• Výlet

     • V tomto školskom roku sme sa boli pozrieť do Trenčína na Trenčiansky hrad a do múzeua v Župnom dome. Deťom sa všetko páčilo, pozorne počúvali výklad sprievodcov a získavali nové informácie. 

     • Netradičný deň MDD v škole

     • 1. júna si naši štvrtáci pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov. Pripravili netradičné športové odpoludnie plné rôznych súťaži. Nakoniec vyhodnotili najlepších spolužiakov z každej triedy a odmenili ich maličkým darčekom. Víťazom gratulujeme a ďakujeme štvrtákom za pekný deň.

     • Koncert

     •  W. A. Mozart deťom – Bastien a Bastienka, hudobno - vzdelávací program. Veľmi pekná skrátená detská verzia známej opery Wolfganga Amadea Mozarta v slovenskom jazyku.

     • Na bicykli do školy

     •  

       

       

      Celý týždeň mohli žiaci a škôlkári prísť do školy na bicykli, kolobežke, korčuliach a získať pečiatku na kartu Petra Sagana. Na základe týchto pečiatok boli v závere týždňa odmenení zdravou, ale aj sladkou odmenou. Počas tohto cyklistického týždňa sme mali aj súťaž v bicyklovaní v jednotlivých kategóriach, kde si deti zmerali svoje cyklistické zručnosti.

     • DIVADLO

     • 9.5. sme mali divadelné predstavenie o mimozemšťanoch, ktorí nám pripomenuli, že si máme chrániť našu planétu pred znečisťovaním odpadom.

     • DEŇ MATIEK

     • Tradičným vystúpením na DEŇ MATIEK potešili naši škôlkari a školáci svoje mamičky, babičky a príbuzných počas prvej májovej nedele.

     • DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

     • Predstavenie JANKO A MARIENKA - čarovná klasika v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti, sa deťom veľmi páčilo.

     • Zápis prvákov

     • Minulú stredu buduci prváčikovia ukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení rôznych úloh. Všetci ich úspešne zvládli a v novom školskom roku sa stretneme v počte 17. Prajeme Vám veľa úspechov!

     • Slávik

     • Vyhodnotenie školského kola speváckej súťaže SLÁVIK:

      1. a 2. ročník - Veronika Chalaňová, Viktorka Drahniaková , Karinka Kubenová.

      3. a 4. ročník - Adelka Mušáková, Alex Drahniak, Eliáš Fedor.

      Všetkým blahoželáme!

     • BESEDA S POLICAJTKOU

     • 11.4. 2018 sme mali v našej škole besedu s pani policajtkou, ktorá žiakom pripomenula základné pravidlá správania sa na ceste, chodníku a pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Beseda bola pútavá a deti sa aktívne zapájali do diskusie.


     • Zápis do1. ročníka

     • Prečo dať dieťa práve do našej školy?

       

      1. Blízkosť – najbližšie k Vášmu bydlisku   - vaše dieťa nemusí cestovať autobusom. Spomeňte si, keď musíte s dieťaťom vyjsť v silnom vetre či mraze, fujavici či daždi? Milé mamičky, Vy najčastejšie odprevádzate svoje ratolesti do školy. Neraz sa musíte postarať ešte o mladšie dieťa. Ráno je Vám vzácna každá chvíľka. Ušetrite si čas tým, že dieťa zapíšete pre Vás do najbližšej kvalitnej školy. Veď aj popoludní treba zájsť po neho.

      2. Bezpečnosť – dostať sa do budovy školy bez toho, aby ste museli prechádzať cez frekventovanú cestnú komunikáciu. Samostatnejšie deti prichádzajú do školy bez doprovodu už od prvých týždňov školskej dochádzky.

       

      • Vaše dieťa už zo škôlky dôverne pozná budovu školy aj pani učiteľky, nemá teda strach z niečoho nového;
      • Vášmu dieťaťu môže učiteľ v malom kolektíve detí v triede venovať oveľa viac času!

