• Oznam

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Považskej Bystrici celá škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania od 07.02,2022 do 11.02.2022.  Prezenčná forma vzdelávania sa začína 14.02.2022. Bližšie informácie  Vám budú poslané cez správu EDUPAGE.

      •  

       V materskej škole je prerušená prevádzka od 07.02. 2022 do 09.02.2022 . Prevádzka sa obnoví 10.02.2022.

     • Finančná gramotnosť a zimné radovánky v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Finančná gramotnosť a zimné radovánky v MŠ.

      Správny vzťah k financiám je vhodné deťom sprostredkovať už v predškolskom veku, ( mladšie deti sa môžu témy dotknúť) vtedy už deti začínajú peniaze vnímať. V našej materskej škole sme sa rozprávali odkiaľ peniaze máme, na čo sú potrebné, ako s nimi zaobchádzame, tu sme kládli dôraz na šetrenie s pochopením, že nemôžeme a nemusíme mať všetko. Deti si prakticky vyskúšali "výrobu" peňazí odtláčaním. Vyrobili pokladničky, peňaženky. V hre "na obchod" pochopili kolobeh peňazí. Edukačný program " Proxík" nasmeroval deti k pozitívnemu zmyslu peňazí.

     • Informácie k nástupu žiakov ZŠ od 10.01.2022


     • Vážení rodičia, v prvom rade Vám prajeme všetko dobré v celom nastávajúcom roku 2022.

      Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy.

      Škola postupuje podľa Školského semaforu. V prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň

      a obnovuje sa činnosť krúžkov.

      Nakoľko však sú naďalej na základné školy kladené zvýšené nároky na zabezpečenie protiepidemiologických a hygienických opatrení, dovoľte nám v krátkom sumári predniesť Vám podmienky nástupu detí do školy.

      Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov I. stupňa prebieha podľa platného rozvrhu hodín. 

      • Každé dieťa sa musí pri nástupe do školy preukázať „vyhlásením o bezpríznakovosti“ (vyhlásenie prosím posielajte elektronicky cez EduPage )

      Zákonný zástupca naďalej vypĺňa tlačivo o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage alebo prostredníctvom tlačiva, ktoré doručuje škole. Tlačivo si môžete stiahnuť tu:                                                                    Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_29.11..doc alebo si ho môžete zobrať v škole pri vchode.

      • Pokiaľ máte k dispozícii Ag samotesty distribuované školou pred Vianocami prosím použite ich na pretestovanie dieťaťa pred nástupom do školy.

      Rodičom  odporúčame, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy t.j. v nedeľu alebo v pondelok ráno 10.01.2022 a následne testovanie oznámili prostredníctvom EduPage. Testovanie sa naďalej odporúča opakovať jedenkrát týždenne, resp. pri vyskytnutí sa príznakov ochorenia. V prípade pozitivity treba ihneď oznámiť pozitivitu dieťaťa škole a následne detskému lekárovi, ktorý rozhoduje o karanténe dieťaťa. Do nariadenej karantény idú žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym v priebehu dvoch dní a nespĺňajú kritérium výnimky z karantény - neočkovaní, neprekonaní. Trieda pozitívne testovaného žiaka musí ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou okrem tých, čo si uplatňujú výnimku z karantény. Žiaci triedy v karanténe sú následne nahlásení vedením školy na RÚVZ v Považskej Bystrici.

      • Povinnosťou pre všetkých žiakov a zamestnancov školy zostáva prekrytie horných dýchacích ciest hygienickým rúškom počas prítomnosti v budove školy.

      Rodič je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa hygienické vreckovky a náhradné rúško.

      • Pri vstupe žiakov do školy bude prebiehať ranný filter. Aj z tohto dôvodu Vás dôrazne žiadame, aby ste do školy neposielali svoje dieťa ak vykazuje príznaky ako zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesť hlavy a brucha a pod.

             Do školy má nastúpiť len zdravé dieťa. 

