosina sponzorsky prispel ďalšími rastlinami. Všetkým ďakujeme. Aj naše deti sa zapojili do prác, robili ako včeličky, práca ich veľmi tešila, nikto nezaháľal. Najviac nás všetkých teší skrášlený priestor a super deň na čerstvom vzduchu.

     • Čo ukrýva komora, Plody jesene v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čo ukrýva komora, Plody jesene v MŠ.

      V tomto mesiaci sme sa zapojili do projektu - Čo ukrýva komora - plody jesene a vitamíny pre človeka. Spoločne sme sa s deťmi rozprávali a oboznamovali o plodoch jesene. Vytvárali sme rôzne aktivity, deti maľovali, modelovali a tvorili z papiera a rôznych jesenných plodov. Radosť z jesene sme vyjadrovali piesňami, básničkami a hudobno- pohybovými hrami. Rodičia sa spolu s deťmi zapojili do súťaže o najkrajšieho ´´ Gaštanka ´´. S týmito peknými výrobkami sme vyzdobili vchod škôlky, šatne a detičky sme ocenili diplomom. Ďakujeme rodičom aj deťom :)

     • Zážitkové učenie

     • Počas hodiny vlastivedy sme navštívili Pamätnú izbu v našej obci Dohňany. Pútavým spôsobom sme sa dozvedeli od Evky Zigovej, ako sa v nej kedysi učili deti. Poukazovala nám rôzne veci, ktoré boli pre deti netradičné a zaujímavé. Napr. kroje, kolísku, kosu, staré fotografie... Tiež sme nazreli do kroniky obce a zahrali sme sa na poslancov, tentokrát bola starostkou Linda. Ďakujeme...

     • Oznámenie o výnimke z karantény

     • Vážení rodičia,

      Za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v škole a školských zariadeniach je rodič povinný predkladať

      Oznámenie o výnimke z karantény  za svoje dieťa.

      V termíne do 15. 9. 2021 prosíme rodičov žiakov, ktorých dieťa má výnimku z karantény, aby

      1. vyplnili tlačivo v papierovej forme   / ak rodič nemá možnosť vytlačiť tlačivo, vyzdvihne si ho u svojho triedneho učiteľa

      2. alebo použili elektronický formulár prostredníctvom prihlasovacích údajov žiaka cez EduPage

     • Oznam pre rodičov, ktorí požiadali o Ag samotesty

     • Vážení rodičia,

      Dňa 13. 9. 2021 od 8,00 – 16,00 hod.

       si môžete prísť prevziať Ag samotesty /5ks na žiaka/  na našej škole – vestibul. K prevzatiu Ag samotestu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Podľa pokynom MŠVVaŠ, ktoré boli zaslané riaditeľom škôl, musia rodičia, ktorí si prevzali Ag testy od školy, nahlasovať dátum a výsledok vykonaného Ag samotestu pre žiaka danej škole.

      Pre nahlasovanie dátumu a výsledku vykonaného Ag samotestu pre žiaka použite elektronický formulár prostredníctvom prihlasovacích údajov žiaka cez EduPage.

      Ďakujeme za porozumenie

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • 2. septembra sme začali nový školský rok netradične v DKT Dohňany. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová všetkých privítala, vysvetlila aktuálnu situáciu v škole a popriala veľa úspechov všetkým žiakom a pedagógom. Pozornosť venovala aj novým prváčikom, ktorí slávnostne zopakovali sľub o plnení povinností v škole. Boli odmenení medailou, sladkosťou a omaľovánkou. Slávnostný program dopĺňali svojimi recitáciami žiaci Oskar, Julka a Terezka. Všetkým prajeme veľa úspechov v novom školskom roku 2021/2022!

