• Projektová úloha Zem a príroda
     • Projektová úloha Zem a príroda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová úloha Zem a príroda.

      Každý rok 22. apríla je deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečiťovanie životného prostredia, a možností jeho ochrany. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Naše deti sa tiež zapojili do projektovej úlohy Zem a príroda .Úlohou bolo oboznámiť deti do významu triedenia odpadu, vyčistiť okolie školky. Deti sadili rastlinky a pomocou výtvarných prác si utvrdzovali poznatky o našej planéte.

     • Online vyučovanie

     • V minulom týždni sa deti z druhého ročníka učili online z domu spolu s deťmi, ktoré boli v škole. Takto žiaci, ktorí boli kvôli chorobe doma, využili možnosť, aby nevymeškali veľa učiva a pracovali  spolu  s ostatnými žiakmi v škole.

     • DEŇ ZEME

     • 22. apríl je DEŇ ZEME a aj na našej škole sme si ho pripomenuli. Robili sme rôzne aktivity v triede, v okolí školy, ale aj mimo areálu. Tvorili sme, čistili, hrabali a diskutovali  o ochrane našej planéty.

     • Zápis prváčikov

     • V stredu sme v našej škole privítali  budúcich prvákov. Vyskúšali si školské lavice, spoločne splnili rôzne úlohy, zarecitovali nám básničky a pani riaditeľka ich prijala medzi riadnych školákov. Dostali rôzne darčeky a pamätný list. Budúci prváci boli veľmi šikovní, tešíme sa na nich.

     • Je tu jar...

     • Veľkonočné a jarné dekorácie deti tvorili počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.

     • Deti chránia životné prostredie

     • Naši žiaci počas voľných chvíľ a prechádzky do prírody nezaháľajú. Anastázia, Julka, Erika a Oskar čistili prostredie od odpadkov. Ste šikulky. Výborne!!!

     • Zápis do prvého ročníka ZŠ

     •                         

      Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 v Dohňanoch sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od        05. 04. do 21. 04. 2021 a to prostredníctvom:· elektronickej online prihlášky ,ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedie  ďalšie skutočností podľa predtlače formulára žiadosti. Po vyplnení a skontrolovaní údajov vyplnený formulár automaticky odošle na e-mail našej školy  do 19. apríla 2021.  21. 04. 2021 – v čase od 15:00 do 17:00 hod. sa budú odovzdávať rozhodnutia o prijatí do školy

      Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu, / čestné prehlásenie sa taktiež nachádza na webovej stránke/ o tom, že súhlasí so zápisom dieťaťa na  ZŠ sMŠ Dohňany príde do školy rozhodnutie  proti podpisu prevziať. Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do našej základnej školy pre školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8. 2021.

      Nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia (september-marec) zamerané na: Ako efektívne komunikovať, počúvať druhých, ako požiadať o pomoc, podporu etického a prosociálneho správania (sebareflexie, posilnenie emocionálnej stability), koncentráciu pozornosti, integritu a prevenciu šikany, vytváranie príležitostí k vyniknutiu – presadenie samého seba, zvládanie záťažových situácií, posilnenie pozitívnej perspektívy v skupinách, zvyšovanie povedomia hodnôt -Grafomotoriku (jemnú a hrubú motoriku), rozvíjanie zrakového vnímania, predstavivosti, pozornosti, pamäte, priestorovej orientácie, vizuomotorickej koordinácie , základných tvarov a farieb, postrehu a logiky (porovnávanie obrázkov, orientácia na ploche, zrkadlenie, časová postupnosť, priraďovanie súvislostí), opakujúce sa vzory, spájanie do celku, uvoľňovacie cviky, precvičovanie sekvencií -Jazykové rozcvičky -rozvíjanie verbálnej komunikácie, maľované čítanie, reprodukcia textu, slabikovanie, hra so slovami, reflektovanie maľovaného textu, obrázky s porozumením, vytváranie kauzálnych spojení, sluchové rozlišovanie, obrázkový abecedár, pomenovanie činností, fonematické uvedomovanie, lokalizácia hlások v slove, súvislý prejav, ustálené slovné spojenia, ukotvenie v pamäti -Arteterapia, biblioterapia, dramatoterapia (rozvíjanie emocionálnej stránky, zmiernenie vnútorného a motorického napätia, posilňovanie sebahodnotenia, rozvíjanie socializácie)

     • PÚCHOVSKÉ ČARBANICE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PÚCHOVSKÉ ČARBANICE.

