• Zápis do materskej školy

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ v uvedenom termíne, vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára rodičia dieťaťa doručia do MŠ vo vyššie uvedenom termíne – do 15. mája 2018 .

      Podmienky prijatia:

      1. vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,
      2. do MŠ budú prednostne prijaté deti, ktoré:
       • dovŕšili piaty, šiesty rok veku
       • majú odloženú školskú dochádzký

      Žiadame rodičov, aby akceptovali uvedený termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok  2018/2019, ktorý je v zmysle platnej legislatívy.

      Po uvedenom termíne bude evidencia žiadostí ukončená.

     • BESEDA

     • V rámci mesiaca knihy bola v našej škole beseda s Matejom Zámečníkom, autorom knihy Nakresli si príbeh. Porozprával o tom, čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril takúto knihu a ako vznikala. Kniha je plná príbehov o rôznych zvieratkách. Ilustrátormi sa majú stať čitatelia, ktorí si vytvoria vlastné obrázky priamo do knihy. Deti si vypočuli jeden príbeh od autora a nakreslili podľa vlastnej fantázie ilustráciu. Matej Zámečník si vybral najlepšie a odmenil najlepších ilustrátorov. Veríme, že táto kniha sa stane vhodným darčekom pre viaceré deti, aby rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť a fantáziu pri vytváraní ilustrácií.

     • Vynášanie Moreny

     • Dnes sme slávnostne ukončili projektový týždeň vynesením Moreny. Spoločnými silami sme zahnali zimu a veríme, že nás čakajú už len teplé a  slnkom zaliate jarné dni. Dlhým sprievodom školákov, škôlkárov, ale aj ďalších známych, ktorí sa k nám pripojili, sme sa presunuli od základnej školy na hlavný most v obci. Počas sprievodu sme spievali rôzne pesničky a hovorili riekanky. Hudobne nás doprevádzal na ozembuchu pán Alojz Klinovský, ktorý sa zapojil do programu a veľmi mu ďakujeme. Jeho spoločníkmi boli  žiaci s ďalšími ozembuchmi. Na moste sme sa rozlúčili s Morenou, zapálili ju a hodili do vody. Akcia bola veľmi pekná, počasie nám prialo a priviedlo veľa divákov. Veríme, že sa im akcia páčila. Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu Dohňany, spolu s pánom starostom Ing. Milanom Panáčkom, ktorý nás podporil a propagoval našu akciu, miestnym hasičom, Nikolke Satinovej, Jozefovi Matyšákovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili a dohliadali na našu bezpečnosť, ale aj verejnosti, ktorá nás podporila svojím záujmom.

     • Týždeň kroja v našej škole

     • Tento týždeň bol zameraný na ľudové zvyky a tradície pred a počas veľkonočných sviatkov. Žiaci i zamestnanci školy chodili oblečení v ľudových krojoch, prípadne s nejakým folklórnym prvkom na odeve a vlasoch. Na hodinách sme sa rozprávali o tom, ako kedysi ľudia žili, čo si obliekali, hrali sa, aké zvyky mali a podobne. Veľmi pekne to žiakom prišla so svojimi spolužiačkami prezentovať Nikolka Satinová. V krásnom svadobnom kroji porozprávala o všetkom, čo s ním súviselo.Tiež deti podnecovala k tomu, aby si vážili naše kroje a nehanbili sa ním prezentovať na verejnosti. Predviedli aj moderné oblečenie s prvkami folklóru. Deťom sa prezentácia veľmi páčila. Ďalším milým hosťom bol pán Ján Mušák, ktorý sa podujal na pletenie korbáčov pre chlapcov, ale aj dievčatá. Deti videli, že to nie je také jednoduché. Teta Oľga Čviriková pripravila pre deti krásne medovníčky za odmenu.   Veľmi pekne ĎAKUJEME PÁNOVI JÁNOVI MUŠÁKOVI, OĽGE ČVIRIKOVEJ  A NIKOLKE SATINOVEJ so spolužiačkami za krásne spestrenie nášho projektového týždňa. V tomto týždni sme vyrobili veľa výrobkov k veľkonočnému obdobiu, učili sa piesne o Morene a robili rôzne aktivity. 

      Na záver projektového týždňa o krojoch boli všetci žiaci, ktorí chodili celý týždeň tematicky oblečení, odmenení milou odmenou.

