• Pytagoriáda

     • 13.3. sa zúčastnili naši žiaci okresného kola Pytagoriády v ZŠ Gorazdova, Púchov. 

      Krásné druhé miesto získal Timotej Loduha z druhého ročníka s celkovým počtom 23 bodov.

      Samuel Katreňák, Matej Markovič, Adelka Mušáková boli ďalšími žiakmi, ktorí úspešne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme!

     • 2 % z daní

     •                     Milí rodičia a priatelia školy,  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov. Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2%  zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

     • Neposlušná Alica

     • Nový polrok sme začínali divadelným predstavením o Alici, ktorá bola neposlušná a nechcela dodržiavať pravidlá rannej hygieny. Deti jej dobre poradili a zapájali sa do priebehu predstavenia.

     • KARNEVAL

     • Veselá zábava, tanec a spev sa niesli celou školou počas štvrtkového dopoludnia. V škôlke i v škole sa objavili rôzne postavičky z rozprávok a filmov, ktorých kostýmy si obliekli naši žiaci a škôlkári. Všetci sa výborne zabávali.

     • Všetkovedko

     • V tomto školskom roku sme sa  zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže O najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  Všetkovedko. V silnej konkurencii 17985 žiakov 2. až 4. ročníka sa naši žiaci nestratili. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do získavania nových vedomostí vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Zároveň patrí poďakovanie Občianskemu združeniu rodičov ktoré našim žiakom zaplatilo štartovné. ĎAKUJEME!

      2. ročník   Celkový počet bodov 168

      Meno                             Body                         Poradie

      Barborka Komárová       149                                1.

      Zara Markovičová          112                                 2.

      Viktória Pitvorcová           98                                3.

      Elizabeth Bartošová         91                                4.

      Matej Satina                    79                                 5.

      3. ročník   Celkový počet bodov 210

       

      Samuel Katreňák           161                                1.

       

      Šimon Mušák                 128                                2.

      Kamila Lešková             120                                3.

      Timotej Loduha             119                                 4.

      Rebeca Blahová           112                                 5.

      4. ročník   Celkový počet bodov 210

       

      Matej Markovič              125                                1.

       

      Adela Mušáková           120                                 2.

      Marcelka Vráblová        119                                 3.

      Oliver Žiak                    118                                 4.

      Samuel Klinovský         116                                 5.

     • Mikulášska besiedka

     • 3. decembra sa nedeľné popoludnie nieslo v mikulášskej atmosfére. Deti si mohli v tvorivých dielňach vytvoriť  rôzne vianočné dekorácie a vyzdobiť si perníky. Neskôr v DKT vystúpili so svojím programom, za ktorý boli odmené Mikulášom darčekmi  a spoločne s jeho pomocníkmi rozsvietili vianočný stromček pred Pamätnou izbou. Domov odchádzali s darčekmi, výrobkami a rozžiarenými očkami.

       

     • Žijeme zdravo

     • V mesiaci november sme sa  škole zaoberali zdravým životným štýlom. Spoločnými rozhovormi a tvorením zdravých pokrmov sme sa učili, ako zdravo žiť. Zamerali sme sa na tvorbu jednoduchých nátierok, koláčikov, nápojov a ovocných maškŕt, ktoré sme hneď zjedli. Všetkým veľmi chutnalo.

     • Projekt - Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu, v ktorom sme mali za úlohu vytvoriť a vymeniť si záložky do knihy so školou z Českej republiky. Témou bol - Tajuplný svet knižných príbehov. Vytvorili sme rôzne záložky na danú tému, pracovali sme na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj v školskom klube. Našou partnerskou školou v tomto projekte bola ZŠ a MŠ Březnice, okres Zlín. Navzájom sme si poslali záložky, ktoré obe školy veľmi potešili. Žiakom sa záložky od kamarátov veľmi páčili. 

      zalozka_(1).pdf​​​​​​​

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • Október sa niesol  aj v aktivitách zameraných – k MESIACU  ÚCTY K STARŠÍM. Našu školu navštívili členovia folklórnej skupiny Konopa a pani Janovcová, ktorí naším žiakom porozprávali o ich detstve, ako sa žilo v tej dobe, čo museli všetko robiť, aké hry sa hrávali, aké povinnosti mali, o škole, hračkách a iných zaujímavostiach. Pani Janovcová nám prečítala peknú povesť z nášho regiónu a členovia Konopy  zaspievali rôzne piesne. Doniesli aj detské kroje, ktoré si mohli deti vyskúšať. Všetky deti sa zapojili do spevu ľudových piesní  a predviedli svoje spevácke zručnosti. Veľké poďakovanie patrí p. Janovcovej, p. Guričanovej, p. Leškovej a pánovi Mušákovi za príjemné spestrenie vyučovania.