       Čo ponúka naša škola:

      • kvalitnú výchovu a vzdelávanie, tvorivú atmosféru, moderné vyučovacie metódy,
      • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,
      • moderné vybavenie tried – v každej je PC, dataprojektor, prehrávač CD a DVD,
      • vyučovanie pomocou interaktívnej tabule,
      • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
      • odbornú starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením  (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, telesné postihnutie,...) - asistent učiteľa,
      • alternatívne vyučovacie postupy,
      • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka,
      • zavedenie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu od 1. ročníka,
      • počítačovú učebňu (14 počítačov), internet
      • telocvičňu, školský areál, multifunkčné športové ihrisko,
      • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových krúžkoch podľa záujmu detí (napr. športový, šikovníček,  ekoturistický, hravá angličtina), 
      • pedagóga voľného času,
      • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
      • možnosť absolvovať  plavecký výcvik,
      • možnosť absolvovať „Školu v prírode“,
      • školskú knižnicu otvorenú denne počas vyučovania,
      • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni (celodenný pitný režim, mliečna desiata, ovocie, obed),
      •  rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Šarkaniáda, Mikulášsky deň, Pasovačka prvákov, Deň Zeme, tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, aktivity v rôznych projektoch, prednášky,...
      1. Je na rodičoch, ako sa rozhodnú, škola im ponúka možnosť objednania zošito, učebníc z anglického jazyka a pomôcok na výtvarnú výchovu, vyjde to lacnejšie, ako keď si ich kúpia samostatne. Pripravíme tak pre deti rovnaké podmienky na prácu v škole.
      2. Obecné zastupiteľsto a starosta obce sa rozhodli podporiť rodiny budúcich prváčikov finančným príspevkom vo výške 100 €. Finančný príspeok poskytne obec Dohňany každému prváčikovi, ktorí nastúpi prvého septembra do našej Dúhoej školy.
      3. „Snažíme sa pomôcť rodičom žiako aspoň čiastočne pokryť ich výdavky, ktoré sú spojené s nástupom do školy“ uviedol starosta obce Ing. Milan Panáček.
      4. Podľa neho ide finančnú podporu, za ktorú môžu rodičia deťom kúpiť potrebné ybavenie do školy.
     • Zápis do materskej školy

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ v uvedenom termíne, vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára rodičia dieťaťa doručia do MŠ vo vyššie uvedenom termíne – do 15. mája 2018 .

      Podmienky prijatia:

      1. vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,
      2. do MŠ budú prednostne prijaté deti, ktoré:
       • dovŕšili piaty, šiesty rok veku
       • majú odloženú školskú dochádzký

      Žiadame rodičov, aby akceptovali uvedený termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok  2018/2019, ktorý je v zmysle platnej legislatívy.

      Po uvedenom termíne bude evidencia žiadostí ukončená.

     • BESEDA

     • V rámci mesiaca knihy bola v našej škole beseda s Matejom Zámečníkom, autorom knihy Nakresli si príbeh. Porozprával o tom, čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril takúto knihu a ako vznikala. Kniha je plná príbehov o rôznych zvieratkách. Ilustrátormi sa majú stať čitatelia, ktorí si vytvoria vlastné obrázky priamo do knihy. Deti si vypočuli jeden príbeh od autora a nakreslili podľa vlastnej fantázie ilustráciu. Matej Zámečník si vybral najlepšie a odmenil najlepších ilustrátorov. Veríme, že táto kniha sa stane vhodným darčekom pre viaceré deti, aby rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť a fantáziu pri vytváraní ilustrácií.

