• Oznam

     • Vážení rodičia,

      radi by sme zistili záujem o dochádzku do školy a do materskej školy detí v júni.

      Prosím všetkých rodičov, aby vyjadrili svoj predbežný záujem alebo nezáujem do 21.05.2020, formou potvrdenia na webovej stránke školy . Po prihlásení na edupage sa vyjadrite v časti prihlásenie . Na obrázku máte popis prihlásenia .

      Prosím všetkých rodičov, aby si splnili povinnosť prihlásenia na jednotlivé akcie, inak nemôžeme my v škole pracovať, keďže nemáme možnosť zistiť informácie cez žiacku knižku.

     • Tvoríme a hýbeme sa, doma veru nenudíme sa!

     • Okrem pravidelných školských povinností sa naše deti opäť venovali aj aktívnemu oddychu. Tentokrát zbierali odpad v prírode, všakovako pomáhali, vyrábali darčeky, skákali na švihadle a prekonávali sami seba! Oslávili spolu Deň slnka a pripravovali darčeky pre svoje mamičky ku Dňu matiek. Spoločne si užívali čas so svojou rodinou a kamarátmi, pripravili rodinné raňajky a urobili tak mnoho radosti a potešenia svojim najbližším. 

     • Tvoríme a hýbeme sa, doma veru nenudíme sa!

     • Naše deti nezaháľali a svoju vytrvalosť, šikovnosť a zanietenosť nám predviedli v priebehu týždňa pri plnení dobrovoľných projektových úloh, ktoré preverili ich kondičku, schopnosti či zručnosti. Prekonali samých seba a v pondelok spoločne spravili viac ako 2 000 drepov, venovali sa svojim záľubám, spievali, tvorili a pomáhali v domácnosti.

     • Tvoríme a hýbeme sa, doma veru nenudíme sa!

     • Počas uplynulého týždňa sme sa okrem učenia venovali aj dobrovoľným projektovým úlohám. Tvorili sme na tému Deň Zeme, žonglovali, kreslili, lepili, a hlavne sa zabávali! 

      ...a ešte tieto po uzávierke:)

     • Spolu to zvládneme!

     • Aj my veríme, že bude dobre. Naše deti sa zapojili do výzvy "MAĽUJEME DÚHU" a priniesli farbu do týchto ťažkých dní :) 

     • Informácie k vyučovaniu na diaľku.

     • Vážení rodičia, milí  žiaci!

      Prosíme Vás, aby ste od tohto týždňa pozorne sledovali úlohy na našej stránke Edupage a držali sa pokynov.  Platia tie, ktoré sú konkrétne v zadaní domácich úloh. To platí aj pre úlohy na stránkach: Alf, Kozmix, Bezkriedy, WocaBee, Edupage. Tieto úlohy budú vždy označené dátumom, d.ú., písomka,..., aby ste ich vedeli odlíšiť od ostatných. Ostatné cvičenia na týchto stránkach budú dobrovoľné  -  na precvičovanie, upevňovanie a opakovanie učiva.

      Minulý týždeň sme začali sme s online vyučovaním pre 2.-4. ročník, je to veľmi vhodné pre udržanie dobrých vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj žiakom a žiakom. Zameriame sa najmä na hlavné predmety, porozprávame sa, vyskúšame sa, vysvetlíme si, spoločne niečo vypracujeme.  Rozpis online vyučovacích hodín upresníme  a pošleme na Edupage stránku našej školy.

      V priebehu tohto týždňa a od 20.4. 2020 sa budeme snažiť dobrať učivo, ktoré sa aktuálne učíme. Ďalšie nové učivo do odvolania preberať nebudeme. Zameriame sa na precvičovanie, utvrdzovanie a opakovanie doteraz prebraného učiva. 

      Toto stanovisko prijala PEDAGOGICKÁ RADA  A METODICKÉ ZDRUŽENIE pri Základnej škole s materskou školou, Dohňany na základe odporúčaní z MŠ SR až do odvolania.

      Budeme sa snažiť zadávať úlohy tak, aby deti i rodičia neboli veľmi zaťažovaní, aby mohli deti pracovať  samostatne a netrávili veľa času nad úlohami. Hodnotenia budú mať len informačnú funkciu pre žiaka, rodiča a  učiteľa.

      Budúce dva týždne od 6.3. do 17.3. 2020 žiaci nebudú mať úlohy z vyučovacích predmetov, ale budeme mať projektové úlohy, ktoré budú uvedené na stránke školy, FB -školy. Treba ich sledovať a zapojiť sa do niektorej z nich. Chceme si dať trochu oddychu a viacej zábavy. Tešíme sa na Vaše práce.

       

    • Informácie
     • Informácie

     • Prosíme rodičov, ale najmä žiakov, aby sledovali oznámenia na web stránke našej školy a správy cez EduPage, pretože sa budeme snažiť, aby sme zostali v kontakte s Vašimi deťmi a našimi žiakmi aj počas tohoto obdobia. Budeme s nimi podľa aktuálnych možností komunikovať, učiť sa a pracovať, aby dlhdobá neprítomnosť v škole nespôsobila veľké meškanie s učivom.

                                                                                                                               Ďakujeme za pochopenie

    • Dôležitý oznam.
     • Dôležitý oznam.

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období

                                                     od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Riaditeľstvo školy zabezpečí podľa svojich podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

      Opakovane zdôrazňujeme, že nejde o prázdniny! Rodičia sú zodpovední za svoje deti, ktoré by sa mali v domácom prostredí venovať prioritne vzdelávaniu sa a pobyt mimo domova obmedziť na nevyhnutné minimum. 