       

    • Jesenná tvorba
     • Jesenná tvorba

     • Počas októbra sme sa zamerali na využitie jesenných plodov a rôznych prírodnín. Vytvorili sme rôzne dekorácie, postavičky, kytičky, šarkanov a iné veci, ktoré sme vystavili na výstave jesenných plodov v našej škole. Výstava sa konala v nedeľu v popoludňajších hodinách. Všetci si mohli pozrieť krásne výrobky žiakov, ale aj rodičov, ktorí sa zapojili v škôlke do súťaže o najkrajší výtvor z plodov jesene. Organizáciu výstavy zabezpečovali pani dôchodkyne z organizácie JDS, ktorým patrí veľké poďakovanie.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu v DKT Dohňany. Koncert bol zameraný na známe ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, sprevádzaná hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. Zapojili sa aj žiaci našej školy, ktorí si zaspievali ľudové piesne. Bolo to zaujímavé, pekné a poučné podujatie.

       

       

     • Európsky týždeň športu

     • Európsky týždeň športu - Obrázok 1

      Piatkové dopoludnie  28. 09. 2017 spestril a športového ducha navodil „ Švihadlový maratón „ ktorý sa uskutočnil v našej škole. Dievčatá a chlapci urobili niečo pre svoje zdravie a zapojili sa do skákania cez švihadlo.  Zmerali sme si sily v skákaní na švihadle počas jednej vyučovacej hodiny. Pripojili sa k nám aj deti MŠ a počas pobytu vonku skákali cez pevné švihadlo.

      Pozitíva skákania cez švihadlo:

      • posilníš svaly rúk, chrbta, ramien a hrudníka
      • posilníš brušné svalstvo
      • vylepšíš si fyzickú kondíciu
      • posilníš kardiovaskulárny systém
      • zlepšíš koordináciu tela
      • za 10 minút skákania spáliš 110 - 130 kalórií
      • 5 minút skákania je ako 20 minút behania

      Z každej triedy sme vybrali najlepších skákačov a urobili rebríček víťazov:

      Markovič

      1820

      Markovičová

      700

      Bartošová

      600

      Satina

      588

      Blahová

      479

      Cíbiková

      462

      Vráblová

      462

      Loduha

      313

      Čviriková

      139

      Drahniaková

      126

      Kafka

      100

      Macháčová

      100

      prvaci(1).xlsx  ,  druhaci(1).xlsx   tretiaci(1).xlsx   svrtaci(1).xlsx

      Foto

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 a IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 a IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

     • 4. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných žiakov, rodičov, pedagógov, pána starostu Ing. Milana Panáčka, pána farára Mgr. Antona Gavlasa a ostatných. Pani riaditeľka i pán starosta svojím príhovorom povzbudili všetkých do nasledujúceho roku a popriali im veľa úspechov. Peknými básňami a hrou na flaute sa zapojili i štvrtáci a prváčka. Súčasne s otvorením školského roka sa konala aj imatrikulácia prváčikov, ktorí boli slávnostne prijatí za riadnych žiakov školy. Prijatiu predchádzali rôzne úlohy, ktoré mali pre nich pripravené štvrtáci. Prváčikovia všetko hravo zvládli a pani riaditeľka ich  prijala do školy. Pán starosta im odovzdával pamätné listy a pán farár medaily. Všetko spečatili slávnostným sľubom a svojimi odtlačkami palcov. Všetkým prajeme veľa úspechov v novom školskom roku.

