• MDD
     • MDD

     • Rôzne hry, aktivity a pátranie po poklade na školskom dvore boli náplňou tohto dňa.Počasie nám prialo a deti sa vyšantili.

     • Deň detí v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí v MŠ.

      Prvý júnový týždeň, v materskej škole , bol venovaný deťom a ich sviatku. Od pondelka sme mali pripravený zaujímavý program. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti a šikovnosť v pohybových aktivitách, ktoré pripravili pani učiteľky. Deti kreslili na chodník, súťažili na školskom dvore a mali preteky na kolobežkách. Na koniec na deti čakala sladká odmena od organizácie Jednota dôchodcov Dohňany a pani riaditeľky. Deti boli veľmi šťastné a nadšené. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ.

     • Projektová úloha - RODINA

     • Koncom mája  sme sa v našej škole zamerali na tému RODINA. Počas vyučovacích hodín sa žiaci rozprávali a tvorili na danú tému rôzne výtvory. Žiaci  3. a 4. ročníka urobili krásne projekty o svojich rodinách v anglickom jazyku. Prváci, druháci a ostatní žiaci vytvorili svoje rodinné stromy a domčeky, vyplnili rôzne pracovné listy, dokreslili tváričky členov rodiny a ich emócie, nakreslili si vlastnú mačaciu rodinu a iné. Štvrtáci urobili veľký plagát, ktorý znázorňuje všetkých žiakov a zamestnancov školy s názvom VEĽKÁ ŠKOLSKÁ RODINA. Každý žiak školy si nakreslil svoj vlastný portrét, ktorý štvrtáci použili na plagáte. Nakoniec si upiekli veľmi chutnú bublaninu.

    • Projektová úloha Zem a príroda
     • Projektová úloha Zem a príroda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová úloha Zem a príroda.

      Každý rok 22. apríla je deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečiťovanie životného prostredia, a možností jeho ochrany. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Naše deti sa tiež zapojili do projektovej úlohy Zem a príroda .Úlohou bolo oboznámiť deti do významu triedenia odpadu, vyčistiť okolie školky. Deti sadili rastlinky a pomocou výtvarných prác si utvrdzovali poznatky o našej planéte.

     • Online vyučovanie

     • V minulom týždni sa deti z druhého ročníka učili online z domu spolu s deťmi, ktoré boli v škole. Takto žiaci, ktorí boli kvôli chorobe doma, využili možnosť, aby nevymeškali veľa učiva a pracovali  spolu  s ostatnými žiakmi v škole.

     • DEŇ ZEME

     • 22. apríl je DEŇ ZEME a aj na našej škole sme si ho pripomenuli. Robili sme rôzne aktivity v triede, v okolí školy, ale aj mimo areálu. Tvorili sme, čistili, hrabali a diskutovali  o ochrane našej planéty.

     • Zápis prváčikov

     • V stredu sme v našej škole privítali  budúcich prvákov. Vyskúšali si školské lavice, spoločne splnili rôzne úlohy, zarecitovali nám básničky a pani riaditeľka ich prijala medzi riadnych školákov. Dostali rôzne darčeky a pamätný list. Budúci prváci boli veľmi šikovní, tešíme sa na nich.

     • Je tu jar...

     • Veľkonočné a jarné dekorácie deti tvorili počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.

     • Deti chránia životné prostredie

     • Naši žiaci počas voľných chvíľ a prechádzky do prírody nezaháľajú. Anastázia, Julka, Erika a Oskar čistili prostredie od odpadkov. Ste šikulky. Výborne!!!

     • Zápis do prvého ročníka ZŠ

     •                         

      Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/2022 v Dohňanoch sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od        05. 04. do 21. 04. 2021 a to prostredníctvom:· elektronickej online prihlášky ,ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka presne podľa rodného listu dieťaťa a uvedie  ďalšie skutočností podľa predtlače formulára žiadosti. Po vyplnení a skontrolovaní údajov vyplnený formulár automaticky odošle na e-mail našej školy  do 19. apríla 2021.  21. 04. 2021 – v čase od 15:00 do 17:00 hod. sa budú odovzdávať rozhodnutia o prijatí do školy

      Jeden zo zákonných zástupcov žiaka s čestným prehlásením druhého zákonného zástupcu, / čestné prehlásenie sa taktiež nachádza na webovej stránke/ o tom, že súhlasí so zápisom dieťaťa na  ZŠ sMŠ Dohňany príde do školy rozhodnutie  proti podpisu prevziať. Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Až po prevzatí rozhodnutia zákonným zástupcom je dieťa zapísané do našej základnej školy pre školský rok 2021/2022, čím je splnená povinnosť zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dosiahlo vek 6 rokov k 31.8. 2021.

