• Fotenie detí.

     • Vážení rodičia .

      Dostali sme ponuku odfotiť vaše dieťa a vytvoriť obraz na prírodnom plátne o veľkosti 40 x30 , 20x27. Bližšie informácie dostanete v letáčiku, ktorý dostanú vaše deti . Záväzne prihláste dieťa na fotenie a letáčik vráte pani učiteľke v triede.

      Fotenie bude 02.03.2021

     • Testovanie

     •  V súvislosti s  epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021nasledovne:

      Platnosť testov –zákonných zástupcov žiakov a detí, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU.

      Testy –  musia sa dať otestovať  zákonní zástupcovia dieťaťa či žiaka, ktorí s ním žijú v   spoločnej domácnosti.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov.

      Čestné prehlásenie a kópiu testu môžete posielať elektronicky cez rodičovské konto časť žiadosti. / poslať do pondelka ráno 7,00 hod./

       Na základe dohody so zriaďovateľom  bude testovanie pre zákonných zástupcov žiakova detí v nedeľu 21.februára  2021 od 8-18 hod (prestávka 12-13 hod) v Dome kultúrnych tradícii Dohňany. Budú zriadené dve odberové miesta - jedno pre občanov obce Dohňany a druhé pre občanov s pobytom mimo obce. Bližšie informácie samozrejme zverejníme😉

     • Od 8. 2. 2021 OTVORENÁ prevádzka MŠ a I. stupňa ZŠ

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva a zriaďovateľa Obec Dohňany  bude otvorená prevádzka materskej školy a I. stupňa ZŠ od 8. februára 2021.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test (antigénový alebo PCR) zákonných zástupcov MŠ, ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,

      - testovanie antigénovými testami sa uskutoční: 

      v nedeľu 7. februára 2021 v DKT Dohňany  od 8,00 - 18,00 hod.

      Prevádzka MŠ a ŠKD je :

      od 6.00 hod. - 16.00 hod..

      Čestné vyhlásenie    Cestne_vyhlasenie.docx

      Rodičia, ktorí sa rozhodnú dieťa nechať doma - nemajú možnosť poberať pandemickú OČR! 

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 a súhlasu zriaďovateľa otvárame od 25.1.2021 materskú školu a školský klub detí  len pre deti MŠ a žiakov 1.-4.ročníka, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti a žiakov rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. V 1.- 4. ročníku základnej školy naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

      • Prevádzka MŠ bude v tomto období od 6:00 do 16:00 hod.
      • Prevádzka ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude v tomto období od 7:00 do 15:30 hod. Zabezpečíme, aby sa žiaci v ŠKD zúčastňovali na dištančnom vyučovaní.
      • Stravovanie detí a žiakov je taktiež zabezpečené.
      • Pri vstupe do MŠ a ŠKD je potrebné predložiť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
      • Záujem o prevádzku materskej školy a prevádzku ŠKD nahláste, prosím, riaditeľke školy ZŠ s MŠ , alebo na telefónnom čísle: 09117474438, alebo mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk , prihlásením na edupage.  do 24.01.2021.

      VyhlásenieVyhlasenie-zakonneho-zastupcu_2021.docx

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 a súhlasu zriaďovateľa otvárame od 18.1.2021 materskú školu a školský klub detí  len pre deti MŠ a žiakov 1.-4.ročníka, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti a žiakov rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. V 1.-4. ročníku základnej školy naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

      • Prevádzka MŠ bude v tomto období od 6:00 do 16:00 hod.
      • Prevádzka ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude v tomto období od 7:00 do 15:30 hod. Zabezpečíme, aby sa žiaci v ŠKD zúčastňovali na dištančnom vyučovaní.
      • Stravovanie detí a žiakov je taktiež zabezpečené.
      • Pri vstupe do MŠ a ŠKD je potrebné predložiť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
      • Záujem o prevádzku materskej školy a prevádzku ŠKD nahláste, prosím, riaditeľke školy ZŠ s MŠ , alebo na telefónnom čísle: 09117474438, alebo mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk , prihlásením na edupage.  do 15.01.2021.