      • Školský klub detí bude fungovať v riadnom režime (teda ráno od 05.45 hod. do 07.30 hod. a popoludní od 11.20 do 16.00 hod.)

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a pochopenie.

      V Dohňanoch, 07.01.2022
     • Informácie k nástupu detí MŠ od 10.01.2022

     • Vážení rodičia, v prvom rade Vám prajeme všetko dobré v celom nastávajúcom roku 2022.

      Prevádzka materskej školy začne 10.01.2022.

      Prevádzkový čas bude naďalej od 06:00 – 16:00 hod.,

      Organizácia bude vyzerať nasledovne:

      Pred nástupom do MŠ bude potrebné zaslať cez edupage 3 tlačivá: / najneskôr v pondelok ráno/

      V prípade, že Vaše dieťa nemôže nastúpiť do MŠ od 10.01.2022 dajte nám čo najskôr vedieť na mail: miskarova2@gmail.com

      • Odhlasovanie naďalej prebieha cez aplikaciu edupage, a od 10.01.2022 aj telefonicky . sms na tel. číslach školy.
      • Poplatky za stravu a školné je potrebné uhradiť najneskôr do 20.01.2022.
      • Vstup do šatní bude organizovaný tak, aby v šatni každej triedy bola iba jedna sprevádzajúca osoba. Počítajte preto s čakaním pred vchodom.

      Dôrazne Vás žiadame, aby ste do materskej školy vodili iba skutočne zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia. Už slabý kašeľ či výtok z nosa jedného dieťaťa môže vyradiť z dochádzky všetky ostatné deti v triede.

      Informácie:

      Ak je niekto pozitívny v domácnostidieťa ostáva s ním v karanténe.

      Karanténa sa ráta od výsledku PCR testu.

      Ak idete na PCR test a čakáte na výsledok – počas tejto doby nedávajte dieťaťa do MŠ.

      Ak zistíte, že je dieťa pozitívne, hneď nám túto informáciu oznámte, najlepšie mailom: miskarova2@gmail.com, prípadne telefonicky: 0911 747 438


      Vopred ďakujeme za spoluprácu.

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia v mesiaci november a december zamerané na: rozvíjanie vôľových vlastností, interpersonálnu odvahu, hodnotiace postoje, schopnosť prijatia, prosociálneho cítenia, utváranie adekvátneho sebavedomia, sebavyjadrenie, primeranej slovnej zásoby, rozvíjanie manipulačných zručností – jemnej a hrubej motoriky, vizuo-motoriky, psychomotorických zručností, koordinácie, zmyslového vnímania, emocionálnej a sociálnej komunikácie, fonematického uvedomovania, správnych jazykových a rečových schopností, vetných konštrukcií, posilnenie pozornosti a verbálnej pamäte, sústredenia, kauzálnych spojení, základy logického myslenia, voľnejších grafických prejavov, vizuálnej predstavivosti, celkové posilnenie empatie, osobných hodnôt, utváranie pozitívneho vzťahu k sebe a iným. Nadstavbou tém: Zvládanie záťažových situácií a Riešenie konfliktov.

    • Vynovenie počítačovej miestnosti
     • Vynovenie počítačovej miestnosti

     • Koncom novembra bola dokončená renovácia počítačovej miestnosti. Odstránili sa všetky nedostatky a mohli sme sa začať opäť pracovať v klasickom prostredí s počítačmi. 

    • PROJEKT VIANOCE A MIKULÁŠ
     • PROJEKT VIANOCE A MIKULÁŠ

     • Vianoce sa blížia. Je to vidieť aj na výzdobe školy, tried a predvianočných aktivitách. Všetci sa snažia spríjemniť si tieto chvíle pesničkami, básničkami, tvorením, pozdravov, dekorácií a darčekov. V pondelok nás navštívil aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi, rozdal deťom darčeky a  odfotil sa s nimi pri vianočnom stromčeku.

      Vitaj, vitaj, Mikuláš,

      čo v batohu pre nás máš?

      Cukríky i čokoládky

      a či dáky perník sladký?