     • Oznam o zmene mesačného poplatku za MŠ

     • Oznam o zmene mesačného poplatku za MŠ - Obrázok 1      Milí rodičia,
      dňa 21.08.2017 bolo obecným zastupiteľstvom Obce Dohňany  schválené nové všeobecne záväzné nariadenia o  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

      Zmena poplatku za materskú školu,
        
      V zmysle §28 zákona č. 245/2008Z.z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Dohňany   prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 15,00 EUR/mesiac
       
      Číslo účtu na platbu povinného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ:
      PRIMA BANKA SK09 5600 0000 0072 0030 1002

      Variabilný symbol : určený riaditeľkou školy / platí z predchádzajúceho školského roka /
       Tento príspevok sa uhrádza  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
      Prvá platba v mesiaci septemer.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

     • 30. júna  sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných, hosťa pána farára Mgr. A. Gavlasa, zhodnotila prácu žiakov počas školského roka, vyhodnotila rôzne súťaže, zbery a ocenila žiakov za ich správanie a výsledky v škole. Do galérie najlepších žiakov školy  bola vybraná žiačka štvrtého ročníka Viktorka Satinová. Pani riaditeľka všetkým popriala veľa úspechov a príjemné prázdniny.  Svojím vystúpením prispeli aj Viktorka Štefancová a Adelka Mušáková. Krátkym programom sa rozlúčili aj štvrtáci, ktorí sa poďakovali triednej učiteľke, pani riaditeľke a všetkým pedagógom za vedomosti a zručnosti, ktoré ich naučili. Prajeme im veľa úspechov v nových školách a všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin. 

    • Olympiáda
     • Olympiáda

     • Posledná streda v tomto školskom roku sa niesla opäť v športovom duchu. Už tradične naši žiaci bojovali v rôznych športových disciplínach o medaily a poháre. Najvyšším ocenením bol putovný pohár riaditeľky školy. Každá disciplína bola zvlášť ocenená medailami, následne v dvoch kategóriách boli vyhodnotení super víťazi, ktorí získali poháre.

      I. kategória športovcov:

      1. miesto –  Rebeca Blahová – 2. ročník

      2. miesto – Barborka Komárová – 1. ročník

      3. miesto – Marek Vričan – 2. ročník

       

      II. kategória športovcov:

      1. miesto – Šimon Lichvár – 4. ročník

      2. miesto – Laura Barancová – 4. ročník

      3. miesto – Viki Satinová – 4. ročník.

       Putovný pohár p. riaditeľky školy získal Šimon Lichvár zo 4. ročníka.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Koncoročný výlet
     • Koncoročný výlet

     • Výnimočné kultúrno - náučné podujatie Detské dni svätého Huberta v areáli Múzea vo Svätom Antone sme navštívili vo štvrtok. Koncoročný výlet si deti užili hravou, ale i náučnou formou.
      Lesníci, poľovníci a študenti zo SOŠL v Banskej Štiavnici, nám robili sprievodcov a sprevádzali nás po stanovištiach, kde sa žiaci dozvedeli všetko o prírode, zabavili sa, zasúťažili si, ale aj sa naučili nové veci. Veľmi zaujímavé bolo pre žiakov lezenie po rebríku a spúšťanie sa po lane, skladanie obrázkov, rozlišovanie zvierat podľa zvuku, rôzne hádanky, virtuálne strieľanie na diviaky, vystúpenie žiakov - sokoliarov, divadlo žiakov z tamojšej základnej školy, prehliadka múzea a rôzne iné aktivity.Domov si všetci odniesli pekné zážitky a veľa vedomostí o prírode.

    • Hrdina remesla
     • Hrdina remesla

     • Pondelok pokračoval ďalším prekvapením pre žiakov a to návštevou župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.  Pán predseda TSK odovzdal žiakom našej školy notebook a stavebnice Merkur, ktoré žiakov potešili a hneď ich aj rozbaľovali. Ďakujeme za vhodné didaktické pomôcky, ktoré nám pomôžu pri získavaní a rozvíjaní zručností pri skladaní stavebnice.

    • Edukačné aktivity
     • Edukačné aktivity

     • Pondelok bol pestrý pre školákov aj predškolákov, ktorých čakali zaujímavé edukačné aktivity spojené s témou o recyklovaní. Zábavnou formou si zopakovali všetko o odpadoch a o ich zaraďovaní do správnych kontajnerov. Každý dostal možnosť, aby si reálne vyskúšal vybrať a zaradiť odpadový materiál do farebných košíkov. Všetci to hravo zvládli a dostali zaujímavé darčeky.