       

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Počas projektového týždňa sme mali v škole aj školské kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, v ktorom deti recitovali básne v tradičných krojoch.

      V kategórii 1. a 2. ročník sa umiestnili: 1. Viktorka Drahniaková, 2. Nelka Baniarová, 3. Viktorka Pitvorcová.

      V kategórii 3. a 4. ročník sa umiestnili: 1. Rebeca Blahová,2. Alexander Drahniak, 3. Karolínka Cibíková.

      Všetkým blahoželáme! 

     • Milá návšteva

     • V projektovom týždni o krojoch nás milo prekvapili žiaci, ktorí opustili našu školu v minulých rokoch. Piataci aj šiestačky sa prišli pozrieť a zaspomínať na našu školu. Niektorých sme hneď zapojili do recitačnej súťaže, v ktorej tvorili členov poroty. Ďalej navštívili všetky triedy a pani učiteľky, ktorým porozprávali o tom, ako sa im darí. Sme veľmi radi, že NAŠI ŽIACI nezabúdajú a s radosťou sa vracajú k nám. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

     • Škôlkári u prvákov

     • V minulom týždni našich prvákov navštívili počas vyučovania predškoláci, ktorí sa prišli pozrieť na svojich kamarátov. Vyskúšali si školské lavice, pozreli si priebeh vyučovania, do ktorého sa aj zapojili. Na záver dostali medaily, pamätný list, sladkosti a šlabikár. Prajeme im veľa úspechov na zápise a tešíme sa na VÁS.

     • Pytagoriáda

     • 13.3. sa zúčastnili naši žiaci okresného kola Pytagoriády v ZŠ Gorazdova, Púchov. 

      Krásné druhé miesto získal Timotej Loduha z druhého ročníka s celkovým počtom 23 bodov.

      Samuel Katreňák, Matej Markovič, Adelka Mušáková boli ďalšími žiakmi, ktorí úspešne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme!

     • 2 % z daní

     •                     Milí rodičia a priatelia školy,  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov. Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2%  zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

     • Neposlušná Alica

     • Nový polrok sme začínali divadelným predstavením o Alici, ktorá bola neposlušná a nechcela dodržiavať pravidlá rannej hygieny. Deti jej dobre poradili a zapájali sa do priebehu predstavenia.

     • KARNEVAL

     • Veselá zábava, tanec a spev sa niesli celou školou počas štvrtkového dopoludnia. V škôlke i v škole sa objavili rôzne postavičky z rozprávok a filmov, ktorých kostýmy si obliekli naši žiaci a škôlkári. Všetci sa výborne zabávali.

     • Všetkovedko

     • V tomto školskom roku sme sa  zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže O najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  Všetkovedko. V silnej konkurencii 17985 žiakov 2. až 4. ročníka sa naši žiaci nestratili. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do získavania nových vedomostí vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Zároveň patrí poďakovanie Občianskemu združeniu rodičov ktoré našim žiakom zaplatilo štartovné. ĎAKUJEME!

      2. ročník   Celkový počet bodov 168

      Meno                             Body                         Poradie

      Barborka Komárová       149                                1.

      Zara Markovičová          112                                 2.

      Viktória Pitvorcová           98                                3.

      Elizabeth Bartošová         91                                4.

      Matej Satina                    79                                 5.

      3. ročník   Celkový počet bodov 210

       

      Samuel Katreňák           161                                1.

       

      Šimon Mušák                 128                                2.

      Kamila Lešková             120                                3.

      Timotej Loduha             119                                 4.

      Rebeca Blahová           112                                 5.

      4. ročník   Celkový počet bodov 210

       

      Matej Markovič              125                                1.

       

      Adela Mušáková           120                                 2.

      Marcelka Vráblová        119                                 3.

      Oliver Žiak                    118                                 4.

      Samuel Klinovský         116                                 5.

     • Mikulášska besiedka

     • 3. decembra sa nedeľné popoludnie nieslo v mikulášskej atmosfére. Deti si mohli v tvorivých dielňach vytvoriť  rôzne vianočné dekorácie a vyzdobiť si perníky. Neskôr v DKT vystúpili so svojím programom, za ktorý boli odmené Mikulášom darčekmi  a spoločne s jeho pomocníkmi rozsvietili vianočný stromček pred Pamätnou izbou. Domov odchádzali s darčekmi, výrobkami a rozžiarenými očkami.