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa v prílohe: Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_2021.docx docx

     • Oznam

     • Vážení rodičia, dostali sme novú informáciu na používanie SMARTBOOK

      Je tu nová verzia SmartBooks!STARÁ VERZIA ešte dosluhuje na kontrolu starých domácich úloh učiteľmi.

      Pre vás sa mení len prihlasovanie a nemusíte mať už program nainštalovaný v počítači.

      Prihlasovať sa budete cez odkaz na našej stránke ako sa prihlasujete na Bezkriedy alebo ALftesty. Prihlasovacie meno a heslo sa nemení. Odkaz je už na našej stránke v položke žiaci a rodičia.

     • Otvorenie MŠ

     • Informácie o otvorení MŠ od 11.01.2021

       

      Základná škola s materskou školou Dohňany oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ bude obnovená od 11.01.2021 s nasledovným obmedzením: na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie bude prevádzka MŠ obmedzená od 11.1.2021 do 15.1.2021 podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

      Do materskej školy môžu nastúpiť výlúčne deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorých povaha práce neumožňuje výkon práce z domu - t. j. rodičov, ktorí nie sú na materskej dovolenke, nezamestnaní a nepracujú z domu. Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa zákonných zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

      Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Žiadame rodičov, aby do štvrtka, 07.01.2021 do 16:00 hod. nahlásili záujem o návštevu dieťaťa v MŠ. Záujem nahláste, cez sms na tel. č. +421911 747 438 (meno a priezvisko dieťaťa - áno / nie) - vyberte iba 1 možnosť´, cez edupage prihlasovanie na akciu.

      Podľa usmernení MŠVVaŠ má zákonný zástupca nárok od 11. do 18. januára 2021 na vyplatenie pandemickej OČR. 

      Ak dieťa do MŠ nepríde, nie je nutné vyplniť formulár a nemusíte dieťa ani ráno 11.1.2021 odhlasovať.

     • Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu boli ministrom školstva vydané nasledovné pokyny týkajúce sa vyučovania v najbližších dňoch:

      * od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,

      * od 18. januára sa otvoria materské školy, obnoví sa aj prezenčný vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov.

      Testovanie formou antigénových testov bude realizovať zriaďovateľ školy – Obec Dohňany.  Tento víkend - sobota, nedeľa - 09. a 10. január 2021. Budú dve odberné miesta v Dome kultúrnych tradícii Dohňany.

      Prosíme rodičov, aby sa dali otestovať, nakoľko je to jedna z podmienok otvorenia školy a plynulého priebehu vyučovacieho procesu na Základnej škole s materskou školou Dohňany .

      * po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime, ako aj prvý stupeň základných škôl.

      Podľa aktuálnych informácií majú rodičia žiakov prvého stupňa v týždni od 11.01. do 18.01. 2021 nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      Veríme, že chápete stav súčasnej pandemickej situácie, ktorá sa momentálne nevyvíja priaznivo. Musíme operatívne (niekedy bohužiaľ z hodiny na hodinu) reagovať na všetky rozhodnutia, usmernenia a nariadenia RÚVZ, ministerstva školstva SR a zriaďovateľa školy.

      Ďakujem za porozumenie a vzájomnú spoluprácu.

       

     • Projektové obdobie – Mikuláš, Vianoce

     • Projektový týždeň „Mikuláš a Vianoce“ sme si predĺžili až do 18.12.2020. Počas tohto obdobia sme sa venovali tematickým prácam súvisiacim s mikulášskymi tradíciami a vianočnými sviatkami. Hneď v úvode sme vyrábali vianočné priania pre DSS Chmelinec Púchov. Pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou sa v tomto roku neuskutočnili spoločné tradičné Mikulášske tvorivé dielne pre deti, ale tvoreniu sme sa venovali v rámci jednotlivých tried i v ŠKD. Vyzdobili sme si okná vystrihovačkami, vo vestibule nainštalovali zimnú výzdobu a vianočný stromček. V tomto roku sme vyrobili veľké kartónové dekorácie sobov so sánkami a mrazivú pani Zimu. Deti usilovne vyrábali vianočné ozdoby na stromček, pozdravy, aranžovali ikebany z ihličia, tvorili rôzne drobné i väčšie dekorácie a darčeky pre blízkych. Postupne si rozbaľovali vrecúška so sladkosťami z adventného stromčeka. Vianočná nálada a atmosféra nás sprevádzala aj počas vyučovania, počúvali sme koledy, čítali o Vianociach a vianočných tradíciách, pozerali rozprávky, riešili vianočné úlohy, vymýšľali veršíky a vianočné priania. Už sa všetci tešíme na vianočné dni. Krásne Vianoce všetkým!