      Deti MŠ Dohňany, pod vedením pani učiteľky Mgr. Darinky Janíčkovej, sa zapojili do súťaže Púchovské čarbanice a boli ocenené cenou poroty. Z ocenenia mali veľkú radosť.

     • VŠETKOVEDKO

     • Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Zapojili sa druháci, tretiaci a štvrtáci. Každý súťažiaci dostal pekný diplom za účasť v súťaži šikovných žiakov.

      Najlepší VŠETKOVEDKO, ktorý sa zaradil medzi 30% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku je Matúško z tretej triedy. Dve dievčatá dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž. Blahoželáme!!!

       

     • PÚCHOVSKÉ ČARBANICE

     • Naši žiaci sa zapojili do súťaže detských výtvarných prác. Práce poslali tretiaci a štvrtáci, ktorí dostali medaily, cenu poroty a pamätné listy za účasť. Ceny všetkých potešili.

     • Drak

     • Veronika nám poslala svoj krásny obrázok draka, ktorého si doma nakreslila. Tešíme sa, krásna kresba.

     • Otvorenie ZŠ s MŠ od 08.03.2021

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva 02.03.2021 a zriaďovateľa Obec Dohňany  bude prevádzka materskej školy a I. stupňa ZŠ od 8.  marca 2021 otvorená.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test (antigénový alebo PCR) zákonných zástupcov MŠ, ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní

      - čestné vyhlásenie zákonných zástupcov

      Prevádzka MŠ a ŠKD je :

      od 6.00 hod. - 16.00 hod..

      Školské zariadenie bude v prevádzke pre všetkých žiakov MŠ a ZŠ 

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

      a) manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021)

      b) „Covid školského semaforu“

      c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d) celoštátneho COVID AUTOMATU,  príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú, v prípade, že  bude epidemiologická situácia horšia a RUVZ rozhodne o zatvorení zariadenia vás budeme vopred informovať . / RUVZ  môže rozhodnúť o zatvorení len jednej triedy alebo celého zariadenia ./

      V prípade zatvorenia školského zariadenia RUVZ má rodič nárok na pandemickú OČR

      Čestné vyhlásenie    Cestne_vyhlasenie.docx

       

     • Fotenie detí.

     • Vážení rodičia .

      Dostali sme ponuku odfotiť vaše dieťa a vytvoriť obraz na prírodnom plátne o veľkosti 40 x30 , 20x27. Bližšie informácie dostanete v letáčiku, ktorý dostanú vaše deti . Záväzne prihláste dieťa na fotenie a letáčik vráte pani učiteľke v triede.

      Fotenie bude 02.03.2021

     • Testovanie

     •  V súvislosti s  epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021nasledovne:

      Platnosť testov –zákonných zástupcov žiakov a detí, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU.

      Testy –  musia sa dať otestovať  zákonní zástupcovia dieťaťa či žiaka, ktorí s ním žijú v   spoločnej domácnosti.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov.

      Čestné prehlásenie a kópiu testu môžete posielať elektronicky cez rodičovské konto časť žiadosti. / poslať do pondelka ráno 7,00 hod./

       Na základe dohody so zriaďovateľom  bude testovanie pre zákonných zástupcov žiakova detí v nedeľu 21.februára  2021 od 8-18 hod (prestávka 12-13 hod) v Dome kultúrnych tradícii Dohňany. Budú zriadené dve odberové miesta - jedno pre občanov obce Dohňany a druhé pre občanov s pobytom mimo obce. Bližšie informácie samozrejme zverejníme😉

     • Od 8. 2. 2021 OTVORENÁ prevádzka MŠ a I. stupňa ZŠ

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva a zriaďovateľa Obec Dohňany  bude otvorená prevádzka materskej školy a I. stupňa ZŠ od 8. februára 2021.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test (antigénový alebo PCR) zákonných zástupcov MŠ, ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,

      - testovanie antigénovými testami sa uskutoční: 

      v nedeľu 7. februára 2021 v DKT Dohňany  od 8,00 - 18,00 hod.

      Prevádzka MŠ a ŠKD je :

      od 6.00 hod. - 16.00 hod..

      Čestné vyhlásenie    Cestne_vyhlasenie.docx

      Rodičia, ktorí sa rozhodnú dieťa nechať doma - nemajú možnosť poberať pandemickú OČR!