       

     • Žijeme zdravo

     • V mesiaci november sme sa  škole zaoberali zdravým životným štýlom. Spoločnými rozhovormi a tvorením zdravých pokrmov sme sa učili, ako zdravo žiť. Zamerali sme sa na tvorbu jednoduchých nátierok, koláčikov, nápojov a ovocných maškŕt, ktoré sme hneď zjedli. Všetkým veľmi chutnalo.

     • Projekt - Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu, v ktorom sme mali za úlohu vytvoriť a vymeniť si záložky do knihy so školou z Českej republiky. Témou bol - Tajuplný svet knižných príbehov. Vytvorili sme rôzne záložky na danú tému, pracovali sme na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj v školskom klube. Našou partnerskou školou v tomto projekte bola ZŠ a MŠ Březnice, okres Zlín. Navzájom sme si poslali záložky, ktoré obe školy veľmi potešili. Žiakom sa záložky od kamarátov veľmi páčili. 

      zalozka_(1).pdf​​​​​​​

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Október sa niesol  aj v aktivitách zameraných – k MESIACU  ÚCTY K STARŠÍM. Našu školu navštívili členovia folklórnej skupiny Konopa a pani Janovcová, ktorí naším žiakom porozprávali o ich detstve, ako sa žilo v tej dobe, čo museli všetko robiť, aké hry sa hrávali, aké povinnosti mali, o škole, hračkách a iných zaujímavostiach. Pani Janovcová nám prečítala peknú povesť z nášho regiónu a členovia Konopy  zaspievali rôzne piesne. Doniesli aj detské kroje, ktoré si mohli deti vyskúšať. Všetky deti sa zapojili do spevu ľudových piesní  a predviedli svoje spevácke zručnosti. Veľké poďakovanie patrí p. Janovcovej, p. Guričanovej, p. Leškovej a pánovi Mušákovi za príjemné spestrenie vyučovania.

       

    • Jesenná tvorba
     • Jesenná tvorba

     • Počas októbra sme sa zamerali na využitie jesenných plodov a rôznych prírodnín. Vytvorili sme rôzne dekorácie, postavičky, kytičky, šarkanov a iné veci, ktoré sme vystavili na výstave jesenných plodov v našej škole. Výstava sa konala v nedeľu v popoludňajších hodinách. Všetci si mohli pozrieť krásne výrobky žiakov, ale aj rodičov, ktorí sa zapojili v škôlke do súťaže o najkrajší výtvor z plodov jesene. Organizáciu výstavy zabezpečovali pani dôchodkyne z organizácie JDS, ktorým patrí veľké poďakovanie.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu v DKT Dohňany. Koncert bol zameraný na známe ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, sprevádzaná hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. Zapojili sa aj žiaci našej školy, ktorí si zaspievali ľudové piesne. Bolo to zaujímavé, pekné a poučné podujatie.

       

       

     • Európsky týždeň športu

     • Piatkové dopoludnie  28. 09. 2017 spestril a športového ducha navodil „ Švihadlový maratón „ ktorý sa uskutočnil v našej škole. Dievčatá a chlapci urobili niečo pre svoje zdravie a zapojili sa do skákania cez švihadlo.  Zmerali sme si sily v skákaní na švihadle počas jednej vyučovacej hodiny. Pripojili sa k nám aj deti MŠ a počas pobytu vonku skákali cez pevné švihadlo.

      Pozitíva skákania cez švihadlo:

      • posilníš svaly rúk, chrbta, ramien a hrudníka
      • posilníš brušné svalstvo
      • vylepšíš si fyzickú kondíciu
      • posilníš kardiovaskulárny systém
      • zlepšíš koordináciu tela
      • za 10 minút skákania spáliš 110 - 130 kalórií
      • 5 minút skákania je ako 20 minút behania

      Z každej triedy sme vybrali najlepších skákačov a urobili rebríček víťazov:

      Markovič

      1820

      Markovičová

      700

      Bartošová

      600

      Satina

      588

      Blahová

      479

      Cíbiková

      462

      Vráblová

      462

      Loduha

      313

      Čviriková

      139

      Drahniaková

      126

      Kafka

      100

      Macháčová

      100

      prvaci(1).xlsx  ,  druhaci(1).xlsx   tretiaci(1).xlsx   svrtaci(1).xlsx

      Foto