      Nie je možné požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      Veríme, že aj túto situáciu spoločne zvládneme!

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia (september-marec) zamerané na: Ako efektívne komunikovať, počúvať druhých, ako požiadať o pomoc, podporu etického a prosociálneho správania (sebareflexie, posilnenie emocionálnej stability), koncentráciu pozornosti, integritu a prevenciu šikany, vytváranie príležitostí k vyniknutiu – presadenie samého seba, zvládanie záťažových situácií, posilnenie pozitívnej perspektívy v skupinách, zvyšovanie povedomia hodnôt -Grafomotoriku (jemnú a hrubú motoriku), rozvíjanie zrakového vnímania, predstavivosti, pozornosti, pamäte, priestorovej orientácie, vizuomotorickej koordinácie , základných tvarov a farieb, postrehu a logiky (porovnávanie obrázkov, orientácia na ploche, zrkadlenie, časová postupnosť, priraďovanie súvislostí), opakujúce sa vzory, spájanie do celku, uvoľňovacie cviky, precvičovanie sekvencií -Jazykové rozcvičky -rozvíjanie verbálnej komunikácie, maľované čítanie, reprodukcia textu, slabikovanie, hra so slovami, reflektovanie maľovaného textu, obrázky s porozumením, vytváranie kauzálnych spojení, sluchové rozlišovanie, obrázkový abecedár, pomenovanie činností, fonematické uvedomovanie, lokalizácia hlások v slove, súvislý prejav, ustálené slovné spojenia, ukotvenie v pamäti -Arteterapia, biblioterapia, dramatoterapia (rozvíjanie emocionálnej stránky, zmiernenie vnútorného a motorického napätia, posilňovanie sebahodnotenia, rozvíjanie socializácie)

     • PÚCHOVSKÉ ČARBANICE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PÚCHOVSKÉ ČARBANICE.

      Deti MŠ Dohňany, pod vedením pani učiteľky Mgr. Darinky Janíčkovej, sa zapojili do súťaže Púchovské čarbanice a boli ocenené cenou poroty. Z ocenenia mali veľkú radosť.

     • VŠETKOVEDKO

     • Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Zapojili sa druháci, tretiaci a štvrtáci. Každý súťažiaci dostal pekný diplom za účasť v súťaži šikovných žiakov.

      Najlepší VŠETKOVEDKO, ktorý sa zaradil medzi 30% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku je Matúško z tretej triedy. Dve dievčatá dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž. Blahoželáme!!!

       

     • PÚCHOVSKÉ ČARBANICE

     • Naši žiaci sa zapojili do súťaže detských výtvarných prác. Práce poslali tretiaci a štvrtáci, ktorí dostali medaily, cenu poroty a pamätné listy za účasť. Ceny všetkých potešili.

     • Drak

     • Veronika nám poslala svoj krásny obrázok draka, ktorého si doma nakreslila. Tešíme sa, krásna kresba.

     • Otvorenie ZŠ s MŠ od 08.03.2021

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva 02.03.2021 a zriaďovateľa Obec Dohňany  bude prevádzka materskej školy a I. stupňa ZŠ od 8.  marca 2021 otvorená.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test (antigénový alebo PCR) zákonných zástupcov MŠ, ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní

      - čestné vyhlásenie zákonných zástupcov

      Prevádzka MŠ a ŠKD je :

      od 6.00 hod. - 16.00 hod..

      Školské zariadenie bude v prevádzke pre všetkých žiakov MŠ a ZŠ 

      Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

      a) manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021)

      b) „Covid školského semaforu“

      c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

      d) celoštátneho COVID AUTOMATU,  príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú, v prípade, že  bude epidemiologická situácia horšia a RUVZ rozhodne o zatvorení zariadenia vás budeme vopred informovať . / RUVZ  môže rozhodnúť o zatvorení len jednej triedy alebo celého zariadenia ./

      V prípade zatvorenia školského zariadenia RUVZ má rodič nárok na pandemickú OČR

      Čestné vyhlásenie    Cestne_vyhlasenie.docx