      VOPRED VÁM VŠETKÝM ĎAKUJEM ZA SPOLUPRÁCU, ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP K USMERNENIAM HLAVNÉHO HYGIENIKA SR A DISCIPLINOVANÉ SPRÁVANIE VO VECI PREVENCIE PROTI ŠÍRENIU NÁKAZY KORONAVIRUSOM. 

      Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_izolacia_v_domacom_prostredi.pdf

       

     • Dôležitý oznam

     • Prerušené vyučovanie

      Na základe rozhodnutia starostu obce Dohňany  od zajtra, (stredy)

      11. 3. 2020, sa dočasne prerušuje  výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ Dohňany   až do piatku 13. 3. 2020 (vrátane) , z dôvodu šírenia vírusu. Žiadame všetkých rodičov, aby pozorne sledovali oznamy na webovej stránke školy, mailové správy  a EDUPAGE, kde budú učitelia zverejňovať pokyny a domáce úlohy.
       

      Dôležité informácie:

      • Od 11.3.2020 je na škole prerušené vyučovanie a prevádzka materskej školy !!! 

      Obedy budú automaticky odhlásené všetkým stravníkom. 

      POKYNY PRE RODIČOV:

      S ohľadom na vzniknutú situáciu si vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pokynov:

       1. rešpektujte nariadenenia a odporúčania ÚVZ SR a RÚVZ BA ,
       2. obmedzte pobyt a pohyb mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. domácu karanténu,
       3. akceptujte úplné zatvorenie budovy školy od 11. marca 2020 - predbežne do 17.3.2020 vrátane,
       4. sledujte aspoň raz denne našu webovú stránku a EDUPAGE z dôvodu aktualizovania informácií a pridelených úloh od Vašich učiteľov,
       5. po obnovení vyučovania sa v žiadnom prípade neodporúča žiakom s príznakmi akéhokoľvek ochorenia prísť do školy.

      Ďakujeme vám, že rešpektujete hore uvedené pokyny.

                                                                              Vedenie školy!

      Rozhodnutie

     • Divadlo Clipperton

     • 5. marca nás navštívili divadelníci z Banskej Bystrice so svojím predstavením o Snehulienke. Deti celý príbeh sledovali s napätím i úsmevom  a veľmi sa im páčil.

     • Dôležitý oznam k situácii ohľadne koronavírusu

     • ZŠ s MŠ  v Dohňanoch upozorňuje v nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení .

      Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy sú:

      • Teplota nad 38 °C,
      • Kašeľ, nádcha,
      • Bolesť svalov, kĺbov,
      • Sťažené dýchanie,

      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • Ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • Nahlásiť svoju neprítomnosť v škole telefonicky triednemu učiteľovi, resp. riaditeľovi školy, nechodiť priamo do školy.

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že to svojim a Vašim  zodpovedným prístupom zvládneme!

      Koronavirus_biely_A5.pdf

      Koronavirus_modry_A5.pdf

     • Projektové témy - FAŠIANGY a FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

     • Hoci má február menej dní ako ostatné mesiace počas roka, my sme nezaháľali a stihli sme toho pomerne dosť. Vrámci mesiaca február sme sa venovali dvom projektovým témam - FINANČNEJ GRAMOTNOSTI a FAŠIANGOM. Čo sa týka finančnej gramotnosti, zamerali sme sa na rozvíjanie povedomia detí o základných pojmoch z danej oblasti - prostredníctvom nametových hier a modelových situácii, výtvarných a didaktických aktivít či pracovných listov si deti osvojovali pojmy ako mince, bankovky, hotovosť, výdavok a zábavnou formou sa učili uvedomiť si, akú hodnotu majú peniaze pre ľudí. Na veselú karnevalovú náladu sme sa naladili aktivitami súvisiacimi s tradíciami, medzi inými napríklad pečenie šišiek či už tradičný detský karneval, ku ktorému neodmysliteľne patrí veselá a farebná výzdoba, ktorá prehĺbila celkovú atmosféru. Karneval bol skvelým zavŕšením FAŚIANGOV, deti sa zabavili i si zasúťažili a dobre naladení sme sa na týždeň rozlúčili, pretože nás čakajú jarné prázdniny, po ktorých sa opäť stretneme v škole, plní síl do ďalšieho učenia a povinností.

     • KARNEVAL

     • Posledný školský deň pred jarnými prázdninami bol spojený s hudbou, tancom, súťažami, maskami  a veľkou zábavou. V rôznych súťažiach si deti zmerali svoje sily v rýchlosti i zručnosti a získali sladké odmeny za svoje krásne kostýmy. Všetci sa zabávali, spievali a tancovali. Dnešný deň sa vydaril.

      Prajeme všetkým príjemné jarné prázdniny plné oddychu a zábavy.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Vo štvrtok sme mali školské kolo HK. Bolo veľmi ťažké vybrať najlepších prednášajúcich žiakov, porota mala ťažkú úlohu. Prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci sa veľmi snažili a každý dostal drobný darček a list za účasť.Tí najlepší dostali  aj  diplom a rôzne ceny. Blahoželáme.

     • Zber mobilov

     • ZŠ s MŠ Dohňany sa zapojila do zberu starých mobilov. Ak máš mobil, ktorý nepotrebuješ, prines ho do školy a pomôžeš nám získať zaujímavé ceny pre celú školu. Ďakujeme.