     • Vianočné prázdniny

     • Základná škola s materskou školou Dohňany oznamuje žiakov, že Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začne v pondelok 11. januára 2021.

      Od 21. decembra 2020 do 8. januára 2020 sa prerušuje prevádzka materskej školy. Materská škola obnoví  prevádzku materskej školy  11. januára 2021.  

                                                                                                     Mgr. Katarína Miškárová

                                                                                                       riaditeľka školy

      2020-12-14-145504-Rozhodnutie_M___-_11.12..pdf

    • Mikuláš v škôlke
     • Mikuláš v škôlke

     • Do galérie Mikuláš v škôlke boli pridané fotografie.

      Do našej materskej škôlky v piatok 4.12. zavítal Mikuláš. Deti sa na neho veľmi tešili a pripravili si pre neho rôzne básničky a pesničky. Keďže Mikulášovi, anjelikovi a čertovi sa to páčilo, všetky deti odmenil darčekom. Pripájame niekoľko fotografií z tohto dňa.

    • Som zdravý a silný
     • Som zdravý a silný

     • Do galérie Som zdravý a silný boli pridané fotografie.

                  

      V mesiaci november sme s deťmi plnili projekt: Som zdravý a silný.

       

      Cieľom bolo motivovať deti k zvýšenému záujmu o  vlastné zdravie a o zdravý životný štýl.

       

      Identifikovali typické znaky ochorenia a zdravia  /corona vírus a opatrenia- hygiena, dezinfekcia, rúško, bezpečné rozostupy - hravou formou.

      Deti sa učili ako sa zdravo stravovať, čo robiť pre to, aby sme boli zdraví - primerané oblečenie, športovanie, prechádzky v lese. Prakticky si to vyskúšali, zabavili sa aj pri interaktívnej tabuli interaktívnymi hrami – Žijeme zdravo, rozprávkami- Chorý medvedík, Doktor Jajbolito, Bol raz jeden život, Murko a Hanička a iné. Staršie deti zahrali divadielko - Ako psíček s mačičkou piekli tortu. Kreslili, maľovali, strihali a lepili. Do výtvarných prác zakomponovali námety so zdravou výživou. Rodičia si mohli vymeniť  zdravé recepty, ktoré priniesli deti do MŠ na nástenku.

      Počas dištančného vzdelávania za zapojili do projektu takmer všetky deti. Nakreslili a namaľovali, ako si predstavujú coronavírus a boj proti nemu.

       

       

       

     • Projektová úloha - Som zdravý a silný

     • V mesiaci november sme sa venovali projektovej úlohe Som zdravý a silný. V súčasnej celosvetovej situácii pandémie si ešte väčšmi uvedomujeme hodnotu zdravia.  Cieľom projektu bolo realizovať s deťmi aktivity, ktoré slúžili na prehĺbenie ich poznatkov o zdravom životnom štýle, psychohygiene a posilňovanie vzťahu k športu a aktívnemu štýlu života. S deťmi sme sa v rámci vyučovania i počas činnosti ŠKD venovali témam hygieny a čistoty, zdravého stravovania, etikete stolovania či pozitívnym účinkom športu a oddychu na psychiku človeka. Deti si prostredníctvom čítania s porozumením, hravých aktivít, nametových hier, tvorivých činností či pracovných listov upevňovali svoje poznatky o danej téme. Fotografickú dokumentáciu z realizovania aktivít si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

     • Výsledky krajského kola!

     • Štvrtá trieda ZŠ s MŠ Dohňany skončila v krajskom kole súťaže Jesenný WocaBee šampionát na 2.mieste. Krajské kolo prebiehalo od 17.11.-20.11.2020.  Krásny úspech.  Blahoželáme!