     • Vynášanie Moreny

     • Dnes sme slávnostne ukončili projektový týždeň vynesením Moreny. Spoločnými silami sme zahnali zimu a veríme, že nás čakajú už len teplé a  slnkom zaliate jarné dni. Dlhým sprievodom školákov, škôlkárov, ale aj ďalších známych, ktorí sa k nám pripojili, sme sa presunuli od základnej školy na hlavný most v obci. Počas sprievodu sme spievali rôzne pesničky a hovorili riekanky. Hudobne nás doprevádzal na ozembuchu pán Alojz Klinovský, ktorý sa zapojil do programu a veľmi mu ďakujeme. Jeho spoločníkmi boli  žiaci s ďalšími ozembuchmi. Na moste sme sa rozlúčili s Morenou, zapálili ju a hodili do vody. Akcia bola veľmi pekná, počasie nám prialo a priviedlo veľa divákov. Veríme, že sa im akcia páčila. Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu Dohňany, spolu s pánom starostom Ing. Milanom Panáčkom, ktorý nás podporil a propagoval našu akciu, miestnym hasičom, Nikolke Satinovej, Jozefovi Matyšákovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili a dohliadali na našu bezpečnosť, ale aj verejnosti, ktorá nás podporila svojím záujmom.

     • Týždeň kroja v našej škole

     • Tento týždeň bol zameraný na ľudové zvyky a tradície pred a počas veľkonočných sviatkov. Žiaci i zamestnanci školy chodili oblečení v ľudových krojoch, prípadne s nejakým folklórnym prvkom na odeve a vlasoch. Na hodinách sme sa rozprávali o tom, ako kedysi ľudia žili, čo si obliekali, hrali sa, aké zvyky mali a podobne. Veľmi pekne to žiakom prišla so svojimi spolužiačkami prezentovať Nikolka Satinová. V krásnom svadobnom kroji porozprávala o všetkom, čo s ním súviselo.Tiež deti podnecovala k tomu, aby si vážili naše kroje a nehanbili sa ním prezentovať na verejnosti. Predviedli aj moderné oblečenie s prvkami folklóru. Deťom sa prezentácia veľmi páčila. Ďalším milým hosťom bol pán Ján Mušák, ktorý sa podujal na pletenie korbáčov pre chlapcov, ale aj dievčatá. Deti videli, že to nie je také jednoduché. Teta Oľga Čviriková pripravila pre deti krásne medovníčky za odmenu.   Veľmi pekne ĎAKUJEME PÁNOVI JÁNOVI MUŠÁKOVI, OĽGE ČVIRIKOVEJ  A NIKOLKE SATINOVEJ so spolužiačkami za krásne spestrenie nášho projektového týždňa. V tomto týždni sme vyrobili veľa výrobkov k veľkonočnému obdobiu, učili sa piesne o Morene a robili rôzne aktivity. 

      Na záver projektového týždňa o krojoch boli všetci žiaci, ktorí chodili celý týždeň tematicky oblečení, odmenení milou odmenou.

       

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Počas projektového týždňa sme mali v škole aj školské kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, v ktorom deti recitovali básne v tradičných krojoch.

      V kategórii 1. a 2. ročník sa umiestnili: 1. Viktorka Drahniaková, 2. Nelka Baniarová, 3. Viktorka Pitvorcová.

      V kategórii 3. a 4. ročník sa umiestnili: 1. Rebeca Blahová,2. Alexander Drahniak, 3. Karolínka Cibíková.

      Všetkým blahoželáme! 

     • Milá návšteva

     • V projektovom týždni o krojoch nás milo prekvapili žiaci, ktorí opustili našu školu v minulých rokoch. Piataci aj šiestačky sa prišli pozrieť a zaspomínať na našu školu. Niektorých sme hneď zapojili do recitačnej súťaže, v ktorej tvorili členov poroty. Ďalej navštívili všetky triedy a pani učiteľky, ktorým porozprávali o tom, ako sa im darí. Sme veľmi radi, že NAŠI ŽIACI nezabúdajú a s radosťou sa vracajú k nám. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

     • Škôlkári u prvákov

     • V minulom týždni našich prvákov navštívili počas vyučovania predškoláci, ktorí sa prišli pozrieť na svojich kamarátov. Vyskúšali si školské lavice, pozreli si priebeh vyučovania, do ktorého sa aj zapojili. Na záver dostali medaily, pamätný list, sladkosti a šlabikár. Prajeme im veľa úspechov na zápise a tešíme sa na VÁS.