     • Akadémia ZŠ s MŠ Dohňany

     • 29.6.2021 sme netradične ukončili školský rok v priestoroch amfiteátra v Dohňanoch. Škôlkári a školáci po  dlhšom čase ukázali svoje zručnosti na javisku. Spievalo sa, tancovalo a recitovalo. Po príhovore pani riaditeľky Miškárovej boli odmenení najlepší žiaci školy, ale aj žiaci, ktorí sa zúčastňovali počas roka rôznych akcií a súťaží. Potom nasledovalo vystúpenie po ročníkoch. Po každom vystúpení  dostali deti vysvedčenie, pamätný list a darček. V závere sa štvrtáci rozlúčili s učiteľmi a školou v Dohňanoch. Akadémia sa vydarila a slávnostne sme ukončili školský rok. Prajeme všetkým príjemný oddych, načerpanie nových síl a VESELÉ PRÁZDNINY!

     • SmartBooks – vyhodnotenie

     • V urorok nás  v škole prekvapili tvorcovia  vzdelávacieho programu SmartBooks. Prišli osobne odmeniť najaktívnejších žiakov, ktorí sa  zapájali do progamu, plnili úlohy a vzdelávali sa vo voľnom čase. Odmenené boli tri štvrtáčky:

      1. Anastázia M.
      2. Karin K.
      3. Eliška V.

      Blahoželáme!

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ .

      Individuálne a skupinové stretnutia (apríl-jún) zamerané na: Využitie terapií, grafomotoriky, motorických schopností, jazykových rozcvičiek, fonematické uvedomovanie, verbálnu komunikáciu, vytváranie kauzálnych spojení, koncentráciu pozornosti, rozvíjanie jazykových schopností, podporu otvorenej komunikácie.., pravoľavej orientácie, orientáciu na ploche a v priestore, plynulosti, prácu s obrázkami, predložkami, slabikami, opismi, voľné písanie, rozvíjanie slovnej zásoby, kategorizáciu pojmov, hry so slovami, priraďovaní súvislostí, nácvik precvičovania textu, zrkadlenie, utvrdzovanie písania a čítania, logické uvažovanie, rozvíjanie vnímania, vizuálnej pamäte a myslenia.., projektovú činnosť, rozvíjanie ekologického povedomia, posilnenie sebareflexie, povedomia o zdraví a pohybu, online prostrediu, sebareflexie, rozvíjanie efektívnej podpory za účasti aktívnej pomoci..,voľných asociácií pri vytváraní príbehov, učeniu sa reakciám na záťažové situácie, posilnenie pozitívneho jadra v skupinách, rozvíjanie pocitu spravodlivosti prostredníctvom znižovania sociálnych a školských nerovností, rozvíjanie pocitu uznania a rešpektu prostredníctvom empatického a pozorného počúvania..,rozvíjanie predstavivosti, integrity, zmyslových vnemov, emocionálnej stability..

    • MDD
     • MDD

     • Rôzne hry, aktivity a pátranie po poklade na školskom dvore boli náplňou tohto dňa.Počasie nám prialo a deti sa vyšantili.

     • Deň detí v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí v MŠ.

      Prvý júnový týždeň, v materskej škole , bol venovaný deťom a ich sviatku. Od pondelka sme mali pripravený zaujímavý program. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti a šikovnosť v pohybových aktivitách, ktoré pripravili pani učiteľky. Deti kreslili na chodník, súťažili na školskom dvore a mali preteky na kolobežkách. Na koniec na deti čakala sladká odmena od organizácie Jednota dôchodcov Dohňany a pani riaditeľky. Deti boli veľmi šťastné a nadšené. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ.

     • Projektová úloha - RODINA

     • Koncom mája  sme sa v našej škole zamerali na tému RODINA. Počas vyučovacích hodín sa žiaci rozprávali a tvorili na danú tému rôzne výtvory. Žiaci  3. a 4. ročníka urobili krásne projekty o svojich rodinách v anglickom jazyku. Prváci, druháci a ostatní žiaci vytvorili svoje rodinné stromy a domčeky, vyplnili rôzne pracovné listy, dokreslili tváričky členov rodiny a ich emócie, nakreslili si vlastnú mačaciu rodinu a iné. Štvrtáci urobili veľký plagát, ktorý znázorňuje všetkých žiakov a zamestnancov školy s názvom VEĽKÁ ŠKOLSKÁ RODINA. Každý žiak školy si nakreslil svoj vlastný portrét, ktorý štvrtáci použili na plagáte. Nakoniec si upiekli veľmi chutnú bublaninu.