      Celý rok sme poslúchali,

      aj si uši umývali.

      Žiaden z nás sa nebil veru,

      na kolene nemal dieru.

      Tak ako sme sľúbili,

      všetci sme sa ľúbili.

      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

      nikto z nás už čakať nechce.

     • Mikuláš v materskej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš v materskej škole.

      V tomto období už tradične zdobíme našu materskú školu. Deti sa zapojili a svojimi prácami, ktoré vytvorili strihaním, lepením a maľovaním skrášlili priestory v materskej škole. Vytvorili mikulášske čižmy, čertov, anjelov a kolektívnou prácou zhotovili vianočný stromček z flisu. Aj tento rok, k nám 6. Decembra zavítal Mikuláš. Deti sa veľmi tešili, spievali a recitovali. Ďakujeme rodičom, že sa zapojili a vyparádili svoje deti.

     • Čertovsky dobrý Mikuláš

     • Pozývame všetkých anjelikov , čertíkov, Mikulášov, pani učiteľky, tety kuchárky, tety upratovačky, uja školníka na

      Čerstovsky dobrý Mikuláš  06.12.2021 u nás v škole.

      Prídite v dobrej nálade a oblečený ako anjel, čert  alebo Mikuláš.

     • Projektový týždeň- SOM ZDRAVÝ A SILNÝ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektový týždeň- SOM ZDRAVÝ A SILNÝ.

      Hlavným cieľom projektu bolo hravou formou prezentovať deťom zdravý životný štýl. Chceme, aby deti žili zdravo, aby sa zdravý životný štýl stal súčasťou ich života. Zážitkovo, tvorivo, dramaticky sme sa učili vnímať túto tému. Ochutnávali sme zdravé ovocie, šťavu aj zeleninu. Spoznávali sme potravinovú pyramídu. Pomocou interaktívnej tabule deti plnili úlohy, kreslili, recitovali, spievali. V pohybových aktivitách sme sa učili aké je dôležité pre zdravie hýbať sa. Všetky nové podnety rozvíjali u detí kooperáciu a spoluprácu v skupine, v kolektíve.

     • Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!

     •  

      Žiaci 4. triedy  získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola. Na druhom mieste v okrese sa umiestnila 3. trieda. Najviac bodov v 4. triede získala Laura M. a v tretej triede to bola Sabína P. Blahoželáme!

      V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee. Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov. V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy, gratulujeme 4. triede: ktorú vedie p. uč. Gombárová. Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20.10. - 29.10. 2021 nahrali denne v priemere 812 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postupujú do krajského kola, ktoré začína 3.11. a končí 12.11.2021. Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.(@WocaBee - Slovensko)

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia v mesiaci september a október zamerané na: počiatočné rozvíjanie perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno emocionálnej oblasti, v oblasti grafomotoriky a motorických zručností, komunikačných schopností a zmyslovej výchovy, a taktiež celkové znižovanie frustrácií a motorického napätia. Nadstavbou témy bola téma Všetci máme právo na ochranu pred násilím a Prevencia šikany. Prostredníctvom individuálnych aktivít sme sa zamerali na motorickú a verbálnu pamäť, základy logického myslenia a jeho presnosť, rozvíjanie fonematického uvedomovania, zrakového vnímania; utvárania pozitívne hodnotového rebríčka, sociálnej komunikácie a utvárania pozitívneho vzťahu k sebe a ostatným. Skupinové aktivity boli vedené rozvíjaním spolupráce, jazykových rozcvičiek, verbálnej komunikácie, utváraním kauzálnych spojení, jemnej motoriky, sústredenia, pozornosti, koordinácie očí a rúk, ale aj voľných asociácií, počiatočnú úroveň výtvarného prejavu a farieb, vizuálne spoznávanie hlások. Zamerali sme sa taktiež na poznávanie pojmov, učeniu sa systematickosti, orientácii v priestore a následnému priraďovaniu, či celkové pedagogické pozorovanie správanie detí v kolektíve - adaptáciu a vytváranie kamarátskych vzťahov.